تولیدی رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان منطقه ائی بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختیاری

شرکت تولیدی رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان منطقه ائی بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختیاری (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10340052867
شهركرد بلوار ايت اله كاشاني وسازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان چهار محال و بختياري 8888888888
14
افراد
4
آگهی‌ها
1613
شماره ثبت
1371/2/9
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12714469
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان منطقه ائی بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۲۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن جعفری نافچی به شماره ملی ۴۶۲۲۰۱۷۳۶۹ آقای فرهاد شرافتی چالشتری به شماره ملی ۴۶۲۱۹۳۷۱۸۹، آقای غلامحسن مظاهری کاه کش به شماره ملی ۲۲۹۶۶۶۲۶۷۶، آقای جهانگیر شاهرخی شهرکی به شماره ملی ۴۶۲۲۳۴۲۲۳۵ و خانم عصمت علی دوست به شماره ملی ۱۹۷۲۰۲۱۰۷۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم شهره مومن زاده مبارکه به شماره ملی ۱۲۸۸۶۸۰۶۶۱ به سمت بازرس اصلی، آقای حسن رحمانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۶۵۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۵۹۵۶۳۶۴۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12714480
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان منطقه ائی بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۲۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن جعفری نافچی به شماره ملی ۴۶۲۲۰۱۷۳۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فرهاد شرافتی چالشتری به شماره ملی ۴۶۲۱۹۳۷۱۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای غلامحسن مظاهری کاه کش به شماره ملی ۲۲۹۶۶۶۲۶۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای جهانگیر شاهرخی شهرکی به شماره ملی ۴۶۲۲۳۴۲۲۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم عصمت علی دوست به شماره ملی ۱۹۷۲۰۲۱۰۷۹ به سمت منشی و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رییس هیئت مدیره با امضاء نائب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۲۵۸۶۹۴۵۸۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082201
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان منطقه ائی بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۲۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی فاضلیان به کدملی ۴۶۲۱۴۴۸۷۴۹، آقای صفرعلی اکبری بنی به کدملی ۴۶۲۲۹۵۸۲۴۴، آقای سیدغلامرضا حسینی چالشتری به کدملی ۴۶۲۱۴۹۵۳۴۸، آقای غلامحسن مظاهری کاه کش به کدملی ۲۲۹۶۶۶۲۶۷۶ و خانم عصمت علی دوست به کدملی ۱۹۷۲۰۲۱۰۷۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم منیرالسادات رضوی دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۴۳۷۹۱۷ و آقای علی حیدری سورشجانی به کدملی ۴۶۲۲۰۰۸۱۰۶ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. خانم مهوش مرادی به کدملی ۴۶۲۱۴۲۴۳۸۶ و خانم شهلا کریمی به کدملی ۴۶۲۱۳۶۷۳۴۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۳۲۹۶۸۷۳۶۷۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14082217
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رفاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و سازمان منطقه ائی بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۲۸۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی فاضلیان به کدملی ۴۶۲۱۴۴۸۷۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم عصمت علی دوست به کدملی ۱۹۷۲۰۲۱۰۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدغلامرضا حسینی چالشتری به کدملی ۴۶۲۱۴۹۵۳۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای غلامحسن مظاهری کاه کش به کدملی ۲۲۹۶۶۶۲۶۷۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای صفرعلی اکبری بنی به کدملی ۴۶۲۲۹۵۸۲۴۴ به سمت منشی هیئت مدیره خانم منیرالسادات رضوی دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۴۳۷۹۱۷ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای علی حیدری سورشجانی به کدملی ۴۶۲۲۰۰۸۱۰۶ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۳۲۹۹۵۶۵۸۶۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک