شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380034820


شماره ثبت:
196
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1363/4/25
آدرس:
سبزوار بلوار دكتر فاطمي پيمانكاري صفار 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمود خدا بخش خالدی 1130434
علی لاری 1130434
آقای محمد لاری 1130434
مهرداد معتمد 1130434
آقای محمد تقی هادیان شهیر 1130434
خانم زهرا نوری 1254636
احمد مرشدی نامنی 1254636
مختار کرابی 1254636
علیرضا فاضل بخشش 1254636
آقای محمد جواد کرابی 12834173
آقای محمد مهدی کرابی 12834173
خانم سودابه کرابی 12834186
آقای حامد خسروجردی 12834186
خانم نرگس صمدی 12834186
فرامرز حمیدی نسب 12834186

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1130434
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد سهامی عام شماره ثبت ۱۹۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۴۴۱۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقای محمد لاری کد ملی ۰۰۳۵۷۸۵۵۹۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود خدا بخش خالدی کد ملی ۰۰۴۶۰۹۰۹۰۸ بسمت نایب رئیس و مهرداد معتمد کد ملی ۰۷۹۳۴۲۲۷۱۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، علی لاری کد ملی ۰۰۷۴۶۳۲۳۱۰ بسمت منشی و عضو هیئت مدیره و سیاوش لاری کد ملی ۵۴۸۰۱۷۵۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ آقای محمد تقی هادیان شهیر کد ملی ۰۰۶۴۹۰۷۶۲۷ و علیرضا فاضل بخشش کد ملی ۰۷۹۳۴۱۶۴۸۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ صورت‌های مالی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بتصویب مجمع رسید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۲۷۸۷۵۰۷ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254636
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد سهامی عام شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۴۴۱۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ استعفا تمامی اعضا هیئت مدیره از سمت خود و عضویت در هیئت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ آقای محمد جواد کرابی کد ملی ۰۷۹۰۴۵۹۴۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم زهرا نوری کد ملی ۰۹۳۴۶۱۷۰۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مختار کرابی کد ملی ۰۷۹۳۹۷۵۹۹۹ بسمت عضو و منشی هیئت مدیره احمد مرشدی نامنی کد ملی ۰۷۹۰۷۲۷۶۸۴ و مهرداد معتمد کد ملی ۰۷۹۳۴۲۲۷۱۱ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۳ آقای علیرضا فاضل بخشش کد ملی ۰۷۹۳۴۱۶۴۸۵ بسمت بازرس اصلی شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ شرکت بتصویب مجمع رسید. ۵ روزنامه حمایت جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۴۷۰۶۲۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834173
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: اقای محمد جواد کرابی به شماره ملی ۰۷۹۰۴۵۹۴۱۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و خانم سودابه کرابی به شماره ملی ۰۷۹۳۵۹۱۶۰۰به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و اقای محمد مهدی کرابی به شماره ملی ۰۷۹۴۹۹۴۷۳۳ به عنوان منشی هیئت مدیره و اقای حامد خسروجردی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۶۴۵۶۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خانم نرگس صمدی به شماره ملی ۰۷۹۳۹۹۳۶۵۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ۲ - امضا اوراق تعهدآور از قبیل چک سفته بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۰۳۱۶۴۱۲۵۹۴۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834186
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی استیراد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۴۸۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد جواد کرابی به شماره ملی ۰۷۹۰۴۵۹۴۱۸ سودابه کرابی به شماره ملی ۰۷۹۳۵۹۱۶۰۰ محمد مهدی کرابی به شماره ملی ۰۷۹۴۹۹۴۷۳۳ نرگس صمدی به شماره ملی ۰۷۹۳۹۹۳۶۵۲ حامد خسروجردی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۶۴۵۶۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره مهرداد معتمد به شماره ملی ۰۷۹۳۴۲۲۷۱۱ فرامرز حمیدی نسب به شماره ملی ۱۳۷۷۹۸۷۸۸۴ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره ش۹۵۰۳۱۶۶۳۱۳۳۰۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه