سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10360025457
بيرجند خيابان بهشتي نبش بهشتي 13طبقه سوم 9719883389
7
افراد
2
آگهی‌ها
809
شماره ثبت
1377/2/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12669982
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۵۴۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقایان سید محمد کاظم علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۳۴۳۴۲۲و محمدرضا کریم زاده به شماره ملی ۰۶۵۱۷۲۱۶۵۲و حسین رمضانی به شماره ملی ۰۶۵۱۵۲۰۳۸۱و محمد اکبری به شماره ملی ۵۶۳۹۷۰۹۸۱۱ و مصطفی امیری به شماره ملی ۰۶۵۱۶۸۵۶۹۹و حمیدرضازارعی به شماره ملی ۰۶۵۱۷۲۰۴۳۵و مهدی خسروانی به شماره ملی۰۰۵۶۹۹۴۵۴۰به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ آقای علی اکبر صفری به شماره ملی ۰۶۵۰۴۵۴۸۹۸۰ و آقای سید حمید رضوی به شماره ملی ۰۷۹۳۳۳۸۱۹۰ به سمت بازرسان اصلی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۸ روزنامه کثیر الانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۰۲۲۰۳۶۲۸۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12670006
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران منطقه بیرجند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۲۵۴۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی امیری بشماره ملی ۰۶۵۱۶۸۵۶۹۹بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اکبری بشماره ملی۵۶۳۹۷۰۹۸۱۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا زارعی بشماره ملی ۰۶۵۱۷۲۰۴۳۵بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ آقای سید محمد کاظم علوی به شماره ملی ۰۶۵۲۳۴۳۴۲۲بعنوان مدیرعامل شرکت تاپایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدوکلیه چک‌ها و قرار دادها و اوراق تعهد آور شرکت با امضای آقای سید محمد کاظم علوی (مدیرعامل) و آقای مصطفی امیری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بودو مکاتبات اداری باامضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۰۲۱۲۶۹۹۳۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک