شرکت بیمه سرمد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320903570


شماره ثبت:
444067
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1392/6/18
آدرس:
تهران خيابان نلسون ماندلا پ 113طبقه اول و طبقه 2 1917743154

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا هادی 1164459
محمدرضا نادریان 1164459
منصور بلوک 1768774
علی جوانمردی وزیری 12737744
آقای پرویز مقدسی 12919866
آقای اسماعیل دلفراز 13259266
قربان قدیری 13819648
محمد حسینی کناروئی 13819648
آقای مجتبی کاتب 13888843

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1164459
آگهی تاسیس شرکت بیمه سرمد سهامی عام

شرکت فوق در تاریخ۱۸/۶/۱۳۹۲ تحت شماره۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: انجام عملیات بیمه ای مستقیم در انواع رشته های بیمه زندگی و غیرزندگی بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ تحصیل پوشش بیمه اتکایی از داخل یا خارج از کشور در رابطه با بیمه نامه های صادره در چارچوب ضوابط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی در حدود مقررات مربوط مشروط به رعایت ظرفیت نگهداری شرکت و ضوابطی که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد سرمایه گذاری از محل سرمایه ذخایر و اندوخته های فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورای عالی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ملاصدرا خ شیرازی برزیل غربی پ۱۲۰ ط ۲ ـ کدپستی۱۴۳۵۸۱۵۱۶۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد چهارصد میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۳۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲/۲۰۷۲ مورخ۲۰/۳/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی و همچنین مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره۳۲۴۲۳۹ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای روح اله خدارحمی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی کرباسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۵۶۷۰۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ـ شرکت آرمان اندیشان رستاک سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد تقوی نژاددیلمی به سمت عضو هیئت مدیره ۵ـ۵ـ موسسه همیاری غدیر با نمایندگی آقای علیرضا هادی به سمت عضو هیئت مدیره ۶ـ۵ـ آقای منصور بلوک به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۲۱۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) ۷ـ۵ـ آقای علیرضا هادی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا اشخاصی که توسط ایشان معرفی می شوند همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که توسط ایشان تعیین می شود همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۹۷۹۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356622
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۸۰۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490377
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد سهامی عام شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۶۱۴۳۶/۶۰۲/۹۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی محل شرکت به تهران، بلوار آفریقا، تقاطع خیابان اسفند یار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک ۱۱۳، طبقه اول کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تغییر یافت. پ۱۸۳۹۴۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768774
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۳۹۴۲۶/۶۰۲/۹۳ مورخ ۳۰/۷/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند بانک صادرات ایران ش م ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ش م ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ بانک شهر ش م ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ موسسه همیاری غدیر ش م ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ شرکت آرمان صادرات سپهر ش م ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷ بسمت اعضای اصلی و آقای علی جوانمردی وزیری ک م ۵۵۲۹۵۶۷۰۷۱ و آقای منصور بلوک ک م ۰۰۴۶۶۵۲۱۲۴ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره موسسه حسابرسی آرمان راهبرد ش م ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۳۱۰۱۷۹۹۲۳۳۹۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733440
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۵۰۱۱۸۷۳۶۹۶۹۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737744
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۱۵۹/۶۰۲/۹۵ مورخه ۱۷/۱/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک صادرات ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ و شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ و شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ و موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ شرکت آرمان صادرات سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی جوانمردی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۵۶۷۰۷۱ و منصور بلوک به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۲۱۲۴ به عنوان اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۱۲۲۳۷۴۸۳۸۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919866
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵و نامه شماره ۲۰۵۹۸/۶۰۲/۹۵مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز مقدسی به شماره ملی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای قربان قدیری به شماره ملی ۴۳۹۱۷۲۳۷۷۸ به عنوان نماینده گروه توسعه اقتصادی رستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد تقوی نژاد دیلمی به شناسه ملی عنوان نماینده شرکت آرمان صادرات سپهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای علیرضا هادی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸ به نمایندگی موسسه همیاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و آوراق تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا اشخاصی دیگری که از طرف هیأت مدیره تعیین می‌شوند معتبر است. هیأت مدیره قسمتی از وظایف و اختیارات خود مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل تا اطلاع ثانوی به مدیر عامل تفویض نمود، تا ضمن ملاحظه صرفه و صلاح شرکت و با رعایت قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره رأسا یا با تفویض آن به هریک از مدیران یا کارکنان شرکت، نسبت به اجراء و اعمال آن اقدام نماید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل، دستمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنان، با رعایت مقررات و در حدود مصوبات هیأت مدیره. پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیأت مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و انسداد حسابهای شرکت. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات. عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش، معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه در چارچوب مصوبات هیأت مدیره و آیین نامه معاملات. اجاره و استجاره، فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره در چارچوب آئین نامه‌ها و مصوبات هیأت مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر به موجب آیین نامه مصوب هیأت مدیره. پ۹۵۰۴۲۹۹۴۹۳۹۵۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919926
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ ومجوز مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳نامه شماره ۱۹۷۲۶/۶۰۲/۹۵مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ بیمه مرکزی ونامه شماره ۰۳۷ - ۱۸۲۵۶۱ , ۹۵۹ مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵بورس آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ ۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی بانام از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۵۹۹۸۷۲۱۳۳۲۵۰ ریال طی گواهی بانکی به شماره ۵۷۳/۱۶۵۳/۳/۷۲مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴بانک صادرات شعبه بلوار افریقا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل ثبت تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۴۲۹۲۷۷۶۰۶۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974700
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۲۴۹۸۷/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۳۰۵۳۵۱۵۸۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259266
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۵۶۴۷۲/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اسماعیل دلفراز بشماره ملی ۰۸۷۰۳۸۷۳۵۹ بنمایندگی از موسسه همیاری غدیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441502
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز به شماره ۱۸۱۹ , ۶۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارمان اندیشان رستاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷ به نمایندگی مجتبی کاتب به شماره ملی ۴۶۰۹۹۲۶۶۵۲برای بقیه مدت تصدی به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۰۱۲۱۰۷۹۷۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597087
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۰۷۷۲/۶۰۲/۹۶مورخ ۱۸/۵/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رهیافت ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس ش م ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدندروزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۶۱۵۳۷۲۴۴۵۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819648
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۹۸۲۳/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۰/۶/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قربان قدیری ۴۳۹۱۷۲۳۷۷۸ به عنوان نماینده گروه توسعه اقتصادی رستا۱۰۳۲۰۸۳۲۷۴۸ و آقای پرویزمقدسی ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ و آقای اسماعیل دلفراز ۰۸۷۰۳۸۷۳۵۹ به عنوان نماینده موسسه توسعه همیاری سپهر ۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ و آقای مجتبی کاتب ۴۶۰۹۹۲۶۶۵۲ به عنوان نماینده شرکت آرمان اندیشان رستاک ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷، آقای محمد حسینی کناروئی کدملی ۳۳۹۱۱۹۳۳۶۰ بعنوان نماینده بانک صادرات ایران ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ برای مدت باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۲۶۴۸۸۷۲۱۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888834
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران خیابان نلسون ماندلا پ ۱۱۳طبقه اول کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۳ و طبقه ۲ کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۴ اصلاح گردید. پ۹۶۱۲۰۲۷۹۹۸۱۰۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888843
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۶۱۴۳/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز مقدسی ش م ۰۰۳۴۷۵۲۶۶۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مجتبی کاتب ش م ۴۶۰۹۹۲۶۶۵۲ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۰۲۹۰۰۵۳۱۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293547
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۱۴۸۴۹/۶۰۲/۹۷ مورخ ۲۶/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند شرکت گروه مالی سپهر صادرات ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ شرکت سیمان کاوان بوکان ۱۰۲۲۰۱۰۰۸۴۴ موسسه توسعه همیاری سپهر۱۰۱۰۰۳۸۰۴۶۸ شرکت آرمان اندیشان رستاک ۱۰۱۰۴۰۴۵۴۶۷ بسمت اعضای اصلی و آقای علی جوانمردی وزیری به شماره ملی ۵۵۲۹۵۶۷۰۷۱ و آقای منصور بلوک به شماره ملی ۰۰۴۶۶۵۲۱۲۴به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره پ۹۷۰۸۰۹۵۸۸۳۳۳۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308071
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۴۱۶۷۳/۶۹۰۲/۹۷ مورخ ۲۳/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رهیافت ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۸۲۱۱۵۸۴۰۸۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308077
آگهی تغییرات شرکت بیمه سرمد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۳۵۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ و اجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره ۰۵۳/۳۶۷۹۷۱ , ۹۷۹ مورخ ۲۸/۷/۹۷ و مجوز بیمه مرکزی بشماره ۶۱۱۰۲/۶۰۲/۹۷ مورخ ۲۱/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۱٫۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم با نام یک هزار ریالی از محل نقدی بموجب گواهی بانکی شماره ۲۱۰/۱۶۵۳/۲/۷۲ مورخ ۲۵/۴/۹۷ بانک صادرات شعبه بلوار آفریقا و از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ۹۷۰۸۲۱۹۱۸۹۸۷۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه