شرکت اطلس خودرو ایرانیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826293


شماره ثبت:
430805
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1391/7/30
آدرس:
كيلومتر 5/9 جاده مخصوص روبروي شركت شهاب خودرو نبش خ نخ زرين پ35 1389745411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی شفیعی 916499
آقای هادی یعقوبی 916499
محمدرضا نادریان 916499
آقای وحید احمدخانی‌ها 916499
حسین قائدی فر 1499111
مصطفی صادقی 1499111
یحیی پروانی 13125016
آقای محمد مرادی 13125016
نیما پروانی 13560844

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 916499
آگهی تاسیس شرکت اطلس خودرو ایرانیان سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیربورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۸ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی ۵۱۶۹۸۰۳۵۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای علی شفیعی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۰۴۶۷۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی ها به شماره ملی ۲۲۱۹۳۹۲۳۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی ها به شماره ملی ۲۲۱۹۳۹۲۳۵۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۳۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499111
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره عبارتند از آقای نیما پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد مرادی کد ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای یحیی پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای حسین قائدی فر کد ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت بازرس اصلی آقای مصطفی صادقی کد ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چک‌ها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۴۲۷۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125016
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای یحیی پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و چکها، بروات وسفته‌ها وغیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. - آقای حسین قائدی فر شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی صادقی شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ به بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۲۳۸۳۴۴۰۶۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138318
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال که مشتمل بر ۱۰۰۰۰ سهم با نام ۱۰۰۰ ریالی بود به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (ده میلیارد) ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱٫۰۰۰ ریالی با نام که تمامی آن از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۱۷۹۵۳۳/۹۵ مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۵ تأمین و افزایش یافت، درنتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (ده میلیارد) ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشدکه تماما پرداخت شده می‌باشد» و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۰۸۲۹۴۱۰۷۹۰۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406852
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۹۶۰۲۱۰۱۹۱۴۹۹۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440834
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۰۱۸۳۹۸۵۴۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550191
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد مدیران از سه نفر به پنج نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۶۰۵۱۷۷۵۹۲۸۲۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560844
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۷۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب گردید. اعلامیۀ تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام نام شرکت و شماره ثبت: اطلس خودرو ایرانیان ثبت شده به شماره ۴۳۰۸۰۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۶۲۹۳ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: الف موضوع اصلی: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو وقطعات یدکی، واردات وصادرات وخرید وفروش کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی، غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ هرگونه وام وضمانتنامه از بانکها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی ب موضوع فرعی: خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیربورسی برای شرکت، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت، تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی، گشایش اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی، تاسیس شعب در داخل و خارج کشور و سایر فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران کیلومتر۹/۵ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو پ ۳۵ (فاقد شعبه) مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰میلیارد ریال، سهام ممتاز: ندارد هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت نیما پروانی محمدتقی ۱۵۷۶ ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ رئیس هیئت مدیره محمد مرادی عزیزاله ۲۱۴۲۸ ۱۹۵۷۸۵۴۴۶۳ نایب رئیس هیئت مدیره الهام عاصی مرتضی ۳۱۵۶ ۰۰۶۹۱۴۶۳۸۱ عضو هیئت مدیره گلفام عاصی مرتضی ۹۵۸۷ ۰۰۶۷۳۳۵۸۰۲ عضو هیئت مدیره یحیی پروانی محمدتقی ۱۲۵۲ ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود در چارچوب اختیارات مجمع عمومی سالیانه شرکت می‌باشد که توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد می‌گردد و مبلغ تقسیمی توسط مجمع تصویب می‌شود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: ۰ ریال روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: ابرار اساسنامه شرکت و دو تراز و حساب سود و زیان سالهای مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۴۸۴۰۶۸۵۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه