ثمین بیهق

شرکت ثمین بیهق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380088145
سبزوار خ كاشفي شمالي پاساژ ارم ط دوم دفتر شركت 9613835137
15
افراد
9
آگهی‌ها
722
شماره ثبت
1376/8/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1032801
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق سهامی عام شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵ و کد پستی ۹۶۱۳۸۳۵۱۳۷
باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ با توجه به اینکه تشریفات قانونی درخصوص آگهی شماره ۲۹۴۱۲ ۹/۱۱/۷۹ مربوط به انحلال شرکت مزبور انجام نشده است و بموجب مجمع عمومی فوق العاده فوق الذکر، سهامداران شرکت از انحلال آن انصراف داده‌اند لذا انحلال کان لم یکن تلقی می‌گردد و شرکت مذکور کماکان بقوت خود باقی است. ۲ آقایان سید حسین اشرفی شهری کد ملی ۰۹۱۹۳۱۲۳۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین موسوی پور کد ملی ۰۷۹۳۲۵۷۷۲۷ بسمت نایب رئیس و مدیرعامل و شهرداری سبزوار بنمایندگی غلامرضا میر چولی کد ملی ۰۷۹۲۶۲۰۰۸۹ روح اله اعتمادی اصیل کد ملی ۰۹۴۲۹۸۳۸۵۸ علی امیری کد ملی ۰۷۹۳۲۶۶۱۲۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم مهری تیموری شبان کد ملی ۰۷۹۳۳۲۱۵۶۵ و رضا شفیقی کد ملی ۰۹۳۷۷۰۶۸۹۲ بسمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ آقایان حمید رضا نیکفر کد ملی ۰۷۹۳۴۲۲۷۶۰ و موسی الرضا مقیمی کد ملی ۰۷۹۳۲۶۶۵۷۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۵ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۶۱۱۱۸۲۶۲۵۳۹۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303181
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵
پیرو آگهی شماره ۱۲۸۹۹/۹۲/۴ ۲۲/۵/۹۲ مبنی بر تغییر مرکز اصلی شرکت فوق از سبزوار به مشهد بدینوسیله به اطلاع می‌رساند باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۲ شرکت مزبور که به این اداره واصل شده و با توجه به اینکه انتقال مرکز اصلی شرکت در اداره ثبت ناحیه دو مشهد تاکنون به ثبت نرسیده و پرونده آن نیز اعاده گردیده و هیئت مدیره آن نیز از انتقال مرکز اصلی به مشهد منصرف گردیده‌اند لذا مرکز اصلی شرکت کماکان در سبزوار به نشانی خیابان اسرار خیابان سهراب پلاک ۳۹ کدپستی ۹۶۱۳۷۵۴۹۴۵ تعیین گردیده و همچنین شعبه شرکت در مشهد به نشانی خیابان پیروزی حدفاصل پیروزی ۳۴ و ۳۶ پلاک ۱۲۰ واحد ۶ کدپستی ۹۱۷۸۱۵۶۳۸۵ با مدیریت آقای سیدحسن موسوی پور تاسیس گردید. ش۱۷۶۱۹۹۵ ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825765
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آقای سیدمحمد حسینی به کدملی ۰۹۴۰۳۱۵۹۹۸به عنوان نماینده جدید شرکت توس ایمن گستر جایگزین آقای حسن دولت آبادی بعنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره (تا تاریخ ۳۱/۳/۹۶) انتخاب گردیدند ش۹۵۰۳۱۰۱۸۲۵۸۸۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112416
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - آقای ابراهیم یزدی پز به شماره ملی ۰۷۹۰۳۷۰۹۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید فرهاد اخلاقی مدیری به شماره ملی ۰۹۴۵۷۴۹۵۲ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۶۳۷۴۲۹۸۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13140835
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - آقای ابراهیم یزدی پز به شماره ملی ۰۷۹۰۳۷۰۹۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید فرهاد اخلاقی مدیری به شماره ملی ۰۹۴۵۷۴۹۵۲ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۶۳۷۴۲۹۸۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660326
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۹۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه‌های کثیرالانتشار قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ستاره فروزان ثمین به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۱۲۶۳ و شرکت سرمایه گذاری سبزوار به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۱۷۵۷ و شرکت فرا صنعت خلاق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۷۸۰۶ و شرکت توس ایمن گستر به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۱۶۵۸۸ و سید فرهاد اخلاقی مدیری کدملی ۰۹۴۵۷۴۹۵۲۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم مهری تیموری شبان به شماره ملی ۰۷۹۳۳۲۱۵۶۵ و خانم فاطمه السادات موسوی پور به شماره ملی ۰۷۹۵۰۲۷۳۸۹ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند ۳ - آقای ابراهیم یزدی پز به شماره ملی ۰۷۹۰۳۷۰۹۲۱ و آقای علی دولت آبادی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۷۳۳۲۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۷۲۴۵۶۶۷۶۷۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660379
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۹۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۳/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت ستاره فروزان ثمین به نمایندگی سید حسین موسوی پور کدملی ۰۷۹۳۲۵۷۷۲۷ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری سبزوار به نمایندگی علی امیری ۰۷۹۳۲۶۶۱۲۲ به سمت عضو هیات مدیره شرکت توس ایمن گستر به نمایندگی سید محمد حسینی کدملی ۰۹۴۰۳۱۵۹۹۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت فراصنعت خلاق به نمایندگی روح اله اعتمادی اصیل کدملی ۰۹۴۲۹۸۳۸۵۸ به سمت رئیس هیات مدیره سید فرهاد اخلاقی مدیری کدملی ۰۹۴۵۷۴۹۵۲۱ به سمت عضو هیات مدیره ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت ش۹۶۰۷۲۴۴۶۴۱۷۵۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244924
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۸۴۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تلاش ارقام حسابداران رسمی بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم یزدی پز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری سبزوار و شرکت ستاره فروزان ثمین و شرکت توس ایمن گستر و شرکت مبتکران اقتصاد شرق و آقای مبین گویا مفردبعنوان اعضای اصلی و آقای وحید اخوان و خانم فاطمه السادات موسوی پور بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۷۱۴۳۶۱۷۸۰۳۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14244935
آگهی تغییرات شرکت ثمین بیهق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۸۸۱۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۷و نامه شماره ۳۸۴۴۷ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مبتکران اقتصاد شرق به نمایندگی علی خالق نیا به سمت عضو و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سبزوار به نمایندگی سعید نوری به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ستاره فروزان ثمین به نمایندگی سید حسین موسوی پوربه سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت توس ایمن گستر به نمایندگی سید محمد حسینی به سمت عضو هیات مدیره مبین گویا مفردبه سمت عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۴۱۵۸۸۸۶۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک