فرآورده های غذایی و قند تربت جام

شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380025768
كيلومتر 12 تربت جام بسمت تايباد كارخانه قند تربت جام 9576191843
10
افراد
18
آگهی‌ها
1303
شماره ثبت
1362/9/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600127
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که طی شماره ۱۵۷۹۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده بود نشانی شرکت از تهران به شهرستان تربت جام کیلومتر ۱۲ جاده تربت جام به تایباد کارخانه قند تربت جام کدپستی ۹۵۷۶۱۹۱۸۴۳ منتقل و تحت شماره ۱۳۰۳ ثبت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ش۱۱۴۵۳۰۰ ثبت اسناد و املاک تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 930496
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام سهامی عام به شماره ثبت۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۸/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت، ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۱ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۱ اساسنامه پیشنهادی شرکت مطابق با فرمت اعلامی بورس اوراق بهادار عینا با ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره جهت جایگزینی با اساسنامه قبل شرکت به تصویب مجمع رسید. ش۱۶۰۱۸۰۴ ثبت اسناد و املاک تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228893
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام سهامی عام بشماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۷/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت، ترازنامه صورتحساب سود و زیان و صورتهای مالی و معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ به تصویب رسید و شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام) شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان شرکت کشاورزی و باغات فریمان (سهامی خاص) شرکت دامپروری و کشاورزی قدس خراسان (سهامی خاص) و آقایان غلامعباس بهمنی امیرمحمد صمیمی فرجواد توکلی هرندی به عنوان اعضای اصلی و آقایان محمدرضا جعفرزاده محمدرضا اخوان و سید روح ا … جلالی خیرآبادی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال مالی انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند. ش۱۷۲۸۸۸۱ ثبت اسناد و املاک تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282196
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۲ که طی نامه شماره ۱۹۷۴۲۱۲ ۱۹/۸/۹۲ شرکت فوق واصل گردید آقای مهندس جواد توکلی هرندی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی گرجستانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلام عباس بهمنی به سمت مدیرعامل شرکت به مدت دو سال برگزیده شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی و رسمی و بانکی شرکت از قبیل چک سفته برات و غیره با امضای مدیرعامل و مدیر مالی با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۱۷۵۳۰۴۴ ثبت اسناد و املاک تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1706537
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام سهامی عام شماره ثبت ۱۳۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ شرکت فوق که طی نامه شماره ۱۴۹۸ ۲۱۲ مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ شرکت فوق واصل گردید ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت، ترازنامه و صورتهای مالی و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۳ تصویب گردید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۸۸۹۷۳۶ کفیل ثبت اسناد و املاک تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9921946
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: نشانی شرکت از تهران به شهرستان تربت جام‎ کیلومتر ۱۲ جاده تربت جام‎ بسمت تایباد کارخانه قند تربت جام‎ کدپستی ۹۵۷۶۱۹۱۸۴۳ منتقل و ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9985972
آگهی تصمیمات در شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۷۹۰۹به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۸۸ غلامعباس بهمنی بسمت قائم مقام مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل سفته و یا برات و امثال آن هر نوع برداشت یا صدور چک و غیر آن از حسابهای بانکی شرکت در تهران و مشهد با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. هر نوع برداشت یا صدور چک و یا غیر آن از حسابهای بانکی شرکت در تربت جام با امضاء سه گانه مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل یا رئیس کارخانه باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره، رئیس یا معاون حسابداری کارخانه توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل و مکاتبات عادی کارخانه و قراردادهای چغندرکاری و احکام کارگری کارخانه با امضاء رئیس کارخانه و مهر شرکت و امضاء قراردادی جدید کار در کارخانه با امضاء رئیس کارخانه توام با امضاء قائم مقام مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. فاکتورهای فروش کالا و خدمات صادره در کارخانه با امضاء رئیس کارخانه و رئیس یا معاون حسابداری کارخانه توام با مهر شرکت و فاکتورهای فروش کالا و خدمات دفتر مرکزی با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام وی و تواما با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10021851
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۵۷۹۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۷ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خبره بسمت بازرس اصلی و داود خمارلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به نمایندگی محمود جعفرزاده شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به نمایندگی جواد توکلی هرندی شرکت کشاورزی و باغات فریمان به نمایندگی عبدالعلی عطائی نخعی شرکت دامپروری و کشاورزی قدس خراسان به نمایندگی محمد میرمحمدصادقی مرتضی الهی احمد انسان غوث محمدصمیمی فر به عنوان اعضاء اصلی و محمدباقر باقرزاده چهارجوئی خلیل بهروزنیا و محمدرضا جعفرزاده بعنوان اعضاء علی البدل. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۸ مرتضی الهی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد انسان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. الف: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته و برات و امثال آن به جز مواردی که در ردیف (پ) به آن اشاره شده است با امضاء دوگانه مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت. ب: هر نوع برداشت یا صدور چک و یا غیر آن از حسابهای: ۱/ب: جاری شماره ۰۱۰۰۸۰۷۵۶۰۰۰۰ نزد بانک صادرا ت شعبه میدان مادر کد ۱۳۳۰ تهران ۲/ب: جاری شماره ۰۴۳۱۱۷۳۰۰ نزد بانک تجارت شعبه میدان مادر کد ۰۱۵ تهران ۳/ب: سپرده کوتاه مدت ۰۴۳۱۴۴۲۰۰ نزد بانک تجارت شعبه میدان مادر کد ۰۱۵ تهران ۴/ب: جاری شماره ۷/۲۷۲۴ نزد بانک ملت شعبه خیابان دمشق کد ۶۳۴۲۰ تهران ۵/ب: جاری شماره ۴۴۴۴ نزد بانک کشاورزی شعبه میدان فاطمی کد ۹۲۰ تهران ۶/ب: سپرده کوتاه مدت مهرگستر شماره ۳۴۸۹۴۵۲۹۹ نزد بانک کشاورزی شعبه بلوار سجاد کد ۲۲۱۸ مشهد با دو امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت. پ: هر نوع برداشت یا صدور چک و غیر از آن از حسابهای: ۱/پ: جاری شماره ۸/۳۰۳۰ ملت مرکزی جام کد ۵۲۹۴۴ تربت جام ۲/پ: جاری سپهر شماره ۰۱۰۰۹۳۳۰۸۱۰۰۰ نزد بانک صادرات شعبه مرکزی کد ۲۴۹ تربت جام ۳/پ: جاری شماره ۰۱۰۰۰۱۳۶۸۴۰۰۸ نزد بانک صنعت و معدن کد ۱۱۱ مشهد ۴/پ: جاری شماره ۱۰۰۰۹ نزد بانک تجارت باجه کارخانه قند جام کد ۵۴۸۵۴ تربت جام ۵/پ: سیبا شماره ۰۱۰۳۴۷۷۰۸۱۰۰۱ ملی مرکزی جام کد ۸۷۵۱ تربت جام ۶/پ: سپرده کوتاه مدت شماره ۲۰۰۷۹۹۷۵۹۰۰۵ ملی مرکزی جام کد ۸۷۵۱ تربت جام ۷/پ: مهر شماره ۰۱۰۰۹۵۹۵۹۰۰۰۲ کشاورزی مرکزی جام کد ۲۱۵۶ تربت جام ۸/پ: سپرده کوتاه مدت شماره ۰۲۰۰۹۰۲۰۶۵۰۰۵ کشاورزی مرکزی جام کد ۲۱۵۶ تربت جام ۹/پ: سپرده کوتاه مدت شماره ۱۳۱۷۶۴۰۴۵۷ ملت مرکزی جام کد ۵۲۹۴۴ تربت جام ۱۰/پ: پس انداز شماره ۹/۸۴۱۰۲۸ ملت مرکزی جام کد ۵۲۹۴۴ تربت جام با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل یا رئیس کارخانه و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با یک امضاء رئیس حسابداری یا معاون حسابداری کارخانه توام با مهر شرکت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10244282
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۷۹۰۹و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۴/۲/۹۰ غلامعباس بهمنی بسمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شدند. امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و امثال ان و هر نوع برداشت یا صدور چک و غیر آن از حسابهای بانکی شرکت در تهران مشهد با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و هر نوع برداشت و یا صدور چک و یا غیر از آن حسابهای بانکی شرکت در تربت جام با امضای سه گانه مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و رئیس حسابداری یا معاون حسابداری کارخانه توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی شرکت و کارخانه و قراردادهای چغندرکاری و احکام کارگری کارخانه و امضای قراردادهای جدید کار در کارخانه فقط با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. فاکتورهای فروش کالا و خدمات صادره در کارخانه با امضای مدیرعامل و رئیس حسابداری کارخانه توام با مهر شرکت و فاکتورهای فروش کالا و خدمات دفتر مرکزی با امضای مدیرعامل و رئیس حسابداری دفتر تهران توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10515571
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که طی شماره ۱۵۷۹۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده بود نشانی شرکت از تهران به شهرستان تربت جام کیلومتر ۱۲ جاده تربت جام به تایباد کارخانه قند تربت جام کدپستی ۹۵۷۶۱۹۱۸۴۳ منتقل و تحت شماره ۱۳۰۳ ثبت و ماده ۵ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612706
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام سهامی عام به شماره ثبت۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۸/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت، ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۱ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۱ اساسنامه پیشنهادی شرکت مطابق با فرمت اعلامی بورس اوراق بهادار عینا با ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره جهت جایگزینی با اساسنامه قبل شرکت به تصویب مجمع رسید. ثبت اسناد و املاک تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10753237
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند تربت جام (سهامی عام) بشماره ثبت۱۵۷۹۰۹ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که درتاریخ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ بسمت بازرس اصلی و حسن سعیدی بیلبندی به ش. ملی۰۹۱۹۴۸۷۷۳۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۳۵۰ و شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۸۳۷۸۱ و شرکت کشاورزی و باغات فریمان به شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۹۸۷۳۵ و شرکت دامپروری و کشاورزی قدس خراسان به شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۸۹۷۵۰ و غلامعباس بهمنی به ش. ملی۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷ و امیرمحمد صمیمی فر به ش. ملی۰۷۴۹۶۷۱۴۷۵ و محمدرضا جعفرزاده به ش. ملی۰۹۳۷۷۸۳۱۲۹ به سمت اعضاء اصلی و غلامرضا کاظمی به ش. ملی۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ و سید روح اله جلالی به ش. ملی۰۷۳۱۷۲۶۸۱۲ و محمدجواد مرتضائی به ش. ملی۰۷۳۲۱۵۷۸۲۱ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842073
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ تصویب گردید.. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۱۹۴۳۱۲۲۸۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12869601
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ تصویب گردید.. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ملی۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۱۹۴۳۱۲۲۸۷۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282925
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ و بنا به تفویض اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و برابر نامه شماره ۷۹ ۹۵۹/۲۵۲۶۱۶مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵سازمان بورس اوراق بهادار، و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره پ د ۵۲۰مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۴و همچنین سند حسابداری مبلغ ۲۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت به حساب سرمایه منظور گردیده است لذا هیئت مدیره افزایش سرمایه راع ملی اعلام نمود در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه: مبلغ ۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۱۲۰۰۰۰۰۰سهم هزار ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۱۱۱۰۵۵۹۹۹۸۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13282950
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۷/۷/۱۳۹۴و صورت جلسه تنفسی مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام) به نمایندگی آقای امیر توکل هرندی به شماره ملی ۰۰۱۵۳۲۳۴۸۱ شرکت سهامی عام صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان به نمایندگی آقای سید محمد میر محمد صادقی به شماره ملی۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ شرکت کشاورزی باغات فریمان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسن صابری حسین آباد به شماره ملی۰۰۴۶۸۰۷۴۱۱ شرکت دامپروری و کشاورزی قدس خراسان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد علی گرجستانی به شماره ملی۰۹۳۹۳۸۴۰۷۸ آقای غلامعباس بهمنی به شماره ملی ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷ آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ آقای امیر محمد صمیمی فربه شماره ملی ۰۷۴۹۶۷۱۴۷۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد رضا اخوان به شماره ملی۰۹۳۹۵۹۲۸۱۹ سید روح الله جلالی به شماره ملی ۰۷۳۱۷۲۶۸۱۲ علی رحیلی به شماره ملی ۰۰۵۲۷۴۲۹۶۲ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۱۰۸۰۵۹۶۱۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13283011
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا کاظمی به شماره ملی۰۰۴۲۶۲۵۳۶۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقا ی سید محمد میر محمد صادقی به شماره ملی ۰۰۳۸۶۶۵۷۶۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامعباس بهمنی به شماره ملی ۰۵۳۲۱۱۴۹۵۷ بعنوان مدیرعامل و منشی هیئت مدیره انتخاب گردیدندوکلیه قراردادها و اسناد تعهد آور از قبیل سفته و برات و امثال آن و هر نوع برداشت یا صدور چک از حسابهای بانکی شرکت در تهران و مشهد و تربت جام با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره توام با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۱۱۰۷۸۲۴۴۲۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330784
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸
پیرو آگهی تغییرات به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۶۱۹۴۰۰۰۳۲۴ مورخ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ مربوط به شرکت فرآورده‌های غذایی و قند تربت جام شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۲۵۷۶۸ نحوه نگارش سطر اول الی سوم آگهی اشتباها تایپ گردیده که به این شرح» به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۵ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵و برابر نامه شماره ۷۹ ۹۵۹/۲۵۲۶۱۶مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵سازمان بورس اوراق بهادار «اصلاح گردید ش۹۵۱۲۰۹۹۹۸۵۴۹۶۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت جام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک