سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10360039835
خ مدرس 8پلاك43 9713683871
0
افراد
5
آگهی‌ها
2273
شماره ثبت
1385/7/24
تاریخ تأسیس

اشخاص سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1519037
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی سهامی عام شماره ثبت ۲۲۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس ثبت شده بشماره ۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا ثبت شده به شماره ۱۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۸۵۰۴۶ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۴۸۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617149
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت از سرمایه گذاری عدالت محور استان خراسان جنوبی (سهامی عام) به سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی (سهامی عام) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۳۰۶۲۳۷۸۵۷۹۱۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12726045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت۳۶۵۳۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت۲۸۶۵۰ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۱۵۶۲۸۹۰۷۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835956
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ و به استنادنامه شماره ۳۰۲۸۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۱۰/۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار دراین اداره به ثبت رسید. ۱ پس از قرائت وگزارش بازرس صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵به تصویب رسید. ۲ شرکت تعاونی سهام عدالت بیرجند ثبت شده به شماره ۲۰۰۶ وشناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۷۲۲۵ و شرکت تعاونی سهام عدالت سربیشه به شماره ثبت ۲۲۵۴وشناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۶۴۵ وشرکت تعاونی سهام عدالت فردوس به شماره ثبت ۵۳۶ وشناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۱۹۳۲۵ وشرکت تعاونی سهام عدالت نهبندان به شماره ثبت۱۹۱ وشناسه ملی۱۰۳۶۰۰۰۹۱۶۴ وشرکت تعاونی سهام عدالت درمیان به شماره ثبت۲۲۵۲ وشناسه ملی۱۰۳۶۰۰۳۹۶۲۶و شرکت تعاونی سهام عدالت قاین به شماره ثبت۶۲۲ و شناسه ملی۱۰۳۶۰۰۲۱۳۶۰وشرکت تعاونی سهام عدالت سرایان به شماره ثبت ۴۸ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۴۴۸۷۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی دایارهیافت به شماره ثبت ۵۸۹ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان بازرس علی البدل بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۰۴۱۴۲۸۹۲۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004575
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۹۸۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۴۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شماره ثبت ۸۵۳ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۰۹۹۵۱۶۶۱۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک