توسعه و عمران مجد خواف

شرکت توسعه و عمران مجد خواف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380033207
خواف خ 72تن شهيد 9561986447
6
افراد
3
آگهی‌ها
186
شماره ثبت
1382/8/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1348250
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران مجد خواف سهامی عام شماره ثبت ۱۸۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۰۶/۰۸/۱۳۹۲ شرکت مذکور و مدارک پیوستی که طی نامه شماره ۶۰۷ مورخه ۲۱/۸/۱۳۹۲ شرکت مذکور در مورخه ۲۰/۹/۱۳۹۲ به این اداره ارسال گردیده است تغییراتی بشرح ذیل اتخاذ نموده است ۱ آقایان اسداله احراری خوافی، مجید تجدد خواه رودی، عبدالرئوف مشروط تیزابی، محمود مقسوم، سراج منصوری، بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمد شعیبی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که در نتیجه آقای محمود مقسوم بسمت رئیس هیئت مدیره و اسداله احراری خوافی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید تجددخواه رودی بسمت منشی هیئت مدیره و سراج منصوری بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان بازرس اصلی و عبدالستار هادی ریزه ئی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء آقای محمود مقسوم رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان اسداله احراری خوافی نایب رئیس هیئت مدیره با امضای ثابت سراج منصوری مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۶۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۲۲۵۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651839
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمود مقسوم به کدملی ۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای مجید تجددخواه رودی به کدملی۰۷۶۹۴۶۷۳۳۴ نایب رئیس هیات مدیره - آقای اسداله احراری خوافی به کدملی ۰۷۶۹۴۵۴۰۵۴ به عنوان منشی هیات مدیره - آقای عبدالمجید مقسوم نشتیفانی به کدملی ۰۷۶۹۷۰۷۵۵۶ عضو هیات مدیره - آقای نادر خوش آهنگ رودی به کدملی ۰۷۶۰۰۰۳۹۸۱ عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی شرکت با امضاء آقای محمود مقسوم رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان آقای مجید تجدد خواه رودی نایب رئیس هیات مدیره و با امضای ثابت آقای نادر خوش آهنگ رودی مدیر عامل شرکت به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۷۱۹۸۴۸۲۴۷۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13651840
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران مجد خواف شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۳۳۲۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی آرنیکا ارقام پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۰۱۵۲۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه آئین آگاهان حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۰۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای اسداله احراری به کدملی ۰۷۶۹۴۵۴۰۵۴ - آقای مجید تجدد خواه رودی به کدملی۰۷۶۹۴۶۷۳۳۴ - آقای عبدالمجید مقسوم نشتیفانی به کدملی ۰۷۶۹۷۰۷۵۵۶ - آقای محمود مقسوم به کدملی ۰۷۶۹۴۶۳۴۲۸ - آقای نادر خوش آهنگ رودی به کدملی ۰۷۶۰۰۰۳۹۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای عبدالرحمان شکفتی به کدملی۰۷۶۹۴۶۶۲۰۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۱۹۱۰۳۶۰۶۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خواف
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک