شرکت آزاد سازه شهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320867235


شماره ثبت:
438553
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1392/2/11
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، آرژانتين-ساعي ، خيابان سيزدهم ، خيابان شهيد احمد قصير ، پلاك 38 ، طبقه سوم ، واحد 13 1513755536

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای یونس فرقانی 13310699
آقای مرتضی بیگدلی 13310699
آقای دانیال عابدینی 13310699
خانم زهرا فرقانی 13310703
خانم نیلوفر بابا حاجی 13688576
خانم سمانه فرقانی 13780743
آقای مجید آزادی 13846029
سیده مژده موسوی نژاد 13846029
آقای سعید علیخانی 13846029
الهامه موسوی نژاد 13846029
آقای امیر ایزدی 14381559
محمد ذوالقدری 14381559
آقای یاسر شریعت 14381559
آقای امین شعبانی 14381559
آقای میلاد همایونی زاده 14381559

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13310694
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۲۶۶۲۰۶۹۶۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310699
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم زهرا فرقانی به شماره ملی ۲۰۳۱۷۷۴۶۱۱ و خانم سمانه فرقانی به شماره ملی ۲۰۲۰۶۱۵۳۲۰ وآقای یونس فرقانی به شماره ملی ۲۰۲۰۱۴۷۶۳۷ و آقای دانیال عابدینی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۰۴۹۸۱ و آقای سعید علیخانی به شماره ملی ۰۸۹۰۴۲۲۵۱۶ آقای مرتضی بیگدلی به شماره ملی ۰۰۷۸۱۴۰۷۲۲ به سمت بازرس اصلی و خانم نیلوفر بابا حاجی به شماره ملی ۰۰۱۰۶۱۳۵۲۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۱۱۲۶۳۴۲۱۷۱۷۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310703
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یونس فرقانی به شماره ملی ۲۰۲۰۱۴۷۶۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم زهرا فرقانی به شماره ملی ۲۰۳۱۷۷۴۶۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمانه فرقانی به شماره ملی ۲۰۲۰۶۱۵۳۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره دانیال عابدینی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۰۴۹۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره سعید علیخانی به شماره ملی ۰۸۹۰۴۲۲۵۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۲۶۳۹۹۸۰۴۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13354307
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن فلزات و کانی‌های غیرفلزی و نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین انواع مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت با آنها. جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد و نیز مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم ازداخلی یا خارجی در حوزه بازرگانی الکترونیکی مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۲۲۳۲۵۴۱۹۲۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537319
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سهام بی نام شرکت به سهام با نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می‌گردد. در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۹۸۵۴۵۲۱۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565686
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ارزش اسمی هم سهم از ۱۰۰۰۰ ریال (ده هزار ریال) به ۱۰۰۰ ریال (هزار ریال) تغییر یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. موضوع فعالیت شرکت به شرح زیر تغییر و در نتیجه ماده ۲ اساسنامه شرکت نیز تغییر می‌کند: اصلی: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن فلزات و کانی‌های غیرفلزی و نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت‎. ‎ فرعی: انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین انواع مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت با آنها. جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد و نیز مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی در حوزه بازرگانی الکترونیکی مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۹۶۰۵۲۸۲۰۴۴۹۹۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657250
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند امین به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی بیگدلی به شماره ملی۰۰۷۸۱۴۰۷۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۲۳۳۳۱۲۴۰۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688576
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیلوفر باباحاجی به شماره ملی ۰۰۱۰۶۱۳۵۲۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی بیگدلی به شماره ملی۰۰۷۸۱۴۰۷۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۱۰۴۲۵۷۸۳۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735372
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نیلوفر باباحاجی به شماره ملی ۰۰۱۰۶۱۳۵۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی بیگدلی به شماره ملی۰۰۷۸۱۴۰۷۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شدند پ۹۶۰۹۰۸۲۷۲۸۷۷۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13735374
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۹۰۸۳۲۲۵۸۰۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780743
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۰۱۰ , ۱۲۲ مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام: شرکت آزاد سازه شهران (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ ۴۳۸۵۵۳ ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: آزاد سازه شهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: اصلی: اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن فلزات و کانی‌های غیرفلزی و نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و بازرسی فنی سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت‎. ‎ فرعی: انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی و بازرگانی. بررسی، مطالعه، تهیه و تدوین انواع مطالعات فنی و اقتصادی، ارائه خدمات مشاوره و مدیریتی. خرید سهام سایر شرکتها و مشارکت با آنها. جذب سرمایه و سرمایه گذاری مشترک با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. ایجاد فروشگاههای مجازی و سایتهای خدماتی مختلف جهت ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه و هرگونه فعالیت انتفاعی و قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد و نیز مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی یا خارجی در حوزه بازرگانی الکترونیکی مجاز. اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیتهای انتفاعی پس از اخذ مجوزهای لازم. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: آدرس شرکت: تهران، شهر تهران شهران جنوبی خیابان مطهری خیابان قدس (شهید پیرانی احمد آباد) پلاک ۱۲ طبقه زیر زمین واحد شرقی کدپستی ۱۴۷۴۹۳۷۳۵۱ ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۵) سرمایۀ شرکت و مبلاغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۴۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی بانام هزار ریالی می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: یونس فرقانی ۲۰۲۰۱۴۷۶۳۷ بسمت مدیرعامل و هیئت مدیره سمانه فرقانی ۲۰۲۰۶۱۵۳۲۰ نایب رئیس هیئت مدیره زهرا فرقانی ۲۰۳۱۷۷۴۶۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره دانیال عابدینی ۰۹۲۰۹۰۴۹۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره سعید علیخانی ۰۸۹۰۴۲۲۵۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: مجمع عمومی عادی شرکت لااقل سالی یک دفعه حد اکثر ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می‌گردد. در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شدو با حضور هر عده از صاحبان سهخامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاظر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد. مجمع عمومی عادی می‌تواند به استثناء مواردی که در باره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و موسس می‌باشد تصمیم گیری نماید. در مجمع عمومی فوق العده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاظر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاظر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی بر خلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خوهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده در صد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است شرکت در موارد زیر منحل می‌شو: ۱ در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حد اقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است طبق ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. ۲ در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار در خواست کند. ۳ در موارد مذکور در ماده ۱۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین روز تصفیه و آدرس محل تصفیه صورت جلسه انحلال را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: شرکت فاقد هرگونه بدهی است و هیچ گونه ضمانتی انجام نداده است ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ۹۶۱۰۰۴۵۹۱۸۹۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13846029
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانیال عابدینی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۰۴۹۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید آزادی به شماره ملی ۰۳۸۴۷۴۶۶۷۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و سعید علیخانی به شماره ملی ۰۸۹۰۴۲۲۵۱۶ به سمت عضوء هیئت مدیره و سیده مژده موسوی نژاد به شماره ملی ۰۹۰۲۳۸۶۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و الهامه موسوی نژاد به شماره ملی ۰۹۰۱۱۳۷۳۵۹ به سمت عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۱۱۰۲۵۹۲۸۷۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367795
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین - ساعی، خیابان سیزدهم، خیابان شهید احمد قصیر، پلاک ۳۸، طبقه سوم، واحد ۱۳ - کدپستی ۱۵۱۳۷۵۵۵۳۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381559
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر ایزدی به شماره ملی۳۳۵۹۵۵۳۹۷۷به نمایندگی از شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۶۸۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره - امین شعبانی به شماره ملی ۰۰۷۴۶۴۹۴۴۲ به نمایندگی ازشرکت سیمرغ آهنین ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - محمد ذوالقدری به شماره ملی ۰۰۶۵۶۷۹۶۵۲به نمایندگی از شرکت ریل پرداز نوافرین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل - میلاد همایونی زاده به شماره ملی ۱۸۸۲۲۴۱۱۲۶به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۶۸۴۹ به سمت عضو هیات مدیره - سید یاسر شریعت به شماره ملی ۰۰۸۱۸۴۱۴۵۰به نمایندگی از شرکت ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۶۷۹۴ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضای اسناد تعهد آور و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و امضای اوراق اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381569
آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵

آگهی تغییرات شرکت آزاد سازه شهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۸۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۷۲۳۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ریل پرواز تندر خاورمیانه منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۶۷۹۴ - شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۶۸۱۵ - شرکت توسعه تجارت صبا منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی۱۴۰۰۴۰۷۶۸۴۹ - شرکت ریل پرداز نوافرین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳ - شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶ بهعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه