شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380089944


شماره ثبت:
743
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1373/2/18
آدرس:
استان خراسان رضوي - شهرستان نيشابور - بخش مركزي - شهر نيشابور-شهرك فرهنگيان-خيابان خيام (شهيدسوم)-كوچه خيام 18 (ولي عصر 13)-پلاك 9-طبقه اول- 9318739493

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد مهدی مقیمی قادیکلائی 12689418
آقای علی اکبر شیرازی 12689418
حمیدرضا بهره ور 13170343
آقای محمد تقی گرمابی 13170343
آقای جواد ترابی 13587817
آقای علیرضا بیگی 13587817
جلیل کاظمی خیبری 13587817
آقای سلمان آذرگشسب 14295265
آقای امین مسعودی نیا 14343307

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 683012
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۳/۹۱: ۱ ترازنامه صورتهای سود و زیان سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۳۱۱۱۷۰۵۳۲۶۰۰ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059620
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱: ۱ شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس. ۲ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی. ۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۴ موسسه بنیاد علوی ۵ شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن. بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱: ۱ آقای محمد علی معززی طهرانزاده بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای بهنام مشیری بنمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم مریم رحمانی بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا بیگی بنمایندگی موسسه بنیاد علوی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر کشاورزی و آقای محمد تقی گرمایی بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر مالی شرکت انتخاب گردیدند. ۲ وظایف و اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند شرح وظایف مندرج در آگهی شماره ۲۱۱۳ روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۹۵ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. ۳ حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۳۱۱۱۸۳۷۵۲۶۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108398
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۲/۳/۹۲: ۱ صورتهای سود و زیان و ترازنامه ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ش۱۶۷۲۸۱۰ ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142579
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۳ و به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۴/۱۳۹۲: ۱ آقای علیرضا بیگی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۲ وظایف و اختیارات مدیرعامل در ۱۷ بند تصویب گردید. ۳ امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۸۹۱۵۱ ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299054
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. آقای محمد علی معززی طهرانخواه به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا بیگی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن قلی پور به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد تقی گرمابی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان مدیر مالی و عضو هیئت مدیره آقای جواد ترابی به نمایندگی موسسه بنیاد علوی بعنوان مدیر دامپروری و عضو هیئت مدیره تعیین و امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت خواهد بود. ش۲۶۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۳۰۲۷۷۵۷۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763648
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) شماره ثبت ۷۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۳ که در مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به این اداره واصل گردیده تصمیم ذیل اتخاذ گردید. ۱) اصلاح اختیارات مدیرعامل مندرج در بند ۸ صورت جلسه تعیین گردید که هیئت مدیره بند ۱۵ اختیارات مدیرعامل را در خصوص اعطای پاداش سالیانه بشرح ذیل اصلاح نمود مدیرعامل می‌تواند سالانه تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال در خصوص اعطای پاداش موردی نسبت به افرادی که اقدامات خاص انجام می‌دهند پرداخت نماید و مازاد برآن بایستی بتصویب هیئت برسد بدیهی است مبلغ پاداش در هر مورد حداکثر می‌تواند ده میلیون ریال باشد مدیرعامل بایستی نسبت بثبت اصلاح اختیارات اقدام نماید. ش۲۶۸۲۳۰۰۰۰۱۱۱۳۶۷۱۲۱۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9685439
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۴۳ و به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/۸۹: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ ترازنامه صورتحساب سود و زیان و گردش و جوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829112
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۱: با توجه به تغییر نماینده بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و معرفی نماینده جدید خانم مریم رحمانی ترکیب جدید هیئت مدیره و سمت اعضا بشرح ذیل بتصویب رسید. ۱ آقای محمد علی معززی طهرانخواه بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای بهنام مشیری بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بسمت مدیرعامل و نایب رئیس. ۳ خانم مریم رحمانی بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ آقای علیرضا بیگی بنمایندگی موسسه بنیاد علوی بسمت مدیر کشاورزی و عضو هیئت مدیره ۵ آقای محمد تقی گرمابی بنمایندگی شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا بسمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. ۶ امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9852807
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور سهامی خاص شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۲/۳/۹۱: ۱ ترازنامه صورتهای سود و زیان سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525599
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۷۴۳ و بشناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مورخ ۲۲/۱۲/۸۹: ۱ آقای محمد علی معززی طهرانخواه به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره آقای رضا نادعلی به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری دامپروری شیرو گوشت پارس بعنوان نایب رئیس و مدیرعامل آقای حسام الدین سیفی به نمایندگی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بیگی به نمایندگی موسسه بنیاد علوی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد تقی گرمابی به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بسمت مدیر مالی و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10645708
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۴۳ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فوق مورخ ۹/۳/۱۳۹۰ ۱ ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصویب گردید. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689401
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان وشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس وشرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وشرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۲۱۳۲۴۶۱۵۳۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12689418
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به نمایندگی آقای علی اکبر شیرازی شماره ملی: ۴۸۴۸۹۷۰۷۷۶ بسمت رئیس هیات مدیره وشرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به نمایندگی آقای علیرضا بیگی شماره ملی: ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره وشرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به نمایندگی آقای محمد تقی گرمابی به شماره ملی: ۰۷۹۱۱۸۵۶۴۸ بسمت مدیر مالی وعضو هیات مدیره وبنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی: ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیات مدیره وشرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به نمایندگی آقای جواد ترابی شماره ملی: ۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۳۸۵۶۷۹۸۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066299
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس شرکت برای یک سال مالی انتخاب شد روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۷۱۸۷۳۶۹۹۸۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170343
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی آقای حمیدرضا بهره ور شماره ملی:۲۰۹۱۹۸۹۰۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت ۳۶۴۴۲۸ و شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی شماره ملی: ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی آقای محمد تقی گرمابی به شماره ملی: ۰۷۹۱۱۸۵۶۴۸ بسمت مدیر مالی و رئیس هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت۱۹۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی: ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شماره ثبت۴۲۹۷۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به نمایندگی آقای جواد ترابی شماره ملی: ۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳ بسمت مدیر دامپروری و عضو هیات مدیره برای مدت باقی مانده دوره تصدی تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت خواهد بود. ش۹۵۰۹۱۵۳۸۱۲۲۳۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489457
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ و باعنایت به اظهارنامه تنظیمی و هم چنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته در نتیجه مبلغ ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد ماده ۵ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ش۹۶۰۴۰۸۱۴۳۸۷۰۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489467
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت ۱۹۸۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت ۳۶۴۴۲۸ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی آقای محمدتقی گرمابی به شماره ملی ۰۷۹۱۱۸۵۶۴۸ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به نمایندگی آقای جواد ترابی به شماره ملی ۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری بسمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۴۰۸۷۰۴۸۱۸۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13489475
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ ش۹۶۰۴۰۸۴۷۹۴۷۵۷۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569073
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۵۲۹۹۵۱۶۹۴۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587817
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۳۸۵۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و اساسنامه شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت آگهی تبدیل نوع شرکت به شرح ذیل میباشد: - نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور به شماره ثبت۷۴۳وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴ - موضوع شرکت: انجام کلیه امور مرتبط با فعالیتهای کشاورزی و زراعت، باغبانی، دامپروری، دامداری، پرورش و نگهداری طیور و زنبور عسل و پرورش و صید آبزیان حلال گوشت و بهره برداری و استفاده از محصولات کشاورزی و دامی و سایر فرآورده‌های پروتئینی و تهیه و نگهداری و بسته بندی و فروش و توزیع مربوط به فعالیتهای فوق الاشاره و صدور محصولات فوق و واردات ماشین آلات و ادوات و مواد اولیه از خارج از کشور - مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی استان خراسان رضوی - شهر نیشابور - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود - سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ۴۰۰ میلیارد ریال می‌باشد که از ۴۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی تشکیل یافته و صد درصد پرداخت شده است. - سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. - هویت کامل رئیس و اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بشرح زیر می‌باشد: شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷نمایندگی محمد تقی گرمابی کدملی ۱۷۸ ۰۷۹۱۱۸۵۶۴۸ رئیس هیات مدیره گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس شماره ثبت ۳۶۴۴۲۸ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳به نمایندگی علیرضا بیگی کدملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ نایب رئیس هیات مدیره ره نگار خاورمیانه پارس شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به نمایندگی جواد ترابی کدملی ۰۷۰۳۵۸۹۸۷۳ عضو هیات مدیره بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شماره ثبت ۱۹۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی محمد مهدی مقیمی قادیکلائی کدملی ۵۶۰ ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ عضو هیات مدیره پیوند تجارت آتیه ایرانیان شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی جلیل کاظمی خیبری کدملی۰۹۱۹۳۳۵۵۶۱ عضو هیات مدیره - شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها صرفنظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت. - مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: در خصوص تقسیم سود: سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل - تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در خصوص اندوخته‌ها: از سود خالص شرکت بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته خواهد شد. - مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده، به موجب آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی برای سال مال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مبلغ ۷۶۴، ۰۱۸ میلیون ریال می‌باشد؛ که از این مبلغ ۲۶۳، ۲۸۹ میلیون ریال بدهی جاری و ۵۰۰، ۷۲۹ میلیون ریال بدهی غیرجاری است. همچنین شرکت دارای مبلغ ۴۵۶، ۸۱۸ میلیون ریال بدهی‌های احتمالی شامل ۱۶۵، ۹۱۰ میلون ریال تضمین وام و مبلغ ۶۱، ۰۸۳ میلیون ریال تصمین طرح آبیاری ایثار و مبلغ ۲۲۹، ۸۲۵ میلیون ریال تضمین آبیاری بارانی مزرعه ایثار می‌باشد. - روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. شایان ذکر است اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان در سال شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در اداره ثبت شرکتهای مشهد در محل شرکت برای مراجعه به علاقمندان آماده می‌باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد ش۹۶۰۶۰۹۶۵۵۵۶۶۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774576
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: برابر با مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه، هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ به شرح صورتجلسه تفویض نمود. ش۹۶۱۰۰۲۹۷۴۲۰۰۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949024
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: "خراسان رضوی شهر نیشابور بخش مرکزی شهرک فرهنگیان خیابان خیام (شهید سوم) کوچه خیام ۱۸ (ولی عصر۱۳) پلاک ۹ طبقه اول کد پستی ۹۳۱۸۷۳۹۴۹۳ تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۶۵۴۰۵۹۵۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226768
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۷ ونامه شماره ۳۷۰۷۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ش۹۷۰۷۰۱۵۱۰۴۱۸۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295265
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت۱۹۸۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیات مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت۳۶۴۴۲۸ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت۲۱۱۹۰۰ به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی اقای سلمان اذر گشسب به شماره ملی ۰۹۴۱۸۱۵۴۸۱ بسمت رئیس هیات مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت۴۲۹۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا به شماره ملی ۴۶۲۲۲۲۴۰۶۲ بسمت عضو هیات مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت۴۸۰۶۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری ۰۹۱۹۳۳۵۵۶۱ بسمت عضو هیات مدیره آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸انتخاب گردیدند. ۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۷۰۸۱۰۱۴۳۲۷۵۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343307
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری بینالود نیشابور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۹۹۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت ۱۹۸۳ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای محمد مهدی مقیمی قادیکلائی به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۳۸۲۰ بسمت عضو هیات مدیره، شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شماره ثبت ۳۶۴۴۲۸ به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ به نمایندگی آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ بسمت نائب رئیس هیات مدیره، شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی آقای سلمان آذرگشسب به شماره ملی ۰۹۴۱۸۱۵۴۸۱ بسمت عضو هیات مدیره، شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به نمایندگی آقای امین مسعودی نیا به شماره ملی ۴۶۲۲۲۲۴۰۶۲ بسمت عضو هیات مدیره، شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به نمایندگی آقای جلیل کاظمی خیبری بسمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا بیگی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۴۵۷۷ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۸انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ بخشی از اختیارات و وظایف هیات مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. ش۹۷۰۹۱۳۲۵۶۵۱۳۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیشابور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه