توسعه سازه فولاد ایرانیان

شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320848811
تهران-شهر تهران-فاطمي-خيابان سين دخت-خيابان دكتر سيد حسين فاطمي-پلاك 315-طبقه پنجم-- 1411816446
6
افراد
8
آگهی‌ها
434253
شماره ثبت
1391/11/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1045905
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران سعادت آباد بلوار دریا بین پاکنژاد و فرحزادی شماره ۲۱۶ ط ۵ واحد ۹ کدپستی ۱۴۶۶۹۳۴۷۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۶/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۱۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008369
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۱۲۹۶۲/۱۵ , ۹۵۲ مورخه ۸/۴/۹۵ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کاربران آسن شناسه ملی ۰۱۰۳۲۰۷۸۵۷۹۰ به نمایندگی آقای داود درفشی به شماره ملی ۴۲۸۱۳۸۶۳۷۸ بسمت عضو اصلی هیات مدیره به جای شرکت زرین سوله جم شناسه ملی ۰۱۰۷۶۰۱۵۳۱۱۹ برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند پ۹۵۰۶۱۶۳۰۷۸۹۱۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319846
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۱۵۲۹۲/۱۵ , ۹۵۲ مورخه ۰۱/۱۰/۹۵ وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آرمان نوین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه ابرار به عنوان علی البدل به مدت یک سال برای درج تصمیمات و آگهی‌ها شرکت تعیین گردید پ۹۵۱۲۰۲۹۱۱۸۰۹۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349796
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ و تائیدیه شماره ۳۷۲۷۸۴/۱۵ , ۹۵۲ مورخه ۲۳/۱۱/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان فاطمی غرب، بین سین دخت و اعتماد زاده پلاک ۳۱۵ واحد ۵ به کدپستی ۱۴۱۱۸۱۶۴۴۶ تغییر یافت. پ۹۵۱۲۲۱۹۵۷۳۲۰۲۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191468
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۰۴۵۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۶۳۱۵۴/۱۵ , ۹۷۲ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران سرمایه شرکت به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. پ۹۷۰۶۰۶۷۱۷۳۸۵۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191474
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۹۴۴۸/۱۵ , ۹۷۲ مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۷ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۸۴۰۰ به سمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آرمان نوین دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر الانتشارجمهوری اسلامی بعنوان روزنامه اصلی و روزنامه کثیر الانتشار ابرار به عنوان علی البدل به مدت یک سال برای درج تصمیمات و آگهی‌ها شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۶۴۴۰۲۰۹۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348912
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۱۷۴۰۴۵/۱۵/۹۷۲ مورخ ۲۸/۷/۹۷ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پایبند سازه به نمایندگی آقای سید شمس الدین سید صدر به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پوشش فلزی ایران به نمایندگی آقای ابوالفضل کدخدازاده بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای اسمعیل فتح خانی بعنوان منشی هیئت مدیره شرکت مهندسی سازه‌های فولادی ایستا به نمایندگی آقای پیام شهیدی عضو هیئت مدیره آقای احمد نظری نماینده شرکت بنیان سوله به سمت مدیرعامل کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضاء مدیرعامل ثابت (آقای احمد نظری با کد ملی ۰۳۸۴۴۹۳۸۵۸نماینده شرکت بنیان سوله) و رئیس هیئت مدیره (آقای مهندس سید شمس الدین سید صدر باکد ملی ۰۰۴۸۷۸۴۲۸۱نماینده شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پایبند سازه) و در غیاب ایشان نایب رئیس هیئت مدیره (آقای مهندس ابوالفضل کدخدازاده با کد ملی ۰۰۵۲۱۲۷۷۱۰ نماینده شرکت پوشش فلزی ایران) معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348913
آگهی تغییرات شرکت توسعه سازه فولاد ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱
آگهی تغییرات شرکت تعاونی توسعه سازه فولاد ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۸۱۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۱۷۴۰۴۵/۱۵/۹۷۲ مورخ ۲۸/۷/۹۷ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بنیان سوله بنمایندگی احمد نظری کد ملی ۰۳۸۴۴۹۳۸۵۸ شرکت پوشش فلزی ایران بنمایندگی ابوالفضل کدخدازاده کد ملی ۰۰۵۲۱۲۷۷۱۰ شرکت ساختمانی و صنایع فلزی پایبندسازه بنمایندگی سید شمس الدین سید صدر کد ملی ۰۰۴۸۷۸۴۲۸۱ اسمعیل فتح خانی کد ملی ۵۳۸۹۵۳۶۱۳۴ شرکت مهندسی سازه‌های فولادی ایستا بنمایندگی پیام شهیدی ۰۹۴۶۳۲۵۳۰۸بسمت اعضای اصلی شرکت سبلان سوله کاران بنمایندگی محمد حبیبی شیخ احمد کد ملی ۱۴۶۲۱۶۱۳۴۰ داود درفشی کد ملی ۴۲۸۱۳۸۶۳۷۸ بسمت اعضای علی البدل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک