شرکت سیمان باقران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10360031156


شماره ثبت:
1397
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/4/4
آدرس:
بيرجند خيابان غفاري 20 متري ياس مقابل سازمان مديريت 9717911688

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای شمس خواجوی 1458245
آقای علی اکبر فرامرزی 1458245
آقای سیدمحمد مهدی نوربخش 1458245
امیدتهرانی سروش 1458246
امید نصیری 1676589
حمید رضا نیک کار 1676589
محمد اکبری آواز 1676589
آقای امان اله کاظمی 1676589
حاجی محمد نصیری 13194276
عبدالمجید کاظمی 13194276
سید مهدی کاظمی 13194276
محمد رضا دهقانی 13305785
آقای حمید رضا محبی پور 13305785
آقای سید جلال موسوی 13305825
غلامرضا پاداشی 13676556
آقای حمیدرضا امینی 14061716

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1458245
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای حمید رضا محبی پور بشماره ملی ۳۶۲۰۹۲۸۶۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر فرامرزی بشماره ملی ۵۲۳۹۲۷۰۱۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مهدی کاظمی بشماره ملی ۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲ بسمت منشی هیئت مدیره و آقای حمیدرضا امینی بشماره ملی ۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد اکبری آواز بشماره ملی ۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای شمس خواجوی بشماره ملی ۵۲۳۹۲۵۴۲۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد مهدی نوربخش بشماره ملی ۰۶۵۱۶۶۸۳۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سید جلال موسوی بشماره ملی ۰۸۸۹۷۵۳۸۲۲ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضای آقای سید جلال موسوی (مدیرعامل) و آقای علی اکبر فرامرزی (نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای سید مهدی کاظمی (منشی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای سید جلال موسوی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۸۲۵۳۸۰۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458246
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: ۱ آقای حمید رضا محبی پور بشماره ملی ۳۶۲۰۹۲۸۶۷۳ و آقای حمیدرضا امینی بشماره ملی ۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳ و آقای محمد اکبری آواز بشماره ملی ۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴ و آقای شمس خواجوی بشماره ملی ۵۲۳۹۲۵۴۲۵۷ و آقای سید محمد مهدی نوربخش بشماره ملی ۰۶۵۱۶۶۸۳۸۷ و آقای علی اکبر فرامرزی بشماره ملی ۵۲۳۹۲۷۰۱۶۳ و آقای سید مهدی کاظمی بشماره ملی ۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حمیدرضا نیک کار بشماره ملی ۰۶۵۱۶۶۴۷۴۸ و آقای امید تهرانی سروش بشماره ملی ۰۹۳۷۸۲۳۴۸۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت شماره ثبت ۲۰۳۲ و شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و آوای خراسان جنوبی و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی سال ۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۸۲۵۳۷۰۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1493576
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران سهامی عام شماره ثبت ۱۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ برابر مجوز شماره ۲۶۸۹۳۴/۱۲۱ مورخ ۳/۳/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر گواهی شماره ۹۰۱۱ب/۵۶۰ مورخ ۴/۳/۹۳ بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند مبلغ صد و پنجاه و سه میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه بحساب شماره ۰۱۰۶۳۵۳۲۵۴۰۰۱ شرکت واریز گردیده و نیز مبلغ چهل و هفت میلیارد ریال از محل مطالبات صاحبان سهام افزایش یافته که جمعا مبلغ دویست میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه از محل واریز نقدی و مطالبات صاحبان سهام صورت گرفته لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال بمبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و ماده شش اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت: مبلغ ششصد میلیارد ریال که منقسم به ششصد میلیون سهم هزار ریالی با نام می‌باشد. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۸۴۶۳۴۰۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676437
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۴۰۸۷۱۰۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676589
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد اکبری آواز به شماره ملی ۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴ و آقای حاجی محمد نصیری به شماره ملی ۵۲۳۹۶۷۴۱۰۸ و آقای حمیدرضا محبی پور به شماره ملی ۳۶۲۰۹۲۸۶۷۳ و آقای امید نصیری به شماره ملی ۵۲۳۰۰۱۳۳۷۰ و آقای عبدالمجید کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۶۸۸۹۶۶ و آقای سید مهدی کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲ و آقای حمیدرضا امینی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای امان اله کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۶۷۱۱۴۱ و آقای حمیدرضا نیک کار به شماره ملی ۰۶۵۱۶۶۴۷۴۸ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه آرشین حساب به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شماره ثبت ۲۰۳۲ و شناسه ملی بشماره ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد و آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردیدند. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۴۰۸۷۱۲۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676590
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. سمت اعضای هیات مدیره و دارندگان حق امضاء بشرح ذیل تعیین گردید: ۱ آقای حاجی محمد نصیری به شماره ملی ۵۲۳۹۶۷۴۱۰۸ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای سید مهدی کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای عبدالمجید کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۶۸۸۹۶۶ به سمت منشی هیات مدیره و آقای حمیدرضا امینی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳ بسمت عضو هیات مدیره و آقای محمد اکبری آواز به شماره ملی ۵۲۳۹۰۹۶۰۴۷ بسمت عضو هیات مدیره و آقای حمیدرضا محبی پور به شماره ملی ۳۶۲۰۹۲۸۶۷۳ بسمت عضو هیات مدیره و آقای امید نصیری به شماره ملی ۵۲۳۰۰۱۳۳۷۰ بسمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای سید جلال موسوی بشماره ملی ۰۸۸۹۷۵۳۸۲۲ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضاء آقای سید جلال موسوی (مدیرعامل) و آقای عبدالمجید کاظمی (منشی هیات مدیره) بطور ثابت و امضاء یکی از آقایان: حاجی محمد نصیری (رئیس هیات مدیره) و سید مهدی کاظمی (نایب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای سید جلال موسوی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. ش۲۶۸۰۷۰۰۰۰۱۱۱۴۰۸۷۱۳۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13194276
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - با استعفای آقای حمید رضا محبی پور از عضویت اصلی هیات مدیره موافقت گردید و آقای امان اله کاظمی عضو علی البدل هیات مدیره به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند و بنابراین آقایان حاجی محمد نصیری بشماره ملی ۵۲۳۹۶۷۴۱۰۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید مهدی کاظمی بشماره ملی ۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد اکبری آواز بشماره ملی ۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴ و حمید رضا نیک کار بشماره ملی ۰۶۵۱۶۶۴۷۴۸و عبدالمجید کاظمی بشماره ملی ۵۲۳۹۶۸۸۹۶۶ و امید نصیری بشماره ملی ۵۲۳۰۰۱۳۳۷۰ و آقای امان اله کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۶۷۱۱۴۱به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۲۵۴۱۷۵۲۸۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305785
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان عبدالمجید کاظمی بشماره ملی ۵۲۳۹۶۸۸۹۶۶ و حاجی محمد نصیری بشماره ملی ۵۲۳۹۶۷۴۱۰۸ و امید نصیری بشماره ملی ۵۲۳۰۰۱۳۳۷۰ و امان اله کاظمی بشماره ملی ۵۲۳۹۶۷۱۱۴۱ و محمد اکبری آواز بشماره ملی ۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴ و سیدمهدی کاظمی بشماره ملی۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲ و حمید رضا نیک کار بشماره ملی ۰۶۵۱۶۶۴۷۴۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان حمید رضا محبی پور بشماره ملی ۳۶۲۰۹۲۸۶۷۳ و محمد رضا دهقانی بشماره ملی ۰۶۵۰۹۹۹۵۷۶ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی بشماره ثبت ۲۰۶۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشماره ثبت ۲۰۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد، آوای خراسان جنوبی و خراسان بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۱۲۴۱۸۶۶۳۸۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13305825
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حاجی محمد نصیری به شماره ملی ۵۲۳۹۶۷۴۱۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمهدی کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۳۳۷۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۶۸۸۹۶۶ به سمت منشی هیئت مدیره و آقایان امان اله کاظمی به شماره ملی ۵۲۳۹۶۷۱۱۴۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمد اکبری آواز به شماره ملی ۵۲۳۹۰۹۶۰۷۴ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای حمید رضا نیک کار به شماره ملی ۰۶۵۱۶۶۴۷۴۸ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای امید نصیری به شماره ملی ۵۲۳۰۰۱۳۳۷۰ به سمت عضو اصلی هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای سیدجلال موسوی بشماره ملی ۰۸۸۹۷۵۳۸۲۲ بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضای آقایان سیدجلال موسوی (مدیرعامل) و عبدالمجید کاظمی (منشی هیئت مدیره) بطور ثابت و امضای یکی از آقایان حاجی محمد نصیری (رئیس هیئت مدیره) و سیدمهدی کاظمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضای آقای سیدجلال موسوی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۱۲۴۳۳۵۲۳۴۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13676556
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامرضا پاداشی به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۶۵۳۸ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضاء آقایان غلامرضا پاداشی (مدیرعامل) و عبدالمجید کاظمی عضو هیئت مدیره بطور ثابت و امضاء یکی از آقایان حاجی محمد نصیری رئیس هیئت مدیره و سید مهدی کاظمی نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر وکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود.. ش۹۶۰۸۰۲۹۴۹۴۸۵۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838688
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهنام مشار بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۲ صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ شرکت به تصویب رسید. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار آوای خراسان جنوبی و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۰۵۷۸۷۴۷۵۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061716
آگهی تغییرات شرکت سیمان باقران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۱۱۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با استعفاء آقای غلامرضا پاداشی (مدیرعامل) به شماره ملی ۰۰۳۹۱۶۶۵۳۸ موافقت گردید و آقای حمید رضا امینی به شماره ملی ۰۹۳۸۶۶۴۹۱۳ کدپستی ۹۷۱۳۶۵۳۷۶۱ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها و چکها و سفته‌ها با سه امضاء آقایان حمید رضا امینی (مدیرعامل) و عبدالمجید کاظمی (منشی هیئت مدیره) بطور ثابت و امضاء یکی از آقایان حاجی محمد نصیری (رئیس هیئت مدیره) و سیدمهدی کاظمی (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای حمید رضا امینی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبراست. ش۹۷۰۳۱۲۶۴۰۶۵۳۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه