شرکت توسعه برق و انرژی سپهر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320827923


شماره ثبت:
431001
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1391/8/8
آدرس:
تهران- خيابان ملاصدرا-خيابان شيراز جنوبي- ابتداي خيابان برزيل غربي- پلاك25 1435814641

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا عطوفی 1051524
علیرضا اسلامی 1184463
آقای محمدرضا سراج القوم 1184463
منصورشمس احمدی 1576235
آقای محمدرضا گلچین‎پور 9802693
آقای علی کاظمی 13049336
آقای ابراهیم خوش گفتار 13049336
حمیدرضا فیالی 13049336
محمد کبیری اصفهانی 13302848
سید علیرضا موسوی حسب 13302848
مرتضی سامی 13302848
آقای محمود اصلانی شهرستانی 13302848

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 885574
آگهی تاسیس شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ خرید سوخت موردنیاز نیروگاه ۳ـ خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ۴ـ انجام فعالیت های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی ۵ـ سرمایه گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی ۶ـ سرمایه گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه های تولید برق و مقیاس کوچک ۷ـ مشارکت در اجرای طرح های مرتبط با صنعتی برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی ۸ـ مشارکت در طرح های بهینه سازی نیروگاه ها، یوتیلیتی ها و تاسیسات مرتبط ۹ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تاسیسات) ۱۰ـ مشارکت در زمینه انرژی های تجدیدپذیر از قبیل برقابی، بادی، خورشیدی و ... ۱۱ـ پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی ۱۲ـ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت ۱۳ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ۱۴ـ مبادرت به سایر فعالیت هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد ۱۵ـ شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سمیه ـ ساختمان سپهر ـ شماره ۸۵ ـ کدپستی ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۲۱/۳۲ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی عام با نمایندگی آقای مجید طالب زاده طرقبه به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت انرژی سپهر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش گفتار به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای علیرضا اسلامی به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا گلچین پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۲۴۵۴۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029779
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. درتاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۴۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051524
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرسا صلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۲۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184463
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سراج القوم ش م ۰۰۴۹۶۲۲۹۲۷ به نمایندگی از بانک صادرات ایران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای علیرضا اسلامی ش م ۲۴۵۱۴۳۲۸۲۹ به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر به شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۲۷۸۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای ابراهیم خوش گفتار ش م ۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶ به نمایندگی از شرکت واسپاری سپهر صادرات به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۶۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1337957
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان سعادت آباد سرو غربی بین چهارراه سرو و میدان کتاب پلاک۱۱۴ طبقه اول واحد جنوبی کدپستی ۱۹۹۸۹۹۴۱۹۴ تغییر یافت. پ۱۷۶۶۱۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576235
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) ش ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲وشرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص) ش ملی ۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴وشرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (سهامی خاص) ش ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲وشرکت کارت ایران (سهامی خاص) ش ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ وشرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) ش ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به کد ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۷۹۶۸۹۹۶۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576238
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید. آقای علی کاظمی به کد ملی ۶۲۱۹۶۵۷۹۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا سراج القوم به کد ملی ۰۰۴۹۶۲۲۹۲۷ به نمایندگی شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای حمیدرضا فیالی به کد ملی ۴۱۳۱۴۶۴۲۲۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای علیرضا اسلامی به کد ملی۲۴۵۱۴۳۲۸۲۹ نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای ابراهیم خوشگفتار به کد ملی ۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و غیره با امضا مدیر عامل و عضو موظف مالی هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنها با امضا مدیر عامل یا عضو موظف مالی هیات مدیره و یک نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب هم زمان مدیر عامل و عضو موظف مالی با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۵۲۷۶۲۶۵۵۵۹۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802693
آگهی تاسیس شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۸/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ۱ـ تولید و فروش انرژی برق از نیروگاه‌های فسیلی و تجدیدپذیر به اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ خرید سوخت موردنیاز نیروگاه ۳ـ خرید و فروش عمده برق از داخل و خارج کشور و سواپ سوخت و برق ۴ـ انجام فعالیت‌های مرتبط با بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی ۵ـ سرمایه‌گذاری در تاسیسات تولید و توزیع برق و انرژی ۶ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، خرید و فروش انرژی برق، راه‌اندازی، مدیریت، خرید و احداث انواع نیروگاه‌های تولید برق و مقیاس کوچک ۷ـ مشارکت در اجرای طرح‌های مرتبط با صنعتی برق و انرژی نظیر کاهش تلفات انرژی، توسعه فناوری، انتقال دانش فنی ۸ـ مشارکت در طرح‌های بهینه سازی نیروگاه‌ها، یوتیلیتی‌ها و تاسیسات مرتبط ۹ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه‌سازی تاسیسات) ۱۰ـ مشارکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر از قبیل برقابی، بادی، خورشیدی و ... ۱۱ـ پیش فروش انرژی برق و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از منابع داخلی و خارجی ۱۲ـ تهیه و تامین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی موردنیاز در زمینه فعالیت شرکت ۱۳ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ۱۴ـ مبادرت به سایر فعالیت‌هایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد ۱۵ـ شرکت در کلیه مزایده‌ها و مناقصات دولتی، خصوصی و داخلی و خارجی ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سمیه ـ ساختمان سپهر ـ شماره ۸۵ ـ کدپستی ۱۵۷۱۸۳۸۷۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۲۱/۳۲ مورخ ۵/۷/۱۳۹۱ نزد بانک صادرات شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت بانک صادرات ایران سهامی‌عام با نمایندگی آقای مجید طالب‌زاده‌طرقبه به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت انرژی سپهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا اسلامی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت واسپاری سپهر صادرات سهامی خاص با نمایندگی آقای ابراهیم خوش‌گفتار به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای علیرضا اسلامی به نمایندگی از شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره مجتمعا با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا گلچین‌پور به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049336
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی کاظمی به کد ملی ۶۲۱۹۶۵۷۹۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا اسلامی به کد ملی۲۴۵۱۴۳۲۸۲۹ نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و آقای حمیدرضا فیالی به کد ملی ۴۱۳۱۴۶۴۲۲۵به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا موسوی حسب به کد ملی ۱۸۶۱۰۴۸۲۹۷ به جای آقای محمدرضا سراج القوم به کد ملی ۰۰۴۹۶۲۲۹۲۷ به نمایندگی شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم خوش گفتار به کد ملی ۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۷۱۱۸۶۳۱۹۶۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049359
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، ابتدای خیابان برزیل غربی، پلاک ۲۵ کد پستی۱۴۳۵۸۱۴۶۴۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۷۱۱۶۰۳۲۹۰۳۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090214
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۳۱/۳/۹۵مورد تصویب قرار گرفت. . مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به ش م۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردیدند. . روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ تعیین گردید. . اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال و به شرح زیر انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ش م ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ - شرکت کارت ایران ش م ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ - شرکت پایاپای ملی ش م ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ - شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان ش م ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲ - شرکت تجارت گستران خوارزمی ش م۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302848
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مرتضی سامی به شماره ملی ۱۲۱۹۸۳۵۲۳۴ به نمایندگی از شرکت کارت ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کبیری اصفهانی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۳۷۴۲۱ به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود اصلانی شهرستانی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۹۰۹۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و حمیدرضا فیالی به شماره ملی ۴۱۳۱۴۶۴۲۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان به به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲ به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا موسوی حسب به شماره ملی ۱۸۶۱۰۴۸۲۹۷ به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و علیرضا اسلامی به شماره ملی ۲۴۵۱۴۳۲۸۲۹ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه‌های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمنا مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد گردید. - بخشی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۰ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. - نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. - پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. - اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت ایین نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده «۲» اساسنامه شرکت. - تقدیم درخواست و پی گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. - تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. - عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. - تحصیل تسهیلات از بانک‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده «۳» اساسنامه شرکت، استقراض بوسیله انتشار اوراق قرضه منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن - و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا «اجرائیه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. - تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارائه آن به هیئت مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره. پ۹۵۱۱۲۳۶۶۸۶۸۳۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712840
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ تعیین گردید. پ۹۶۰۸۲۴۷۲۳۵۵۶۱۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308054
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۳۱/۳/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره شناسه ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲. شرکت کارت ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۹۵۷۹. شرکت پایاپای ملی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۷۸. شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۱۲۵۲. شرکت تجارت گستران خوارزمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۰۷۶۴. پ۹۷۰۸۲۱۵۴۲۶۶۰۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه