شرکت بیمه تعاون تعاونی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320839651


شماره ثبت:
433049
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1391/10/6
آدرس:
تهران-شهيد بهشتي-خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان ششم-پلاك 22-طبقه اول-واحد جنوبd 1586843911

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فرهاد شهرکی 13576108
آقای جواد سهامیان مقدم 13576108
آقای یونس مظلومی 13576108
محمد ذوالفقاری 13576108
آقای سید امین جوادی 13576108
آقای محمدرضا نظام آبادی 13576108

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1083939
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی سهامی عام به شماره ثبت۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شهید بهشتی خ قائم مقام فراهانی ک ۶ پ ۲۲ کدپستی۱۵۸۶۸۴۳۹۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۰۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428129
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۲۹۱۷۴ مورخه ۲۴/۱۲/۹۲ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و … با دو امضا از سه امضای آقایان محمدرضا نظام آبادی رئیس هیئت مدیره و غلامحسین حسینی نیا نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر نجفی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۱۴۵۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12906333
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۲۴۳۷۸۴ مورخ ۱۵/۱۲/۹۴وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و تائیدیه شماره ۶۴۲۴۱/۶۰۲/۹۴ مورخ ۹/۱۲/۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ترازنامه سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۴۲۲۳۴۹۲۷۸۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12950737
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۴ و مجوزهای ۷۷۸۷۸مورخ ۴/۵/۱۳۹۵اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان تهران و۳۹۸۶۵/۶۰۲/۹۴مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به آدرس «شهر انزلی - بعد از گمرک - سایت شماره گذاری خودرو - کدپستی ۴۳۱۳۱۵۹۹۴۶» تاسیس گردید. پ۹۵۰۵۱۶۵۴۵۱۱۶۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13511715
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۶۲۴۱۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و تاییدیه شماره ۳۵۰۵۰/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یونس مظلومی به شماره ملی ۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید. هیئت مدیره اختیارات خود در بند‌های یک و شش و هفت و هشت و دوازده و سیزده و چهارده و شانزده و هجده و بیست و یک از ماده ۳۷ اساسناه را به مدیرعامل تفویش نمود. پ۹۶۰۴۲۱۴۷۱۲۳۱۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562481
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره۵۸۷۴۷/۶۰۲/۹۵ مورخه ۲۲/۱۰/۹۵ بیمه مرکزی و مجوز شماره ۲۴۲۰۷۰ مورخه ۱۴/۱۲/۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اتحادیه مسکن فرهنگیان ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۰۹۸ شرکت سلوی درمان لوتوس شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۹۰۲۱ شرکت بانک توسعه تعاون شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸ موسسه مالی و اعتباری عسگریه (ملل) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره وشرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۹۰۷ وبنیاد توسعه کارآفرینی اردبیل شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۹۷۵۹ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به مدت یک سال شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۵۲۵۲۰۰۴۹۶۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562486
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره۶۲۶۱۰/۶۰۲/۹۵ مورخه ۱۰/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی و مجوز شماره ۲۴۲۰۷۰ مورخه ۱۴/۱۲/۹۵ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۹۰۷ به جای شرکت سلوی درمان لوتوس به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید پ۹۶۰۵۲۵۵۲۹۸۴۷۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576108
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ و و مجوز شماره۵۵۳۳۷۳/۶۰۲/۹۶ مورخه ۳۱/۰۵/۹۶ بیمه مرکزی و مجوز شماره ۹۷۴۲۱مورخه ۲۵/۵/۹۶ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک توسعه تعاون به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸ به نمایندگی محمد ذوالفقاری به کدملی ۳۹۶۰۶۶۹۸۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ به نمایندگی فرهاد شهرکی به کدملی ۰۹۴۲۳۵۰۸۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره موسسه مالی و اعتباری عسگریه (ملل) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به نمایندگی سید امین جوادی کدملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان شاغل و بازنشسته بانک توسعه تعاون شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۴۹۰۷ به نمایندگی جواد سهامیان مقدم به کدملی ۰۹۳۷۵۲۰۷۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره اتحادیه مسکن فرهنگیان ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۰۹۸ به نمایندگی محمدرضا نظام آبادی کدملی ۰۰۳۵۱۷۸۵۹۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای یونس مظلومی به کدملی ۱۶۹۹۱۶۵۴۳۲ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهداور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نائب رئیس هیات مدیره معتبر است. پ۹۶۰۶۰۱۱۳۷۶۸۰۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715499
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و و مجوز شماره ۱۳۹۷۵۷ مورخ ۲۳/۷/۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و مجوز شماره ۵۷۲۵۳/۶۰۲/۹۶ مورخ ۸/۶/۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌ها انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۲۴۸۸۱۹۶۴۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14035626
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ وبا اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز‌های شماره ۰۰۸/۳۸۹۶۶۷ , ۹۷۹ مورخه ۱۱/۰۲/۹۷ سازمان بورس و ۳۶۵۷/۶۰۲/۹۷ مورخه ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۱۸۴۴۷ مورخه ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت امور تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۴۹۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام ازمحل سود انباشته و اندوخته سرمایه‌ای افزایش یافته و. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۲۲۹۳۹۳۵۶۳۷۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073220
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ ومجوز شماره ۳۷۱۷۷مورخ ۳۰/۲/۹۷وزارت تعاون کار و رفاه اجتمای معاونت امور تعاون ومجوز شماره ۱۳۹۶۹/۶۰۲/۹۷مورخ۲۳/۲/۹۷بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ذوالفقاری به کدملی ۳۹۶۰۶۶۹۸۷۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جواد سهامیان مقدم به کدملی ۰۹۳۷۵۲۰۷۳۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ۹۷۰۳۲۲۳۴۹۹۹۷۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317176
آگهی تغییرات شرکت بیمه تعاون تعاونی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۳۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۶۵۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۳۰۸۱۴ مورخ۷/۷/۱۳۹۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و مجوز شماره ۵۲۹۳۴/۶۰۲/۹۷ مورخ ۲/۷/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اعضای اصلی: شرکت اتحادیه تعاونی‌های مسکن فرهنگیان ایران به شماره ثبت ۱۲۶۲۹۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۷۰۹۸ شرکت بانک توسعه تعاون به شماره ثبت ۳۵۵۳۸۰ وشناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸ شرکت اعتباری ملل به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ شرکت اقتصاد گستران قرن بیست و یک به شماره ثبت ۳۳۴۲۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳ شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان به شماره ثبت ۳۴۲۷وشناسه ملی۱۰۸۶۰۴۰۵۳۵۰ عضوعلی البدل: شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کاروسرمایه هوشمند به شماره ثبت ۹۸۲۸ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۱۲۷۴۵۰ ۵ ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سودوزیان برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت ۳۶۵۳۰ وشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد پ۹۷۰۸۲۶۶۹۱۲۹۶۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه