تدبیر خودرو امید

شرکت تدبیر خودرو امید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826289
تهران كيلومتر 5/9 جاده مخصوص روبروي شركت شهاب خودرو نبش خ نخ زرين پ35 1389745411
9
افراد
7
آگهی‌ها
430887
شماره ثبت
1391/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 916500
آگهی تاسیس شرکت تدبیر خودرو امید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای پرویز احمدزاده به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۴۸۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی ۵۱۶۹۸۰۳۵۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی ۵۱۶۹۸۰۳۵۰۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۴۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499107
آگهی تغییرات شرکت تدبیر خودرو امید سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۸۸۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای یحیی پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد مرادی کد ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای نیما پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حسین قائدی فر کد ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت بازرس اصلی آقای مصطفی صادقی کد ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۴۲۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10726478
آگهی تاسیس شرکت تدبیر خودرو امید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای پرویز احمدزاده به شماره ملی ۲۲۹۵۸۸۴۸۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی ۵۱۶۹۸۰۳۵۰۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای هادی یعقوبی به شماره ملی ۵۱۶۹۸۰۳۵۰۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105647
آگهی تغییرات شرکت تدبیر خودرو امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یحیی پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد مرادی شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای نیما پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها، چکها بروات وسفته‌ها وغیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. آقای حسین قائدی فر شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی صادقی شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۱۵۴۶۳۲۲۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138315
آگهی تغییرات شرکت تدبیر خودرو امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافت و مبلغ ۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹۰۲۸۱/۹۵ مورخه ۲۶/۷/۱۳۹۵ بانک شهر شعبه نواب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ۹۵۰۸۲۹۱۱۱۵۰۵۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309526
آگهی تغییرات شرکت تدبیر خودرو امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ به ۵ نفر افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۲۶۵۱۸۵۱۳۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414607
آگهی تغییرات شرکت تدبیر خودرو امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۱۸۶۴۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ اداره تمرکز اطلاعات نهاد‌های عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل شرکت تدبیر خودرو امید از سهامی خاص به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: «تولید و خرید و فروش لوازم خودرو وقطعات یدکی، واردات وصادرات وخرید وفروش کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی، غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ هرگونه وام وضمانتنامه از بانکها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی برای شرکت، و …» مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران کیلومتر۹/۵ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو پ ۳۵ (فاقد شعبه) مدت شرکت: نامحدود (درصورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن ذکر شود)، سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰میلیارد ریال، سهام ممتاز: ندارد هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت به طور کامل یحیی پروانی محمدتقی ۱۲۵۲ ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ رئیس هیئت مدیره محمد مرادی عزیزاله ۲۱۴۲۸ ۱۹۵۷۸۵۴۴۶۳ نایب رئیس هیئت مدیره الهام عاصی مرتضی ۳۱۵۶ ۰۰۶۹۱۴۶۳۸۱ عضو هیئت مدیره گلفام عاصی مرتضی ۹۵۸۷ ۰۰۶۷۳۳۵۸۰۲ عضو هیئت مدیره نیما پروانی محمدتقی ۱۵۷۶ ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارای ی بعد از تصفیه: تقسیم سود در چارچوب اختیارات مجمع عمومی سالیانه شرکت می‌باشد که توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد می‌گردد و مبلغ تقسیمی توسط مجمع تصویب می‌شود. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: ۶، ۳۶۵، ۹۴۵ ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار اساسنامه و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به سالهای ۹۱و۹۳ و همچنین صورت دارای ی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. تصمیمات ذیل اتخاذ شد. پ۹۶۰۲۱۶۴۴۴۳۰۶۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک