کشت و صنعت جوین

شرکت کشت و صنعت جوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380018483
جوين ايستگاه نقاب 9647185184
4
افراد
11
آگهی‌ها
95
شماره ثبت
1354/11/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 948689
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کشت و صنعت جوین شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره ۵۸۱۵/۹۱/۵ ۱۸/۷/۹۱ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۹/۹۱ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۹/۹۱ و سایر مدارک منضم به نامه شماره ۱۴۵۲/۱۰ ۵/۱۰/۹۱ که در تاریخ ۶/۱۰/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است. ۱ آقای علی اکبر گرمه‌ای و شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن. شرکت گردشگری عصر جدید شرکت معدن رزمندگان و موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند که آقای علی اکبر گرمه‌ای بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر سید مهدی درهمی به نمایندگی از شرکت گردشگری عصر جدید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسین آبادی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تبار ثامن بعنوان عضو مالی و موظف هیئت مدیره و آقای غفور خرامهر به نمایندگی از موسسه اقتصادی آستان قدس رضوی بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمدی به نمایندگی از شرکت معدن رزمندگان بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند که کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضاء ثابت عضو مالی هیئت مدیره آقای احمد حسین آبادی و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ۲ در اجرای ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ ۱۶۸۴۸۰۰۰۰۰ (یک میلیاردو ششصدو هشتاد و چهار میلیون و هشتصد هزار ریال) سود جهت توزیع بین سهامداران تصویب گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۲ با اکثریت اراء انتخاب گردید ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۲۷۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۲۳۹۷۳۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1066532
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۱/۹۲ شرکت کشت و صنعت جوین و سایر مدارک منضم به نامه شماره ۲۰۰۷/۱۰ ۹/۲/۹۲کشت و صنعت جوین تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده است ۱ آقای محمد تولیت به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها و قراردادها با امضاء ثابت عضو موظف هیئت مدیره آقای احمد حسین ابادی و آقای محمد تولیت و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب هر یک از دو نفر فوق الذکر با امضاء نفر بعدی و یکی از اعضاء هیئت مدیره و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۷۴۷۴۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۶۵۴۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212645
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۷/۹۲ منضم به نامه شماره ۹۹۵۶/۱۰ ۴/۸/۹۲ تغییرات ذیل به عمل آمده که آگهی می‌گردد. ۱ آقای علی محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی درهمی بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسین آبادی بعنوان منشی هیئت مدیره و آقای علی اکبر گرمه‌ای به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها و قراردادها تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۲۰۳۰۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269260
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۹/۹۲ منضم به نامه شماره ۱۰۱۳۰/۱۰۴/۸/۹۲ تغییرات ذیل به عمل آمده که آگهی میگردد. ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۷ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسید. ۲ گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شامل ترازنامه صورت سود و زیان انباشته منتهی به ۳۱/۴/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران به عنوان بازرس قانونی و اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۳ با اکثریت آراء انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۷۴۵۵۸۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10839974
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت کشت و صنعت جوین شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
پیرو آگهی تغییرات شماره ۳۷۳۳/ ۱۱/۵/۹۱ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۸/۷/۹۱ و ۶/۷/۹۱ و سایر مدارک منضم به نامهای شماره ۹۵۱ و ۹۲۱ ۱۲/۷/۹۱که در تاریخ ۱۳/۷/۹۱ به این اداره واصل گردید تغییرات زیر در شرکت فوق بعمل آمده است. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ سیصد و پنجاه یک میلیارد ریال به چهار صد و بیست و یک میلیارد و دویست میلیون ریال افزایش یافته که به چهار صد و بیست و یک میلیون و دویست هزار سهم یک هزار ریالی با نام تقسیم شده است لذا ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق تغییر یافت. ۲ استعفای آقای غفور خرامهر از نمایندگی شرکت آتیه صبا در هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین و آقای حمید نخستین احمدی نمین بموجب معرفینامه شماره ۱۸۶/۱۳۹۰/ ۲۸/۱/۹۰ عنوان نماینده جدید شرکت آتیه صبا در هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین منصوب گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785022
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب آقای غلامرضا محمد پور مقدم به کدملی ۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره جدید شرکت برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/۹۵ انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره که همراه با مهرشرکت معتبرمی باشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۹۵۰۲۱۹۸۱۸۱۵۴۲۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785039
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا محمدپور به عنوان عضو جدید هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۳۰/۸/۹۵ انتخاب شد. ش۹۵۰۲۱۹۶۴۱۱۶۰۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589318
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - غلامرضا محمد پور مقدم با کدملی ۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱ و سید محمد موسوی با کدملی ۰۷۰۱۴۲۶۹۵۰ و سید محمد حسینی با کدملی ۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵ و علی معدنی با کدملی ۶۴۴۹۴۷۲۲۵۱ و موسسه سازمان افتصادی رضوی به نمایندگی آقای اسمعیل زرین زاده با کدملی ۰۹۳۹۳۰۸۱۳ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۱۱۲۶۹۴۹۶۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589329
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - غلامرضا محمد پور مقدم بعنوان رئیس هیات مدیره با کدملی ۰۸۳۹۸۳۴۶۹۱ و سید محمد موسوی بعنوان نائب رئیس هیات مدیره با کدملی ۰۷۰۱۴۲۶۹۵۰ و سید محمد حسینی بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره با کدملی ۰۷۹۰۲۹۷۲۰۵ و علی معدنی بعنوان عضو هیات مدیره با کدملی ۶۴۴۹۴۷۲۲۵۱ و موسسه سازمان افتصادی رضوی به نمایندگی آقای اسماعیل زرین زاده بعنوان عضو هیات مدیره با کدملی ۰۹۳۹۳۰۸۱۳ برای مدت دو سال انتخاب شدند. و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت و امضاء اوراق عادی با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۱۱۲۵۵۳۹۰۳۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618641
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل برابر صورتجلسه تفویض گردید. ش۹۶۰۶۲۹۶۲۳۴۶۲۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792262
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۱۸۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۲ صورتهای مالی سال ۹۵ به تصویب رسید ش۹۶۱۰۱۰۶۵۶۵۶۱۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک