سیمان مجد خواف

شرکت سیمان مجد خواف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380041894
خواف خ حافظ ابرو جنب بيمه مركزي 9561655518
7
افراد
20
آگهی‌ها
246
شماره ثبت
1385/4/15
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 649729
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف سهامی عامشماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۰۸/۹۰ شرکت مذکور که طی نامه شماره ۱۷۲۸۶۹/۱۲۱ مورخه ۲۷/۱۲/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تایید و در مورخه ۲/۳/۹۱ به این اداره ارسال گردیده است تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است. ۱ ماده ۴ اساسنامه شرکت سیمان مجد خواف که مربوط به آدرس مرکز اصلی شرکت می‌باشد بشرح ذیل تغییر نموده است: آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی شهر خواف خیابان وحدت خیابان گوهر شاد پلاک ۱۱ و کدپستی ۹۵۶۱۶۵۵۵۳۵ ش۲۶۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۷۶۶۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 701616
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف سهامی عامشماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
با استناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی نوبت دوم و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۹/۰۴/۹۱ که طی نامه شماره ۲۲۶۵۳/۹۱ مورخه ۲۹/۰۴/۹۱ شرکت مذکور به این اداره ارسال گردیده است تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است. ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰به تصویب مجمع رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸بعنوان بازرس اصل و حسین سیادت خو بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ آقایان غلام حیدر ابراهیم بای سلامی، حسین ابراهیم بای، علی محمد محصل رودی، وحید شاهقاسی، ابراهیم معتبر ی رودی، عباسعلی عطائیان دهکردی، مسعود موحدی رودی، ناصر الدین عید خانی و شرکت شاخص تراز رود بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند که در نتیجه غلامحیدر ابراهیم بای سلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و وحید شاهقاسی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا عصار رودی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته‌ها و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و در غیاب هر کدام از ایشان با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۶۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۸۲۲۰۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 891483
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ و مدارک پیوستی شرکت مذکور تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۲۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردانی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۲۶۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۹۹۰۰۰ رئیس ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1207539
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۶ شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخه ۳۰/۴/۱۳۹۲ شرکت مذکور که طی نامه شماره ۶۰۱۰۸۳/۹۲ مورخه ۰۱/۵/۹۲ به این اداره ارسال گردیده است تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ بتصویب رسید ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۲۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاروانی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردید ش۲۶۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۴۸۸۱۰ رئیس ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348252
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۱۰/۹۲ که طی نامه شماره ۱۲۰۹ د/۹۲ مورخه ۳۰/۱۰/۹۲ شرکت مذکور به این اداره ارسال گردیده است تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است با استعفای آقای غلامرضا عصار رودی از سمت مدیرعامل شرکت موافقت بعمل آمد و آقای عبد الله باقر نژاد نشلی بسمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید ش۲۶۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۲۹۵۸۰ رئیس ثبت اسناد خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503123
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف سهامی عام شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۲ و مدارک پیوستی شرکت مذکور که طی نامه شماره ۲۶۷۴۶۰/۱۲۱ مورخ ۲۲/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین و در مورخ ۱/۳/۹۳ به این اداره ارسال گردیده است تغییرات بشرح ذیل اتخاذ نموده است: ۱ آقای غلامحیدر ابراهیم بای سلامی، عبدالله باقر نژاد نشلی و محمد جلالی سنگانی و شرکت شاخص تراز رود و ناصر اردوانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه و عمران مجد و وحید شاهقاسی بسمت اعضای علی البدل شرکت برای مدت باقی مانده هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت را از محل آورده نقدی سهامداران تصویب نمود. ۳ ماده ۲۷ اساسنامه در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره در خصوص کاهش تعداد اعضا از ۹ نفر به ۵ نفر و ۲ نفر عضو علی البدل تصویب نموده و ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص تعداد حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسات هیئت مدیره به ۳ نفر تقلیل می‌یابد. ۴ آقای غلامحیدر ابراهیم بای سلامی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جلالی سنگانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالله باقر نژاد نشلی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای دو امضا از سه امضا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۶۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۷۹۳۱۱ رئیس ثبت اسناد خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407541
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱/۱۲/۹۲ که طی نامه شماره ۲۹۲۱۹۸/۱۲۱ مورخه ۳/۹/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تایید و ارسال گردیده است تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۱۳/۹۴۸/۳۸۴ ریال به ۰۰۰/۷۶۴/۲۸۲/۵۳۰ ریال از محل آورده نقدی افزایش یافته است ش۲۶۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۹۱۱۲۵۷۷ رئیس ثبت اسناد خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10076017
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف سهامی عام شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۱/۰۸/۹۰ شرکت مذکور که طی نامه شماره ۱۷۲۸۶۹/۱۲۱ مورخه ۲۷/۱۲/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تایید و در مورخه ۲/۳/۹۱ به این اداره ارسال گردیده است تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است. ۱ ماده ۴ اساسنامه شرکت سیمان مجد خواف که مربوط به آدرس مرکز اصلی شرکت می‌باشد بشرح ذیل تغییر نموده است: آدرس دفتر مرکزی: خراسان رضوی شهر خواف خیابان وحدت خیابان گوهر شاد پلاک ۱۱ و کدپستی ۹۵۶۱۶۵۵۵۳۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571406
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۲/۰۶/۱۳۹۱ و مدارک پیوستی شرکت مذکور تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۲۰۱۰۰۲۶۴۵۱۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردانی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10646185
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۶ و بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۲/۱۳۸۸ شرکت سیمان مجد خواف با توجه به استعفای مدیرعامل آقای محمد مهدی ساعدی هیئت مدیره شرکت با استعفای ایشان موافقت و برابر ماده ۵۵ اساسنامه و ماده ۱۲۴ قانون تجارت آقای غلامرضا عصار رودی بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده هیئت مدیره انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787330
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجدخواف سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۳/۴/۱۳۸۹ شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال ۱۳۸۸ موسسه حسابرس و خدمات مدیریت ممیز به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقایان غلامحسین مشروط نیز به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال و آقایان غلامحیدر ابراهیم بای سلامی غلامرضا عصار رودی عباسعلی عطاییان دهکردی ناصرالدین عیدخانی ابراهیم معتبر حسن ابراهیم بای وحید شاهقاسی علی محمدمحصل و مسعود موحدی رودی به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ آقای غلامحیدر ابراهیم بای سلامی به سمت رئیس هیات مدیره وآقای وحید شاهقاسی به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای غلامرضا عصار رودی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت و در غیاب هرکدام از ایشان با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قاینات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10951316
آگهی تصمیمات شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۴۶ و بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان مجد خواف مورخه ۱۱/۴/۱۳۸۸ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۱۳۸۷ بتصویب رسید. ۲ روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و خراسان بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت، آقای غلامحسن مشروط بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059812
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی نوبت دوم و مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت سیمان مجد خواف مورخه ۶/۴/۹۰ و گواهی شماره ۸۷۴۶۸۵۱مورخه ۸/۵/۹۰ بانک ملی مبنی برافزایش سرمایه، که طی نامه‌های شماره ۱۴۸۴۱۹/۱۲۱ مورخه ۱۱/۵/۹۰ و ۱۴۸۷۴۲/۱۲۱ مورخه ۱۵/۵/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تایید و ارسال گردیده است تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم: ۱ صورتهای مالی سال مالی ۱۳۸۹ تصویب گردید. ۲ روزنامه‌های کثیر الانتشار دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی شرکت اتنخاب شد.۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیزبه عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد نبی داهی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب شدند و با امضای ذیل صورتجلسه مذکور قبولی خود را اعلام نمودند. ۴ حق حضور در جلسات هیئت مدیره به شرط حداقل یک جلسه در ماه برای هر عضو هیئت مدیره مشابه سال پیش تعیین گردید.۵ مجمع عمومی کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت را مصوب نمود. باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم: ۱ ورود شرکت به فرابورس تصویب شد.۲ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱تبصره مطابق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب نمود. ۳ پیرو مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۵/۵/۸۵ در خصوص افزایش سرمایه تا مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال مجمع عمومی تصویب شد که پس از پایان مدت عرضه عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده حاصل از افزایش هیئت مدیره نسبت به ثبت افزایش سرمایه تا مبلغ محقق شده در سال جاری اقدام نماید. باستناد به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار از محل آورده نقدی سهامداران شرکت، سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۷۴/۰۹۰/۳۰۹ ریال به مبلغ۰۰۰/۵۱۳/۹۴۸/۳۸۴ ریال افزایش یافت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775845
آگهی تغییرات شرکت شرکت سیمان مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه۱۳۹۳ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمود گران کاردان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰به عنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۱۳۱۶۸۱۳۳۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900868
آگهی تغییرات شرکت شرکت سیمان مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمود مقسوم به سمت رییس هیات مدیره به شماره ملی ۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸ آقای عبدالله باقرنژاد نشلی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل به شماره ملی ۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰ شرکت توسعه عمران مجد خواف (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۶ به نمایندگی آقای مجید تجدد رودی کدملی ۰۷۶۹۴۶۷۳۳۴ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت شاخص تراز رود به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۲۷۳ به نمایندگی آقای وحید شاهقاسی کدملی ۰۷۶۹۴۶۲۹۵۲ به عنوان عضو اصلی هیات مدیره آقای جواد باقرزاده به سمت نایب رییس هیات مدیره به شماره ملی ۰۷۰۰۳۷۳۵۶۱ ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، سفته‌ها، اسناد تجاری و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و در غیاب هرکدام از ایشان، با امضاء نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۵۰۴۲۰۸۰۷۴۰۱۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901038
آگهی تغییرات شرکت شرکت سیمان مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمود مقسوم کدملی ۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸ شرکت توسعه و عمران مجد خواف عبداله باقرنژاد نشلی کدملی ۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰ شرکت شاخص تراز رود جواد باقرزاده کدملی ۰۷۰۰۳۷۳۵۶۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره وحید شاهقاسی کدملی ۰۷۶۹۴۶۲۹۵۲ ناصر اردوانی کدملی ۲۱۶۰۳۴۸۱۳۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۴۲۰۱۶۴۵۱۸۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13024429
آگهی تغییرات شرکت شرکت سیمان مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوید تهران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556983
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ صوتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۵۲۳۵۲۳۲۵۲۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246947
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید ۲ آقای محمود مقسوم به عنوان به سمت رئیس هیئت مدیره با کد ملی ۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸ آقای عبدالله باقرنژاد نشلی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل با کد ملی ۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰ آقای جواد باقرزاده به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره با شماره ملی ۰۷۰۰۳۷۳۵۶۱ آقای وحید شاه قاسی به شماره ملی ۰۷۶۹۴۶۲۹۵۲ به نمایندگی از شرکت شاخص تراز رود به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۲۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عبدالرحیم ساعدی رودی با کد ملی ۰۷۶۸۸۲۹۸۲۸ به نمایندگی از شرکت توسعه و عمران مجد خواف (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند ۳کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، اسناد تجاری، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل (عبدالله باقرنژاد نشلی) و رئیس هیئت مدیره (محمود مقسوم) و در غیاب هرکدام از ایشان با امضای نایب رئیس هیئت مدیره (جواد باقرزاده) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۵۷۹۴۱۶۲۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246958
آگهی تغییرات شرکت سیمان مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۴۱۸۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبادنوین تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ آقای محمود مقسوم کد ملی۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸ آقای عبدالله باقرنژاد نشلی کد ملی ۲۱۴۱۲۹۴۴۶۰ آقای جواد باقرزاده کد ملی ۰۷۰۰۳۷۳۵۶۱ شرکت شاخص تراز رود به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۱۲۷۳ شرکت توسعه و عمران مجد خواف به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و وحید شاه قاسی کد ملی ۰۷۶۹۴۶۲۹۵۲ و ناصر اردوانی کد ملی ۲۱۶۰۳۴۸۱۳۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. ش۹۷۰۷۱۵۱۶۱۱۵۳۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک