شرکت قند تربت حیدریه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380019602


شماره ثبت:
103
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1345/2/25
آدرس:
تربت حيدريه كارخانه قند 9513855595

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهدی عرفانیان عزیزیان 12663556
احمد انسان 12663556
علی برین 12663561
آقای محمود انتظاری سرکاریزی 12986503
آقای کاظم معتمدی فر 14182341
علی اکبر جعفری 14182341
آقای علی ناظران 14182341
خلیل بهزاد 14182341

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 705741
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۵/۵/۹۱ منضم به نامه شماره ۱۷۷۶/۸۵۰ ۱۶/۵/۹۱ مقرر شد صاحبان حق امضاء مجاز شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره (۳/۵/۹۲) تمدید گردد در نتیجه کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات با دو امضاء از سه امضاء آقایان احمد انسان (مدیرعامل) و آقای محمود انتظاری سر کاریزکی (معاونت مالی و اداری) و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۹۵۱۱۱۷۱۴۵۲۹۱۹ سرپرست ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974214
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۷/۸/۹۱ منضم به نامه شماره ۴۰۷۳/۸۵۰ ۱۳/۱۰/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ با توجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، ترازنامه سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۱ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران برای مدت یکسال بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای مصطفی جهانبانی به سمت بازرس علی البدل شرکت انتخاب گردید. ۳ روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۱۴۸۵۰ ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097518
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

باستناد صورت جلسات و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۹/۲/۹۲ و۲۱/۲/۹۲ منضم به نامه شماره ۶۸۲/۸۵۰ ۵/۳/۹۲ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان مرتضی الهی، خلیل بهزاد، علی برین، علی اکبر جعفری خطایلو و علی ناظران بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که مرتضی الهی بسمت رئیس هیئت مدیره، علی ناظران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند، همچنین احمد انسان بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقایان احمد انسان (مدیرعامل)، محمود انتظاری سرکاریزی (معاون مالی واداری) و در غیاب مدیرعامل، آقای علی ناظران (نایب رئیس هیئت مدیره) ویکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و آقای محمود انتظاری سرکاریزی همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۶۸۲۸۰۰۰۰۱۱۱۹۹۵۴۵۴۳۵ رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172713
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخه ۱۲/۵/۹۲ منضم به نامه شماره ۱۸۷۱/۸۵۰ ۱۳/۶/۹۲ شرکت فوق کلیه اختیارات مندرج در بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه به آقای احمد انسان (مدیرعامل) تفویض گردید. ش۲۶۸۲۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۴۷۱۹۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210665
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ۷/۶/۹۲ منضم به نامه شماره ۱۹۸۹/۸۵۰ ۲۱/۷/۹۲ شرکت فوق، حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل در۲۱ بند برابر صورت جلسه هیئت مدیره فوق بتصویب رسید. ش۲۶۸۲۸۰۰۰۰۱۱۱۰۰۹۰۲۸۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9634258
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۳، شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۸۸ منضم بنامه شماره ۲۰۳۳/۸۵۰ ۲۲/۶/۱۳۸۸ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حق امضای کلیه اسناد، اوراق بهادار و چکها با دو امضا از امضای رئیس هیئت مدیره آقای مهندس عبدالعلی عطائی نخعی، عضو هیئت مدیره آقای مهندس علی اکبر جعفری خطایلو، مدیرعامل آقای غلامرضا ستاری فیروزآبادی و معاون مالی و اداری آقای محمود انتظاری سرکاریزی همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059569
آگهی تغییرات شرکت سهامی قند تربت حیدریه سهامی عام بشماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۸/۸/۹۰ منضم بنامه شماره ۲۹۴۲/۸۵۰ ۲۸/۸/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت فوق برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب مجمع عمومی رسید ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517710
آگهی تغییرات شرکت سهامی قندتربت حیدریه سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۰ منضم به نامه شماره ۱۴۶۹۱/۵/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقایان عبدالعلی عطائی نخعی محمود ضیائی و فانیان، خلیل بهزاد، علی برین و علی اکبر جعفری خطایلوبه سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای عبدالعلی عطایی نخعی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود ضیائی و فائیان به سمت نائب رئیس تعیین گردیدند همچنین آقای احمدانسان به سمت مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شد و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضاء از سه امضاء آقایان احمدانسان مدیرعامل آقای محمود انتظاری سرکاریزی معاونت مالی و اداری و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است رئیس ثبت اسناد و املاک تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663556
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۲۵۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی عرفانیان عزیزیان به شماره ملی ۰۹۳۹۳۴۸۳۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ناظران به شماره ملی ۰۹۳۱۲۹۱۷۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد انسان به شماره ملی ۱۰۶۲۵۳۲۲۱۱ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء چکها، اوراق بهادار واسناد رسمی با امضای احمدانسان مدیرعامل و محمودانتظاری سرکاریزی معاون مالی و اداری شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء علی ناظران نایب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و محمود انتظاری سرکاریزی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۱۲۷۹۲۱۱۴۴۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663561
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۲۵۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی عرفانیان عزیزیان به شماره ملی ۰۹۳۹۳۴۸۳۷۳، علی ناظران به شماره ملی ۰۹۳۱۲۹۱۷۲۰، خلیل بهزاد به شماره ملی ۰۷۴۹۶۲۶۰۶۲، علی برین به شماره ملی ۰۹۳۹۲۷۳۶۹۱ و علی اکبر جعفری به شماره ملی ۲۷۵۳۴۱۲۷۶۶ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۴۱۱۲۷۳۰۵۱۶۵۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986503
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود انتظاری سرکاریزی با شماره ملی ۰۷۰۳۵۳۸۵۱۹ را تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ بعنوان مدیرعامل انتخاب شد. - هیئت مدیره صاحبان امضای مجاز شرکت را به شرح زیر تعیین نمودند: امضاء چکها، اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضاء آقای محمود انتظاری سرکاریزی – مدیرعامل و آقای مهدی صبوری – رئیس حسابداری شرکت و در غیاب آقای مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی صبوری و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۶۰۴۵۱۸۸۳۸۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069188
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۵۰۷۱۹۷۶۴۳۵۷۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13139434
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴وبنا به تفویض اختیار ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۴در خصوص افزایش سرمایه شرکت وبا عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر انتقال مبلغ ۶۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۴۷۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۹۰۱۲۹۷۱۰۱۲۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159745
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۹ بخش و ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259539
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی شرکت در سال ۱۳۹۵ ۹۶ انتخاب گردید. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۵۱۰۲۷۳۶۶۶۲۶۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182341
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای کاظم معتمدی فر ۶۴۳۹۵۵۴۸۳۲ به عنوان نماینده آستان قدس رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی ناظران ۰۹۳۱۲۹۱۷۲۰ به عنوان نماینده سازمان اقتصادی رضوی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر جعفری خطایلو ۲۷۵۳۴۱۲۷۶۶ به عنوان نماینده شرکت سهامی خاص نان قدس رضوی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای خلیل بهزاد ۰۷۴۹۶۲۶۰۶۲ به عنوان نماینده شرکت خمیر مایه رضوی به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی برین ۰۹۳۹۲۷۳۶۹۱ به عنوان نماینده شرکت قند چناران به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمود انتظاری سر کاریزی ۰۷۰۳۵۳۸۵۱۹ به عنوان مدیرعامل ۲ - امضاء چک‌ها، اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضاء آقای محمود انتظاری سرکاریزی - مدیرعامل و آقای مهدی صبوری - سرپرست امور مالی شرکت و در غیاب آقای مدیرعامل با امضاء آقایان کاظم معتمدی فر ریاست هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۵۳۰۳۰۶۹۶۱۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182344
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ و جلسه تنفسی مورخ ۷/۹/۹۶ و نامه شماره ۳۸۰۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۲۰/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی در سال ۹۷ - ۹۶ انتخاب گردید ۲ - روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ تعیین شد. ۳ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آستان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۲۱۷۳ موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۲۹۶۹۴ شرکت نان قدس رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۸۴۴۱ شرکت قند چناران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۹۷۰۷ شرکت خمیرمایه رضوی به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۱۳۶۵ ۴ - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۵۳۰۱۴۹۸۰۹۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14258575
آگهی تغییرات شرکت قند تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۹۶۰۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود انتظاری سرکاریزی به شماره ملی ۰۷۰۳۵۳۸۵۱۹ جایگزین آقای علی ناظران بعنوان نماینده موسسه سازمان اقتصادی رضوی گردیدند. آقای کاظم معتمدی فر به شماره ملی ۶۴۳۹۵۵۴۸۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل بهزاد به شماره ملی ۰۷۴۹۶۲۶۰۶۲ را به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود انتظاری سرکاریزی به شماره ملی ۰۷۰۳۵۳۸۵۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۸ انتخاب گردیدند. امضاء چک‌ها، اوراق بهادار و اسناد رسمی با امضاء آقای محمود انتظاری سرکاریزی مدیرعامل و آقای مهدی صبوری مدیر امور مالی شرکت و در غیاب آقای مدیرعامل با امضاء آقایان کاظم معتمدی فر ریاست هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۷۲۲۳۶۳۸۰۷۳۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه