شرکت فرآورده های غذائی و قند چهارمحال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10340050067


شماره ثبت:
1472
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1362/9/26
آدرس:
كيلومتر 12جاده شهركرد - هفشجان 8841694649

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد صالحی فر 1106548
محمد حسین صالحی 1106548
سید محمد رضا امیر ایمانی 1106548
مجید حسینی آملی 1106548
آزادعلی دهقانی 1572919
سید ستار حسینی سرتیشنیزی 1572919
امراله فتحی پور دهکردی 1572919
آقای یوسف خلیلی 1572919
مجید پیرو اصفیاء 1572919
جلال زندی آتشبار 1572919
آقای علیرضا جانی قربان 13805942
بهرام عزیزی 13805942
خانم زهرا عزیزی 13805942
محسن عزیزی 13805947

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1106548
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهار محال سهامی عام شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. ۱ احمد صالحی فر به کد ملی ۵۴۴۹۸۸۴۲۶۵ به نمایندگی بنیاد علوی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ رئیس هیئت مدیره، سید محمد رضا امیر ایمانی به کد ملی ۰۰۵۰۷۳۵۰۹۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پانید پارس (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۷۱۰۲ مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره، مجید پیرو اصفیاء به کد ملی ۰۰۴۳۴۶۸۸۶۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره، سید ستار حسینی سرتیشنیزی به کد ملی ۶۳۳۹۴۶۷۷۲۵ بسمت عضو هیئت مدیره، محمد حسین صالحی به کد ملی ۰۸۲۷۹۳۰۲۸۳ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و دبیر جلسات، مجید حسینی آملی به کد ملی ۰۰۵۷۰۶۱۷۸۵ بسمت مدیر مالی شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضای اوراق تعهدآور (چک، سفته، بروات و …) با امضای مدیر عامل بصورت ثابت به اتفاق مدیر مالی یا یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت بصورت ثابت به اتفاق مدیر مالی یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی نیز با امضای مدیر عامل و مهر شرکت نافذ است. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ۵ محل دفتر شرکت در تهران (تهران، بلوار کشاورز، بین کارگر و جمالزاده، خیابان شهید حمصیان، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۶ کدپستی ۱۴۱۸۷۶۵۴۴۴) واقع می‌باشد. ۶ با تفویض هیئت مدیره حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل تعیین گردید: ۱. انجام امور اداری شرکت و امضاء مکاتبات اداری شرکت ۲. استخدام‌ها و انتصابات بطور کلی با نظر مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره انجام می‌گردد ۳. تنظیم بودجه شرکت و نظارت بر سیستم مالی و ارائه به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب ۴. وصل مطالبات و ادای دیون ۵. عقد پیمان خرید چغندر کاران طبق قوانین جاری کشور (بر اساس مصوبات شورای عالی اقتصاد) ۶. انجام خریدهای شرکت طبق آئین نامه معاملات شرکت ۷. خرید چغندر از چغندر کاران جهت مصرف کارخانه بر اساس مقررات و ضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس آئین نامه معاملات شرکت ۸. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها برای مصارف شرکت و ارائه به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم ۹. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر نوع دعوی له یا علیه شرکت ۱۰. در موارد ضروری و فورس ماژور با هماهنگی با رئیس هیئت مدیره نسبت به انجام امور اقدام و نتیجه در اولین جلسه هیئت مدیره گزارش شود. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۹۱۷۶۹۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539996
آگهی تغییرات شرکت فراورده‌های غذایی قند چهارمحال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۲۲۱۳۵۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572919
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی قند چهارمحال سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ یوسف خلیلی به کدملی ۰۵۳۳۱۹۲۰۵۶ به نمایندگی بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ رئیس هیات مدیره و دبیر جلسات آزاد علی دهقانی به کدملی ۰۶۲۰۴۰۰۳۳۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پانید پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۷۱۰۲ مدیرعامل و عضو هیات مدیره مجید پیرو اصفیا به کدملی ۰۰۴۳۴۶۸۸۶۱ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره سید ستار حسینی سرتیشنیزی به کدملی ۶۳۳۹۴۶۷۷۲۵ به سمت عضو هیات مدیره جلال زندی آتشبار به کدملی ۱۲۸۷۸۷۹۴۲۱ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیات مدیره امراله فتحی پور دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۴۲۲۸۰۴ به سمت مدیر مالی شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضای اوراق تعهدآور (چک، سفته، بروات و …) با امضای مدیرعامل بصورت ثابت به اتفاق مدیرمالی یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره بصورت ثابت به اتفاق مدیرمالی یا یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ است. ۲ با تفویض هیات مدیره حدود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بشرح ذیل تعیین گردید: انجام امور اداری شرکت و امضای مکاتبات اداری شرکت ۲ استخدامها و انتصابات بطور کلی با نظر مدیرعامل و تصویب هیات مدیره انجام می‌گردد. ۳ تنظیم بودجه شرکت و نظارت بر سیستم مالی و ارائه به هیات مدیره، جهت بررسی و تصویب ۴ وصول مطالبات و اداری دیون ۵ عقد پیمان خرید چغندرکاران طبق قوانین جاری کشور (بر اساس مصوبات شورای عالی اقتصاد) ۶ انجام خریدهای شرکت طبق آیین نامه معاملات شرکت ۷ خرید چغندر از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه بر اساس مقررات و ضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس آیین نامه معاملات شرکت ۸ انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها برای مصارف شرکت و ارائه به هیات مدیره جهت اخذ تصمیم ۹ اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر نوع دعوی له یا علیه شرکت ۱۰ در موارد ضروری و فورس ماژور با هماهنگی با رئیس هیات مدیره، نسبت به انجام امور اقدام و نتیجه در اولین جلسه هیات مدیره گزارش شود. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۲۳۶۴۵۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663008
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۲ شناسه ملی شماره ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۱۳۸۸ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. ۱ سید محمد رضا امیر ایمانی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، صادق قراگوزلو بسمت رئیس هیئت مدیره، احمد صالحی فر بسمت منشی و عضو هیئت مدیره و سید ستار حسینی سرتشنیزی و عباس صبوحی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل باتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت نافذ است. ۲ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورت جلسه هیئت مدیره ۸/۲/۱۳۸۸ شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11033652
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۷۲ شناسه ملی شماره ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۹ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقایان سید محمدرضا امیرایمانی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری پانید پارس به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره محمد ماجدی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به سمت رئیس هیئت مدیره سید ستار حسینی سرتشنیزی (نماینده کارگران) و احمد صالحی فر به نمایندگی از طرف بنیاد علوی و جلال زندی آتشبار به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به سمت عضو موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به صورت ثابت و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرمالی به عنوان امضای متغیر و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به صورت ثابت و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر مالی به عنوان امضای متغیر و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد ضمنا آقای مجید حسینی آملی به سمت مدیرمالی شرکت تعیین گردیدند. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب مجمع عمومی رسید. ۵ مراتب در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ از لحاظ امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل گردیده است. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11056232
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهار محال سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۲ شناسه ملی شماره ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب مجمع عمومی رسید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11063387
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۷۲ شناسه ملی شماره ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ:۳۰/۰۱/۱۳۸۹ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ انحلال شعبه دفتر تهران از طرف هیئت مدیره اعلام گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910490
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا به شماره ملی۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شماره ملی۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۲۴۶۴۷۷۹۰۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13455268
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره۲۰۹۶۴ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آئین تراز آریا به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805942
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن عزیزی به شماره ۴۶۵۰۳۸۷۴۳۴ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای بهرام عزیزی به شماره ملی ۴۶۵۰۲۶۸۴۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا جانی قربان به شماره ملی۱۲۸۷۹۵۹۷۸۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایند گی از طرف شرکت بازرگانی زرین دانه سر آشپز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۳۷۴۲، خانم زهرا عزیزی به شماره ملی ۱۲۷۱۲۰۹۰۹۸ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای سیدستارحسینی سرتشنیزی به شماره ملی ۶۳۳۹۴۶۷۷۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء اوراق تعهدآور (چک، سفته، بروات و …) با امضاء مدیرعامل به صورت ثابت به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره به صورت ثابت به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرخواهد بود، مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل ومهرشرکت نافذ است. اختیارات هیأت مدیره (به شرح ذیل) به مدیرعامل شرکت تفویض گردید و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید انجام اموراداری شرکت وامضاء مکاتبات اداری شرکت. استخدامها وانتصابات بطورکلی بانظر مدیرعامل وتصویب هیأت مدیره انجام می‌گردد. تنظیم بودجه شرکت ونظارت برسیستم مالی وارائه به هیأت مدیره، جهت بررسی وتصویب. وصول مطالبات وادای دیون. عقدپیمان خرید باچغندرکاران طبق قوانین جاری کشور (براساس مصوبات شورای عالی اقتصاد). انجام خریدهای شرکت طبق آئین نامه معاملات شرکت. خرید چغندرازچغندرکاران جهت مصرف کارخانه براساس مقررات وضوابط جاری کشور و فروش محصولات اصلی وفرعی کارخانه براساس آئین نامه معاملات شرکت. انجام تشریفات مربوط به اخذوام واعتبارازبانکهابرای مصارف شرکت وارائه به هیأت مدیره جهت اخذ تصمیم. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، ازجمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداداسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقراردر ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تآمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش۹۶۱۰۱۸۷۷۲۱۶۱۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805947
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بازرگانی زرین دانه سر آشپز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۷۳۷۴۲، آقای محسن عزیزی به شماره ملی ۴۶۵۰۳۸۷۴۳۴، آقای بهرام عزیزی به شماره ملی ۴۶۵۰۲۶۸۴۳۵، خانم زهرا عزیزی به شماره ملی ۱۲۷۱۲۰۹۰۹۸ و آقای سیدستار حسینی سرتشنیزی به شماره ملی۶۳۳۹۴۶۷۷۲۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۱۸۶۶۵۵۴۴۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108526
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذائی و قند چهارمحال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۰۰۶۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۳۶۱۵۴ , ۱۲۲ مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۷۸۷۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۴۱۴۲۵۶۵۸۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه