شرکت سیمان جوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380008795


شماره ثبت:
39
تعداد بازدید:
21
تأسیس:
1372/8/9
آدرس:
خراسان رضوي سبزوار جغتاي 9643113111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فرشید آزاد 13044165
آقای علی آزادمند 13988505
ناصر کریم زاده 13988505
آقای سیدکاظم اورعی میرزمانی 13988505
سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی 14004169
سیدمرتضی اکبرزاده اطاقسرا 14004169
سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی 14004169
آقای محمودرضا تاجیک 14004169
آقای عباس چالاکی راد 14004179

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 611063
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی خاص شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۲/۲/۹۱ شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است که آگهی می‌گردد: با توجه به استعفای آقایان سید هاشم اورعی میر زمانی و جواد ایزدی از عضویت در هیئت مدیره شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده آقای محمد بهدین اورعی میر زمانی و خانم اشکناز اورعی میر زمانی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب و جایگزین گردیدند سپس در جلسه هیئت مدیره آقای سید کاظم اورعی میر زمانی بعنوان رئیس هیئت مدیره و سید باقر اورعی میر ربانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای فرشید آزاد بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل ابقاء گردیدند. تغییرات در تاریخ ۲۸/۲/۹۱ در این اداره بثبت رسیده و امضاهای آن تکمیل گردیده است. ش۲۰۱۶۱۰۹۳۶۱۱۱۶۷۳۴۰۶۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 722348
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عامشماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

باستناد صورت جلسه‌های مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۳/۵/۹۱ شرکت فوق تصمیمات و تغییرات ذیل اتخاذ و به وقوع پیوسته است: ۱ تصویب ترازنامه و صورتهای سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال ۹۰. ۲ تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت. ۳ آقایان دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی و سید محمد بهدین اورعی میر زمانی و سید محمد نیکزاد اورعی میر زمانی و خانمها کاترین اورعی میرزمانی و اشکناز اورعی میر زمانی بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند سپس بنا به تصمیم هیئت مدیره آقای دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم کاترین اورعی میر زمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیروس سلیمی پور بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت افاق کاوشگران بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه‌های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۲۰۲۰۳۶۶ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242655
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

پیرو آگهی تغییرات شماره ۳۹۳۲/۹۱/۸ مورخه ۲۲/۹/۹۱ و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت منضم به نامه شماره ۱۸۳۳/۹۲ مورخه ۳/۵/۹۲ شرکت فوق که در تاریخ ۲۸/۵/۹۲ به این اداره واصل شده است، تغییرات ذیل به عمل آمده است: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی آتی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۲ پیگیری تمام دعاوی و شکایات له یا علیه شرکت موضوع بند ۱۷ اساسنامه با حق انتخاب وکیل دادگستری به مدت یکسال به آقای دکتر سیدکاظم اورعی میرزمانی مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۱۷۳۵۲۰۰ ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1251433
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

پیرو آگهی تغییرات شماره ۳۹۳۲/۹۱/۸ مورخه ۲۲/۹/۹۱ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۹۲ شرکت منضم بنامه شماره ۱۸۳۳/۹۲ مورخه ۳/۵/۹۲ شرکت فوق که در تاریخ ۲۸/۵/۹۲ به این اداره واصل شده است، تغییرات ذیل بعمل آمده است: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی، آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی آتی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۲ پیگیری تمام دعاوی و شکایات له یا علیه شرکت موضوع بند ۱۷ اساسنامه یا حق انتخاب وکیل دادگستری بمدت یک سال به آقای دکتر سید کاظم اورعی میر زمانی مدیرعامل شرکت تفویض اختیار گردید. ش۲۰۱۶۱۰۹۶۴۱۱۱۸۹۶۹۵۹۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1262040
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

پیرو آگهی تغییرات شماره ۲۰۵۱/۹۲/۸ مورخه ۲۹/۰۵/۹۲ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۳۰/۰۸/۹۲شرکت منضم به نامه شماره ۴۶۶۴/۹۲ مورخه ۰۲/۰۹/۹۲شرکت فوق که در تاریخ ۰۲/۰۹/۹۲ به این اداره واصل شده است، تغییرات ذیل بعمل آمده است: خانم اشکناز اورعی میر زمانی از سمت عضو هیئت مدیره عزل و آقای مجید اسماعیل زاده بعنوان جایگزین ایشان در هیئت مدیره شرکت برای مدت باقیمانده انتخاب و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌دارد. ش۲۷۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۶۲۸۸۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714305
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) شماره ثبت ۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

پیرو آگهی تغییرات شماره ۳۹۷۲/۹۲/۸ مورخه ۲۴/۰۹/۹۲ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۱۲/۹۲ شرکت منضم به نامه شماره ۵۰۶۰/۱ مورخه ۲۱/۰۵/۹۳ شرکت فوق که در تاریخ ۰۱/۰۶/۹۳ به این اداره واصل شده است، تغییرات ذیل به عمل آمده است: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای حمید ابوالحسنی بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی آتی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های خراسان و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش۲۷۴۵۵۰۰۰۹۱۱۱۰۳۷۵۶۰۰۱ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9732563
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) بشماره ثبت۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه۲۲/۴/۹۰ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ تصویب صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به۱۳۸۹. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای فرشید آزاد به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یکسال مالی دیگر انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9812490
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخه۲۰/۵/۸۹ و مصوبه مورخه۲۲/۱۲/۸۸ مجمع عمومی فوق العاده و پیرو مجوز پذیره نویسی شماره۵۵۱۰ ۲۵/۱۲/۸۸ و گواهی نامه شماره۱۳۱۷ مورخه۹/۸/۸۹ بانک ملت مشهد شعبه بلوار سجاد ماده۶ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۸۴۵/۲۵۳/۴۹۸ ریال منقسم به۸۴۵/۲۵۳/۴۹۸ سهم بانام۰۰۰/۱ ریالی به۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ سهم بانام۰۰۰/۱ ریالی افزایش یافت. ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240169
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۹/۹۱ شرکت فوق تصمیم و تغییر ذیل اتخاذ و بوقوع پیوسته است: ۱ تغییر آدرس دفتر مشهد از بولوار سجاد، بین خیابان پامچال و مرجان، پلاک ۳۴۲ به خیابان احمدآباد، بلوار رضا، رضا ۷، پلاک ۱۹ رئیس ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454685
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۷/۹۰ شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است که اگهی می‌گردد: با توجه به استعفای آقای دکتر سید کاظم اروعی میرزمانی از مدیرعاملی، هیئت مدیره شرکت با رای گیری صورت پذیرفته آقای سیروس سلیمی پور را به عنوان مدیرعامل انتخاب نموده است، بنابراین مدیران شرکت به شرح ذیل می‌باشند: آقایان سید باقر اورعی میرربانی و جواد ایزدی و خانم کاترین اورعی میرزمانی به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره می‌باشند و آقایان فارق آخوندزاده و سید جلال میرزامحمدحسین به عنوان اعضای علی البدل و آقای دکتر سید کاظم اورعی میرزمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۳/۴/۹۱ تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با امضاء متفق ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. تغییرات در تاریخ ۱۲/۸/۹۰ در این اداره به ثبت رسیده و امضاهای آن تکمیل گردیده است. ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10707772
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) بشماره ثبت۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۲۲/۴/۹۰ شرکت فوق، تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است که آگهی میگردد: ۱ تصویب صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به۱۳۸۹. ۲ انتخاب مجدد بازرسان قبلی برای مدت یکسال مالی دیگر. ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710875
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخه۵/۸/۸۹ ماده۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: آدرس شعبه تهران از خیابان استاد نجات اللهی شمالی خیابان سپند شرقی پلاک۲۸ طبقه۴ واحد۴ به همان آدرس ولی طبقه هفتم واحد۱۴ تغییر یافت. اداره ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10711952
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

برابر صورتجلسه‌های مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۸۹ و هیات مدیره مورخ ۳۰/۴/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت فوق صورت پذیرفته است که آگهی میشود: ۱ تصویب صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۸۸ ۲ ابقاء اعضاء اصلی هیات مدیره و انتخاب آقای فاروق آخوندزاده و سید جلال میرزامحمدحسین به عنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال تا ۲۳/۴/۹۱ و صاحبان امضا هیچگونه تغییری نداشته و روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌ها مجددا انتخاب گردید. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای فرشید آزاد بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11021950
آگهی تغییرات در شرکت سیمان جوین سهامی عام شماره ثبت۳۹ شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

پیرو آگهی تغییرات شماره۳۳۰ مورخ ۳/۲/۸۸ و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت حاصل گردیده است: ۱ صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت در سال ۸۷ به تصویب رسید. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آفاق کاوشگران و آقای امین بهروزطباطبائیان به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853920
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و براوات عقد قرارداد و عقوداسلامی و سایر موارد تعهدآور شرکت با امضاء آقای سید محمد بهدین اورعی میرزمانی مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش۹۵۰۳۲۵۷۵۰۸۸۰۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044165
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرشید آزاد به شماره ملی ۳۶۲۰۸۵۴۵۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۷۰۷۲۸۹۱۸۱۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044200
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و براوات عقد قرارداد و عقود اسلامی و سایر موارد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۷۰۷۶۷۴۷۱۴۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988505
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۸۶۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آفاق کاوشگران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۵۲۳۱۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی آزادمند به شماره ملی ۰۹۴۰۹۵۱۵۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدکاظم اورعی میرزمانی به شماره ملی ۰۹۳۳۶۰۸۸۷۱ و آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۱۴۸۸۵ و آقای سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی ۴۷۲۳۸۳۸۴۲۲ و آقای محمودرضا تاجیک به شماره ملی ۲۳۹۱۸۸۵۶۱۱ و آقای ناصر کریم زاده به شماره ملی ۳۷۸۰۰۹۳۸۴۷ ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. ش۹۷۰۱۳۰۳۵۳۵۶۸۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988510
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۸۶۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سیدکاظم اورعی میرزمانی به شماره ملی ۰۹۳۳۶۰۸۸۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۱۴۸۸۵ بعنوان نایب رئیس و مدیرعامل و سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی ۴۷۲۳۸۳۸۴۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمود رضا تاجیک به شماره ملی ۲۳۹۱۸۸۵۶۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و ناصر کریم زاده به شماره ملی ۳۷۸۰۰۹۳۸۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و براوات عقد قرارداد و عقود اسلامی و سایرموارد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل (سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی) و یکی ازاعضای هیئت مدیره (سیدکاظم اورعی میرزمانی سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی محمود رضا تاجیک ناصر کریم زاده) یا امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره ذکر شده فوق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۱۳۰۹۱۱۲۰۴۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004169
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس چالاکی راد به شماره ملی ۰۸۷۱۷۴۷۲۲۷ آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۱۴۸۸۵ آقای سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی ۴۷۲۳۸۳۸۴۲۲ آقای محمودرضا تاجیک به شماره ملی ۲۳۹۱۸۸۵۶۱۱ آقای سیدمرتضی اکبرزاده اطاقسرا به شماره ملی ۲۰۶۳۳۰۵۸۰۳به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۰۹۵۸۲۶۴۲۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004179
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس چالاکی به شماره ملی ۰۸۷۱۷۴۷۲۲۷ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی به شماره ملی ۴۷۲۳۸۳۸۴۲۲ بعنوان عضوء هیئت مدیره آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی به شماره ملی ۴۷۲۳۶۱۴۸۸۵ بعنوان عضوهیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود رضا تاجیک به شماره ملی ۲۳۹۱۸۸۵۶۱۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدمرتضی اکبرزاده طاقسرابه شماره ملی ۲۰۶۳۳۰۵۸۰۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهدآور رسمی و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل (آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقایان عباس چالاکی راد سیدمحمد نیکزاد اورعی میرزمانی محمودرضا تاجیک سیدمرتضی اکبرزاده طاقسرا) و یا امضاءمتفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ذکر شده فوق همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (آقای سیدمحمد بهدین اورعی میرزمانی) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۲۰۹۴۱۷۲۵۸۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045826
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

در سطر دوم آگهی پسوند نام خانوادگی آقای عباس چالاکی از قلم افتاده است بنابراین نام خانوادگی: عباس چالاکی راد صحیح میباشد و در سطر پنجم و هشتم نام خانوادگی آقای سید مرتضی اکبرزاده طاقسرا اشتباه بوده و آقای سید مرتضی اکبرزاده اطاقسرا صحیح میباشد که به این وسیله اصلاح گردید. ش۹۷۰۳۰۲۱۸۲۶۷۴۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045831
آگهی تغییرات شرکت سیمان جوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۰۸۷۹۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیگیری تمامی دعاوی و شکایات له یا علیه شرکت، موضوع اختیارات هیات مدیره مندرج در بند ۱۷ ماده ۵۱ اساسنامه با حق انتخاب وکیل دادگستری به آقای سیدمحمدبهدین اورعی میرزمانی مدیرعامل شرکت تفویض و اختیارات ایشان به شرح مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۳۰۲۵۴۱۱۳۲۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جغتای
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه