تجلی تدبیر خودرو

شرکت تجلی تدبیر خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826274
كيلومتر 5/9 جاده مخصوص روبروي شركت شهاب خودرو نبش خ نخ زرين پ35 1389745411
13
افراد
7
آگهی‌ها
430803
شماره ثبت
1391/7/30
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 916498
آگهی تاسیس شرکت تجلی تدبیر خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها برای شرکت سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای جواد شفیعیان بجستانی به شماره ملی ۵۶۲۹۷۹۸۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای ابراهیم محمدپور به شماره ملی ۵۰۶۹۶۷۱۸۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای ابراهیم محمدپور به شماره ملی ۵۰۶۹۶۷۱۸۶۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۱۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499106
آگهی تغییرات شرکت تجلی تدبیر خودرو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۸۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نیما پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و محمد مرادی کد ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و یحیی پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان عضو هیات مدیره و مژگان چشمی کد ملی ۰۰۷۰۳۵۱۲۷۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مصطفی صادقی کد ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ به سمت بازرس اصلی حسین قائدی فر کد ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۴۲۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10212642
آگهی تاسیس شرکت تجلی تدبیر خودرو سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی نزد بانکها برای شرکت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۱ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای جواد شفیعیان‌بجستانی به شماره ملی ۵۶۲۹۷۹۸۰۳۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای ابراهیم محمدپور به شماره ملی ۵۰۶۹۶۷۱۸۶۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای ابراهیم محمدپور به شماره ملی ۵۰۶۹۶۷۱۸۶۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645605
آگهی تغییرات شرکت تجلی تدبیر خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای یحیی پروانی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمد مرادی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مانا محمدی به شماره ملی ۳۷۳۲۴۶۶۴۸۵ بعنوان عضو هیئت مدیره وخانم مژگان چشمی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۱۲۷۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات وسفته‌ها وبا امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل هم راه با مهر شرکت خواهد بود. پ۹۴۱۱۱۷۹۹۲۷۴۸۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124997
آگهی تغییرات شرکت تجلی تدبیر خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - یحیی پروانی فرزند محمدتقی بشماره ملی بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی بشماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و نیما پروانی بشماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان عضوء هیئت مدیره و مژگان چشمی بشماره ملی ۰۰۷۰۳۵۱۲۷۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. - حسین قائدی فر بشماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی صادقی بشماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نگردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۲۳۶۸۲۳۵۲۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138311
آگهی تغییرات شرکت تجلی تدبیر خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۷/۱۳۹۵، سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ ۹۹۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹۲۶۹۵/۹۵ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ بانک شهر شعبه آزادی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۸۲۹۹۷۴۱۷۸۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288254
آگهی تغییرات شرکت تجلی تدبیر خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره محمد مرادی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره نیما پروانی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره الهام عاصی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۴۶۳۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره گلفام عاصی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۵۸۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره مژگان چشمی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۱۲۷۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۱۱۱۳۲۲۵۲۹۸۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک