شرکت اعتباری کوثر مرکزی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320849582


شماره ثبت:
434259
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1391/11/17
آدرس:
خيابان وصال شيرازي، نرسيده به بلوار كشاورز، شماره 121 1416614461

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد ریخته‌گر نظامی 14067604

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1450865
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری کوثر مرکزی سهامی عام شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۲ هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ سهم ۰۰۰/۱ ریالی عادی بانام که تماما از محل واریز نقدی پرداخت شده افزایش یافت و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ طی گواهی‌های شماره ۳۷۶/۳۰۰۰/۴/۷۱ مورخ ۹/۱۱/۹۲ و ۳۰۷/۳۰۰۰/۷۱ مورخ ۱۶/۹/۹۲ بانک صادرات ایران شعبه خیابان وصال شیرازی پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردیده است. نام شرکت به شرکت اعتباری کوثر مرکزی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۳۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680918
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیات مدیره اختیارات مندرج درماده ۸۴ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل موسسه تفویض نمود: نمایندگی موسسه اعتباری در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف موسسه اعتباری دفاع از موسسه اعتباری در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه موسسه اعتباری چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استراداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیری‌های لازم در خصوص آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر - ایجاد و تعطیلی شعبه، باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام موسسه اعتباری نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز - دریافت مطالبات و پرداخت دیون موسسه اعتباری - صدور ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی - انعقاد هر نوع قرار داد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت موسسه اعتباری باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۳) اساسنامه و اتخاذ تصمیم مورد کلیه ایقاعات - به امانات گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه موسسه اعتباری یا اوراق بهادار و استرداد - به رهن گذاردن اموال موسسه اعتباری اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا - اجاره واستجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن - احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات تبصره: اختیارات مدیرعامل در امور اجرایی منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق فقط برای ذکر مثال بوده و به هیچ وجه به اختیارات مدیرعامل در امور اجرایی خللی وارد نمی‌سازد. پ۹۴۱۲۰۹۵۴۵۸۸۳۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067604
آگهی تغییرات شرکت اعتباری کوثر مرکزی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۰۵۱۷/۹۷ مورخ ۵/۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد ریخته‌گر نظامی کدملی ۱۳۸۰۷۲۷۰۰۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، به جای جعفر ربیعی برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید پ۹۷۰۳۲۰۹۹۰۳۶۷۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه