مجتمع کشت و صنعت چین چین

شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380128505
مشهد خ سنتو جنب كارخانجات قند شيرين خراسان 9165113111
5
افراد
10
آگهی‌ها
1296
شماره ثبت
1353/8/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1035669
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب ترازنامه ۳۱/۳/۹۱ و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/۹۱، مؤسسه حسابرسی آبان حساب به سمت حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرزس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند و شرکت به پخش (سهامی عام) به نمایندگی آقای جواد ظهیری شرکت آریا ملل زرین (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدرضا طائریان اصفهانی شرکت به پخش داروی بهشهر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی شرکت زرین پخش بهشهر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدحسن حسینی خامنه شرکت به پخش تهران (سهامی خاص) به نمایندگی آقای امید سعیدی نژاد به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان علیرضا کاظمی نژاد و یاسر حسنی بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ آقای جواد ظهیری بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سید محمدرضا طائریان اصفهانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای حسن حجاریان برق (خارج از اعضاء) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. ش۱۶۳۵۷۲۳ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242692
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۷/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲، موسسه حسابرسی آبان حساب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی آزمون پرداز به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان خرداد ۹۳ انتخاب گردیدند. ش۱۷۳۵۸۵۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772870
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حجاریان برق به نمایندگی از طرف شرکت آریا ملل زرین (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و آقای امید سعیدی نژاد به نمایندگی از طرف شرکت به پخش داروی بهشهر (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هیات مدیره وآقای رامین جعفری نائینی به نمایندگی از طرف شرکت به پخش (سهامی عام) به ست رییس هیات مدیره و آقای کامران نیک پرتو از طرف شرکت پاک نام (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد حسین طاهریان اصفهانی از طرف شرکت سیمان زرین رفسجان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره و اقای حسن حجاریان برق به سمت مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض شد. ش۹۳۱۰۲۱۴۷۶۱۴۹۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1772874
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ مورد تصویب قرارگرفت و موسسه حسابرسی آبان حساب به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حسابرس پارسا به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به پایان خرداد ۱۳۹۴انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت به پخش (سهامی عام) شرکت آریا ملل زرین (سهامی خاص) شرکت به پخش داروی بهشهر (سهامی خاص) شرکت پاکنام (سهامی خاص) شرکت سیمان رفسنجان (سهامی خاص) به سمت اعضا اصلی هیات مدیره و شرکت به پخش تهران (سهامی خاص) شرکت زرین پخش بهشهر (سهامی خاص) به سمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۳۱۰۲۱۴۸۹۲۰۷۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10399517
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۱۲/۸/۹۰ ترازنامه مالی مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی آبان حساب را به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز را به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی بعد (اول تیرماه ۱۳۹۰ لغایت پایان خردادماه ۱۳۹۱) انتخاب گردیدند و روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10470790
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۸۹ شرکت فوق با توجه به خروج شرکتهای توسعه صنایع بهشهر و سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از عضویت اصلی هیئت مدیره و همچنین استعفاء شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) از عضویت علی البدل هیئت مدیره، شرکتهای آریا ملل زرین (سهامی خاص) و به پخش (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت زرین پخش بهشهر (سهامی خاص) به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۷/۸۹ جایگزین شرکتهای مذکور گردیدند و طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۳/۸۹ آقای خلیل اسکندرزاده یزدی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا شریفی به نمایندگی از طرف شرکت قند نیشابور (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عبداله جلایر به نمایندگی از طرف شرکت آریا ملل زرین (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل شرکت و آقای سید محمدرضا طائریان اصفهانی به نمایندگی از طرف شرکت به پخش (سهامی عام) و آقای محمد غفارزاده به نمایندگی از طرف شرکت خوشگوار (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020145
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۹۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور، با توجه به واگذاری سهام اکثریت اعضای هیئت مدیره و با خروج از شرکت و عضویت هیئت مدیره، شرکت به پخش (سهامی خاص) با نمایندگی آقای رضا صحرائی و شرکت آریا ملل زرین (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید محمدرضا طائریان اصفهانی و شرکت زرین پخش بهشهر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدحسن حسینی خامنه و شرکت به پخش داروی بهشهر با نمایندگی آقای علی نیکوکلام معنوی و شرکت به پخش تهران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سید هادی هژبرالساداتی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۰ آقای رضا صحرایی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا طائریان اصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدحسن حسینی خامنه و سید هادی هژبرالساداتی و علی نیکوکلام معنوی به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای حسن حجاریان برق (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708519
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به سمت بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی بعد (اول تیر ماه ۱۳۹۴ لغایت پایان خرداد ماه ۱۳۹۵) انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۲۵۷۴۲۰۸۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427261
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن حجاریان برق به شماره ملی ۰۰۳۱۷۹۲۹۷۹ به نمایندگی از شرکت آریا ملل زرین (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره آقای نصرالله محمودپور۳۷۳۲۳۰۹۹۳۲ به نمایندگی از شرکت به پخش به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای رامین جعفری نائینی۰۰۵۳۲۲۷۶۱۱ به نمایندگی از شرکت آروین ملل زرین (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید محمدرضا طائریان اصفهانی۱۲۸۶۹۴۱۹۴۶ از شرکت سیمان زرین رفسنجان (سهامی خاص) به سمت عضوهیأت مدیره آقای کامران نیک پرتو۰۰۴۱۲۴۴۷۲۹ به نمایندگی از شرکت پاکنام (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسن حجاریان برق به شماره ملی ۰۰۳۱۷۹۲۹۷۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۳۲۵۲۸۵۳۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13427275
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۵ به تصویب مجمع رسید ۳روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ شرکت به پخش (سهامی عام) و شرکت آروین ملل زرین (سهامی خاص) و شرکت آریا ملل زرین (سهامی خاص) و شرکت پاکنام (سهامی خاص) و شرکت سیمان رفسنجان (سهامی خاص) به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره و شرکت به پخش داروی بهشهر (سهامی خاص) و آقای سید هادی هژبرالساداتی۰۹۳۷۵۸۹۷۰۵ به سمت اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ش۹۶۰۲۲۳۵۶۱۳۶۹۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک