شرکت پاک پی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10340043863


شماره ثبت:
1246
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1368/11/10
آدرس:
قطب صنعتي شهركرد 8813653745

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدرضاعسگری 13326365
آقای محمدرضا مطیعی 13326365
عبدالحمید چناری 13326365
آقای مهدی علی نواز 13326365
آقای محمد حسین مشایخی 13517104
مجید آشتیانی 14320360
یداله معمارزاده 14329100
محمودرضا جوانمرد 14329100
آقای سید ذبیح الله جمشیدی 14329100
حمیدرضا سمائی 14329100

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 915474
آگهی تغییرات در شرکت پاک پی سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ: ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ مجید بابلیان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد حسین مشایخی بسمت رئیس هیئت مدیره رضا روحانی سولدی به نمایندگی شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بختیار مولوی به نمایندگی شرکت لبنیات پاک آرا سنندج (سهامی خاص) و محمدرضا عسگری به نمایندگی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و بروات تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با امضا مدیرعامل و مدیر مالی به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و پرداخت بابت خرید شیر خام به نسبت شیر تحویلی بیمه سازمان تامین اجتماعی مالیاتهای تکلیفی و عملکرد، حقوق ماهیانه کارکنان، باز پرداخت اقساط وام‌های بانکی، نقل و انتقالات بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن و وثیقه گرفتن اموال منقول و غیر منقول و فک آن و مواردی که قبلا بتصویب هیئت مدیره رسیده است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضا مدیرعامل و مدیر مالی احمد عبداللهی متفقا و با مهر شرکت معتبر و پرداخت‌های بیش از مبلغ تعیین شده (۵۰۰ میلیون ریال) با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ضمنا کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت می‌گیرد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در بند‌های ۱۶ و ۱۷ ماده ۵۲ اساسنامه که شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به علاوه اعتراض به رای تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی صلح و سازش ادعای جعل یا انکار و تردید تعیین جاعل ارجاع دعوی به دادرسی و تعیین داور تعیین مصدق و کارشناسی دعوی خسارت استرداد دادخواست یا دعوی جلب ثالث و دفاع ورود ثالث و دفاع دعوی متقابل و دفاع قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و انتخاب وکیل و عزل آن به مدیرعامل تفویض و با امضا مدیرعامل بهمراه مهر شرکت و در غیاب وی با امضا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۵۲۶۸۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106569
آگهی تغییرات در شرکت پاک پی سهامی عام شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۰۹۱۹۲۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12679940
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در ماده ۴۱اساسنامه، علاوه بر موارد قبلی ماده مذکور ((بند۵ ادغام با سایر شرکتها و یا ادغام سایر شرکت‌ها با این شرکت)) اصلاح و اضافه گردید. ش۹۴۱۲۰۸۲۲۰۲۱۸۸۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806495
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع پس از بحث و تبادل نظر آرا به استناد بند الف لغایت بند و، ماده۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ با ادغام شرکت‌های پاک پی (سهامی عام)، فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به شرح زیر موافقت نمود: شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۲۱۹۳ وشناسه ملی۱۰۷۶۰۱۳۸۰۱۷ با انتقال کلیه دارائی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری در شرکت پاک پی (سهامی عام) به شماره ثبت۱۲۴۶ وشناسه ملی۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ادغام گردد. ش۹۵۰۲۳۰۳۶۹۸۶۵۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806496
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع پس از بحث و تبادل نظر آرا به استناد بند الف لغایت بند و ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ با ادغام شرکت‌های پاک پی (سهامی عام)، فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به شرح زیر موافقت نمود: شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۲۱۹۳ وشناسه ملی۱۰۷۶۰۱۳۸۰۱۷ با انتقال کلیه دارائی‌ها و بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری در شرکت پاک پی (سهامی عام) به شماره ثبت۱۲۴۶ وشناسه ملی۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳ در تاریخ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ادغام گردید. سرمایه شرکت پاکسار (سهامی خاص) به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در شرکت پاک پی (سهامی عام) به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال تجمیع گردد، سرمایه شرکت پاک پی (سهامی عام) پس از تجمیع به مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۴۰۰۰۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام و اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردد. ش۹۵۰۲۳۰۸۳۰۹۵۵۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909580
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال۱۳۹۴ بررسی وتوسط مجمع مصوب گردید. «شرکت پخش سراسری پاک (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۱۴۶۹۰ جایگزین شرکت فرآورده‌های لبنی پاکسار (سهامی خاص) به عنوان عضو جدید هیئت مدیره انتخاب گردید.» سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای سال مالی ۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۵۰۴۲۳۴۳۷۷۸۳۵۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068687
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در ۷۹ ماده و۱۳ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. ش۹۵۰۷۱۹۸۳۳۵۱۲۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13326365
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید چناری با کدملی ۱۷۵۵۹۲۹۱۷۱به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت لبنیات پاک آرا سنندج (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۵۳۹۳و آقای محمد حسین مشایخی به کدملی ۱۱۹۸۹۸۲۸۵۳به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عسگری به کدملی۰۰۵۶۱۳۷۲۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲وآقای مهدی علی نواز به کدملی ۱۶۵۱۸۶۱۰۸۰عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی شرکت پخش سراسری (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۱۴۶۹۰ و آقای محمدرضا مطیعی به کدملی ۰۹۳۴۵۰۹۶۱۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و برات و همچنین کلیه پرداختها، نقل وانتقال بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن ووثیقه قرارگرفتن اموال منقول و غیرمنقول و فک آنها و مواردیکه قبلا به تصویب هیئت مدیره رسیده است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضاء مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره (مهدی علی نواز) یامدیر مالی (احمد عبداللهی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۷۷۵۴۹۷۴۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13517104
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲، شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آراء سنندج (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۵۳۹۳، شرکت پخش سراسری پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۴۰۰۵۱۱۴۶۹۰ آقای محمد حسین مشایخی به شماره ملی ۱۱۹۸۹۸۲۸۵۳ و آقای محمد رضا مطیعی به شماره ملی۰۹۳۴۵۰۹۶۱۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس شرکت برای سال مالی ۹۶ انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ شرکت بررسی و مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۲۶۱۹۴۸۱۰۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890166
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالحمید چناری به کدملی ۱۷۵۵۹۲۹۱۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آرا سنندج (سهامی خاص)، آقای محمد حسین مشایخی به کدملی ۱۱۹۸۹۸۲۸۵۳به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای مجید آشتیانی به کدملی ۰۰۵۸۷۹۳۷۴۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام)، آقای مهدی علی نواز به کدملی ۱۶۵۱۸۶۱۰۸۰ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پخش سراسری (سهامی خاص) و آقای محمد رضا مطیعی باکدملی ۰۹۳۴۵۰۹۶۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره (مهدی علی نواز) یامدیر مالی (احمد عبداللهی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین کلیه پرداختها بابت خرید شیر خام به نسبت شیر تحویلی بیمه سازمان تامین اجتماعی مالیات تکلیفی و عملکرد، حقوق ماهیانه کارکنان، باز پرداخت اقساط وامها ی بانکی، نقل و انتقالات بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن و وثیقه گرفتن اموال منقول و غیرمنقول و فک آن و مواردی که قبلا به تصویب هیئت مدیره رسیده است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضا مدیرعامل و مدیر مالی (احمد عبداللهی) متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ضمنا کلیه اوراق و مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت می‌گیرد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در ماده ۵۲ اساسنامه که شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی به علاوه اعتراض به رای تجدید نظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی صلح و سازش ادعای جعلیا انکار و تردید تعیین جاعل ارجاع دعوی به دادرسی و تعیین داور تعیین مصدق و کارشناسی دعوی خسارت استرداد دادخواست یا دعوی جلب ثالث و دفاع ورود ثالث و دفاع دعوی متقابل و دفاع قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و انتخاب وکیل و عزل آن به مدیرعامل تفویض و با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت و در غیاب وی با امضاء رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۳۸۸۱۶۵۷۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220564
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه‌ای از شرکت به آدرس استان مازندران شهرستان ساری بلوار امام رضاجنب هلال احمربا کد پستی ۴۸۱۸۹۵۸۹۱۶ افتتاح گردید. ش۹۷۰۶۲۶۲۴۶۳۰۳۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14320360
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۹۶۲ و شرکت لبنیات پاستوریزه پاک آراء سنندج سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۵۳۹۳ و شرکت پخش سراسری پاک سهامی خاص با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۴۶۹۰ و آقای سید ذبیح الله جمشیدی با کد ملی ۴۶۸۹۴۳۱۴۷۷ و آقای مجید آشتیانی با کد ملی ۰۰۵۸۷۹۳۷۴۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۲۸۶۷۸۴۷۵۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329100
آگهی تغییرات شرکت پاک پی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۳۸۶۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ذبیح اله جمشیدی با کدملی ۴۶۸۹۴۳۱۴۷۷ با حفظ پست مدیر کارخانه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای یداله معمارزاده با کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت لبنیات پاک آرا سنندج (سهامی خاص) آقای حمید رضا سمائی با کدملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت پخش سراسری (سهامی خاص) آقای محمود رضا جوانمرد با کدملی ۰۰۴۴۴۲۳۱۴۴ به سمت عضو موظف هیئت مدیره (به نمایندگی از شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) آقای مجید آشتیانی با کدملی ۰۰۵۸۷۹۳۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و چکها و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین کلیه پرداختها بابت خرید شیر خام به نسبت شیر تحویلی بیمه سازمان تامین اجتماعی مالیات تکلیفی و عملکرد، حقوق ماهیانه کارکنان، بازپرداخت اقساط وامهای بانکی، نقل و انتقالات بین بانکی حسابهای شرکت و در رهن و وثیقه گرفتن اموال منقول وغیرمنقول وفک آن و مواردی که قبلا به تصویب هیئت مدیره رسیده است بدون محدودیت سقف تعیین شده با امضا مدیرعامل و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود ضمنا کلیه اوراق ومکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت، در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت صورت می‌گیرد. هیئت مدیره اختیارات خود را راجع به امر دادرسی به علاوه اعتراض به رای تجدید نظر فرجام خواهی واعاده دادرسی صلح وسازش ادعای جعل یا انکار وتردید تعیین جاعل ارجاع دعوی به دادرسی وتعیین داور مصدق وکارشناسی دعوی خسارت استرداد دادخواست یا دعوی جلب ثالث ودفاع ورود ثالث ودفاع دعوی متقابل ودفاع قبول یا رد سوگند درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات آن وانتخاب وکیل و عزل آن به مدیرعامل تفویض نمودند. با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت ودرغیاب وی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۰۵۲۳۵۵۶۸۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه