شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380073205


شماره ثبت:
49862
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1374/8/14
آدرس:
مشهد-خيلبان سناباد ،بين منوچهري و طاهري جنب بانك رفاه 9139617936

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی اکبر گرمه‌ای 10211626
آقای محمود عیدی 10211626
آقای عباس خسروی 10211626
آقای جواد کریمی قدوسی 10211626
آقای سیدغلامرضا احمدی 10211626
علی محمدی 10211626
آقای مرتضی عسگری 10211626
آقای احمد حسنی 10390721
آقای محمد طیرانی بهتری 12952525
آقای غلامرضا محمد پور مقدم 13106203
آقای محمد معدنچی 13106203
آقای علی واکبر رمضانی 13106203
آقای احمد بیرق شمشیر 13106203
آقای عباس صحراگرد 13106203

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1603349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود وزیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۲ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب خبره به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۳انتخاب گریدندو شرکت رزمندگان خراسان به نمایندگی آقای علی اصغر فرزانه علی اکبر رمضانی عباس صحراگرد شرکت کشت و صنعت جوین به نمایندگی آقای علی اکبر گرمه‌ای شرکت کشاورزی برکت جوین به نمایندگی آقای غلام رضا محمد پور به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد ابراهیم سپهری محمد طیرانی بهتری به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۶۱۲۸۷۸۶۹۲۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603353
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر رمضانی به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا محمدپور به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر گرمه‌ای عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر فرزانه به عنوان عضو هیئت مدیره آقای عباس صحراگرد به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. و حدود اختیارات مدیرعامل طبق قانون تجارت و ماده ۵۳ اساسنامه شرکت تعیین گردید. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و چک‌ها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۶۱۲۱۲۸۵۵۶۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030979
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵ و کدپستی ۹۶۱۷۶۴۷۱۶۱

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقای عباس صحرا گرد مدیرعامل شرکت از سمت مدیرعاملی استعفا نموده و کماکان در سمت عضو هیئت مدیره باقی می‌ماند و سپس آقای غلامرضا گلی بجای وی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیده است. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10211626
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن (سهامی عام) ثبت شده به شماره۵۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۸۸ و هیات مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و سود و زیان انباشته شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۸ بتصویب مجمع رسید. ۲ شرکت کشت و صنعت جوین سهامی عام ثبت شده بشماره ۹۵ بنمایندگی آقای جواد کریمی قدوسی بشماره ملی ۰۹۳۷۶۰۳۰۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر گرمه‌ای بشماره ملی ۰۷۵۹۷۴۵۳۰۷ بسمت نایب رئیس و شرکت کشاورزی برکت جوین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۷۸ بنمایندگی آقای سید غلامرضا احمدی بشماره ملی ۲۸۷۰۱۸۷۹۸۱ و آقایان محمود عیدی بشماره ملی ۰۷۹۳۴۴۹۲۰۰ و علی محمدی بشماره ملی ۰۸۳۹۶۵۵۶۸۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۳ آقای عباس خسروی بشماره ملی ۴۵۷۹۴۷۶۷۸۶ بسمت مدیرعامل شرکت تا پایان سال مالی ۳۰/۸/۸۹ انتخاب شد. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و چکها و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ثبت شده بشماره ۵۸۹ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی عسکری بشماره ملی ۰۷۰۰۸۴۲۱۷۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10390721
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبارثامن (سهامی عام) ثبت شده بشماره۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۰/۱۲/۸۹ شرکت فوق که در تاریخ۱۷/۱/۹۰ به این اداره واصل شده است: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و سود انباشته مربوط به سال مالی منتهی به۳۰/۸/۱۳۸۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران ثبت شده به شماره۵۸۹ بسمت بازرس اصلی و آقای احمد حسنی بشماره ملی۰۹۴۲۳۲۸۹۹۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۸/۱۳۸۹ انتخاب گردیده‌اند. ۳ روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12833010
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵

۱ به دلیل صدور آگهی افزایش سرمایه به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه این صورتجلسه آگهی نمی‌شود ش۹۵۰۳۱۳۶۸۹۴۳۶۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952525
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ ونامه شماره ۹۸۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت به مدت یکسال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵انتخاب گریدند. ۳ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴شرکت کشت و صنعت جوین و شرکت کشاورزی برکت جوین وآقای احمد بیرق شمشیر ۰۸۷۱۱۱۵۵۲۲ و آقای علی واکبر رمضانی ۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱ وآقای محمد طیرانی بهتری ۰۹۳۸۴۰۶۹۰۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقایان محمد معدنچی۱۰۶۲۷۰۲۸۰۸ و علی روشن بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش۹۵۰۵۱۷۷۶۰۲۶۰۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106203
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۳۱۹۳ , ۱۲۲ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اکبر رمضانی ۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای غلامرضا محمدپور مقدم ۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت جوین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای احمد بیرق شمشیر ۰۸۷۱۱۱۵۵۲۲ به عنوان منشی هیئت مدیره - آقای محمد معدنچی ۱۰۶۲۷۰۲۸۰۸ به نمایندگی از شرکت کشاورزی برکت جوین به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای محمد طیرانی بهتری ۰۹۳۸۴۰۶۹۰۶ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای عباس صحراگرد ۰۸۸۹۲۴۵۲۱۵ به عنوان مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. - ۳کلیه اسناد و اوراق بهادار و چک‌ها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۱۱۲۰۹۷۸۳۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14205199
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹۸۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۳۲۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ ونامه شماره ۳۷۶۷۷ , ۱۲۲ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند ش۹۷۰۶۱۷۱۴۶۱۳۴۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه