شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10340058917


شماره ثبت:
211900
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1374/6/5
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-آفريقا-بزرگراه مدرس-بزرگراه رسالت-پلاك 0-ساختمان مركزي بنياد مستضعفان-طبقه 13- 1519613523

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محسن علیخانی 729385
محمدمهدی بستان جوادی 10413044
آقای ایرج پورحسین اکبریه 10413044
غلامرضا حیدری کردزنگنه 13333618
بهزاد گل کار 13333618
آقای محمد صادق واعظی 13393123
آقای محمدحسین ادیب 13896547
حسین پناهیان 14190139
آقای داود حمزهء 14190139
آقای محمدمهدی مظاهری تهرانی 14190139

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729385
آگهی تصمیمات در شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ به موجب حکم صادره محسن علیخانی به کدملی ۰۴۹۱۶۲۹۲۰۶ به جای محمدمهدی بهستان جوادی به نمایندگی از بنیاد علوی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۰۲۰۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054636
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ و شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ و موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ پ۱۶۴۶۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247852
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی به ش. م ۱۰۱۰۱۱۳۶۲۲۲ به سمت بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۳۷۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10115233
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰و شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10310554
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰۴ شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413044
آگهی تصمیمات شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۱۹۰۰و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲۰ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی بهزاد گلکار به کدملی۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱ و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به نمایندگی ایرج پورحسین اکبریه به کدملی۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ و شرکت انرژی گستر سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲ به نمایندگی محمدمهدی بستان جوادی به کدملی۰۰۵۴۹۱۹۲۹۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۷/۸/۸۹ ایرج پورحسین اکبریه به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدمهدی بوستان جوادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهزاد گلکار به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465698
آگهی تصمیمات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478069
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۰ ایرج پورحسین اکبریه به ش ملی ۰۰۴۳۰۰۹۷۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ و محمدمهدی بستان جوادی به ش ملی ۰۰۵۴۹۱۹۲۹۰ به نمایندگی از بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد گلکار به ش ملی ۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد معتبر و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته و سایر اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742778
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس بشماره ۵۴۲۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۱۲/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ - شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ - بنیاد علوی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ - شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ - شرکت پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ پ۹۵۰۱۲۴۷۰۴۷۸۱۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214080
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۱۴۶۹۷ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۹/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۰۵۷۴۳۲۶۷۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13263830
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۵۲۳۴/۱۲۲مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین ادیب به شماره ملی ۱۲۸۷۶۶۱۳۲۷ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ سمت رئیس هیات مدیره و آقای محسن علیخانی به شماره ملی ۰۴۹۱۶۲۹۲۰۶ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹به سمت عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه به شماره ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹به سمت عضو هیات مدیره و آقای بهزاد گلکار به شماره ملی ۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضا نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281655
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۵/۰۸/۱۳۹۵و نامه شماره۱۶۱۲۲ , ۱۲۲ مورخ۱۲/۱۰/۱۳۹۵سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۱۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ۱۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه زیر ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۱۱۰۲۴۳۶۲۶۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281667
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ و نامه شماره۱۶۱۲۹/۱۲۲مورخ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید پ۹۵۱۱۱۰۶۷۴۵۳۲۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333618
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۸۱۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۵ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا از سهامی خاص به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیت: به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه موضوع فعالیت‌های اصلی شرکت: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: واسطه‌گری مالی شامل بانک، بیمه و لیزینگ ارائه خدمات مالی از جمله تامین سرمایه، کارگزاری، بازارگردانی، مشاور سرمایه گذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی سرمایه گذاری در اوراق بهادار داخلی و خارجی به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۴ تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت. ۵ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۶ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۷ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رای آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند. ۱ خدمات موضوع بند ۲ فوق. ۲ حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی: سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مجاز. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همرات اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیراز موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. مرکز اصلی: تهران، میدان آرژانتین خیابان بخارست کوچه دوازدهم پلاک ۷ کدپستی ۱۵۱۴۷۵۱۱۱ مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود سرمایه شرکت مبلغ۱٫۵۰۰میلیارد ریال می‌باشد که از ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تشکیل یافته و صد در صد پرداخت شده است. شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رییس و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بشرح زیر می‌باشد: اعضای هیات مدیره: محمدحسین ادیب به کدملی ۱۲۸۷۶۶۱۳۲۷ رییس هیات مدیره بهزاد گلکار به کدملی ۰۰۵۵۱۷۳۴۲۱ مدیرعامل و عضو هیات مدیره محسن علیخانی به کدملی ۰۴۹۱۶۲۹۲۰۶ نایب رییس هیات مدیره محمدمهدی مظاهری تهرانی به کدملی ۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵ عضو هیات مدیره غلامرضا حیدری کردزنگنه به کدملی۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱ عضو هیات مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رای خواهند داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: در خصوص تقسیم سود: سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی منهای زیان‌های سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سال‌های قبل تقسیم سود و اندوخته قابل تقسیم بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود. در خصوص اندوخته‌ها: از سود خالص شرکت بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته خواهد شد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده، به موجب آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ مبلغ۳٫۵۱۴٫۰۳۰میلیون ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای ۹۳و۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۱۷۳۰۵۱۰۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393123
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز‌های شماره ۱۹۵۵۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد صادق واعظی ک. م ۰۰۶۰۹۸۳۷۶۰ بنمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران بسمت عضو هیئت مدیره جایگزین آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه برای بقیه مدت تصدی گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود. پ۹۶۰۱۳۰۴۵۷۲۰۶۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494297
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۱۴۰ , ۱۲۲ مورخه ۳۰/۳/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود حمزهء کدملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به عنوان مدیرعامل شرکت جانشین آقای بهزاد گلکار انتخابگردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود. حسب رعایت مفاد ماده ۱۲۸ قانون تجارت، نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل می‌باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران، اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگراینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة کلیة حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن‌ها. ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامة حاضر، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود، تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت. پ۹۶۰۴۱۲۸۶۲۸۱۶۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13570367
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

پیرو آگهی صادره بشماره ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۲۲۰۰ مورخ ۱۲/۴/۹۶ اعلام می‌گردد: آقای داود حمزهء کدملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی شرکت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ جانشین آقای بهزاد گلکار انتخاب گردید که بدینوسلیه اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۵۳۰۳۵۷۱۲۷۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597200
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۴۷۱۵ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۱۵۱۷۵۹۳۹۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13896547
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ملی ۳۰۰۹۴ , ۱۲۲ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به جای محمدحسین ادیب به شماره ملی ۱۲۸۷۶۶۱۳۲۷ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ برای مدت باقیمانده به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۱۲۰۶۷۰۸۸۰۴۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939096
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۸۷/۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۱۲۲۲۵۷۲۵۳۱۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939112
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۱۵۵۵/۱۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ موسسه بنیاد علوی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ پ۹۶۱۲۲۲۵۹۹۶۲۰۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037559
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۳۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران آفریقا بزرگراه مدرس بزرگراه رسالت پلاک ۰ ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان طبقه ۱۳ کدپستی ۱۵۱۹۶۱۳۵۲۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۲۳۰۵۴۲۳۵۳۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168599
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز به شماره ۳۷۸۴۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید. پ۹۷۰۵۲۳۶۰۳۹۷۳۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14190139
آگهی تغییرات شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۳۸۳۳۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۷ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین پناهیان به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به نمایندگی از شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای محمدمهدی مظاهری تهرانی به شماره ملی ۱۲۸۵۵۷۱۹۷۵ به نمایندگی از شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ به سمت عضو و هیات مدیره وآقای محسن علیخانی به شماره ملی ۰۴۹۱۶۲۹۲۰۶ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای محمدصادق واعظی به شماره ملی ۰۰۶۰۹۸۳۷۶۰ به نمایندگی از شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای داود حمزهء به شماره ملی ۰۰۶۱۳۹۱۱۱۵ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادهای و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی را مدیرعامل یا قائم مقام وی می‌تواند به تنهایی با مهر شرکت امضاء نماید و در غیاب ایشان به امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت نافذ خواهد بود. پ۹۷۰۶۰۶۲۵۲۶۷۹۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه