شرکت تجلی صنعت خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826260


شماره ثبت:
430801
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1391/7/30
آدرس:
كيلومتر 5/9 جاده مخصوص روبروي شركت شهاب خودرو نبش خ نخ زرين پ35 1389745411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای وحید احمدخانی‌ها 916494
آقای محمد مرادی 1491240
مصطفی صادقی 1492378
حسین قائدی فر 10073851
آقای رسول کاویانی 10073851
محمدرضا نادریان 10073851
گلفام عاصی 13309517
یحیی پروانی 13309517
خانم الهام عاصی 13440842
نیما پروانی 13440842

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 916494
آگهی تاسیس شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صـادرات و خریـد و فـروش کالاهـای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غـیرالکـترونیکی ترخـیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشـور عقد قرارداد با اشـخاص حقیـقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شـرکت اعـطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شـرکتهای داخـلی و خارجی تـولید سـاخت و مـونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیر بورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی ها به شماره ملی ۲۲۱۹۳۹۲۳۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرس فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491240
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و نیما پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی کد ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین قائدی فر کد ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی صادقی کد ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۰۴۰۲۵۳۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492378
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره و نیما پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد مرادی کد ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حسین قائدی فر کد ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت بازرس اصلی و مصطفی صادقی کد ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۳۰۴۰۲۵۳۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073851
آگهی تاسیس شرکت تجلی صنعت خودرو سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صـادرات و خریـد و فـروش کالاهـای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه‌ای و غـیرالکـترونیکی ترخـیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشـور عقد قرارداد با اشـخاص حقیـقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شـرکت اعـطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شـرکتهای داخـلی و خارجی تـولید سـاخت و مـونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی اعم از بورسی و غیر بورسی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۵۹ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حسین قائدی‌فر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای وحید احمدخانی‌ها به شماره ملی ۲۲۱۹۳۹۲۳۵۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ ـ آقای رسول کاویانی به شماره ملی ۰۳۲۱۶۴۴۹۴۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرس فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی‌البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095052
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی به شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره نیما پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها، چکها، بروات وسفته‌ها وغیره با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود. حسین قائدی فر شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ بعنوان بازرس اصلی و مصطفی صادقی شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ایران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۰۵۲۳۹۴۷۱۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138314
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۷/۱۳۹۵ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ۹۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۸۸۷۷۶/۹۵ مورخ ۲۵/۰۷/۹۵ بانک شهر شعبه رئیس شعبه آزادی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۸۲۹۴۵۰۸۰۸۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309517
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یحیی پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و نیما پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و الهام عاصی به شماره ملی۰۰۶۹۱۴۶۳۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و گلفام عاصی به شماره ملی۰۰۶۷۳۳۵۸۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و محمد مرادی شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند تراز سال ۹۳ به تصویب رسید پ۹۵۱۱۲۶۴۶۵۴۰۴۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13406865
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۳۰/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رسید. پ۹۶۰۲۱۰۲۱۳۳۳۹۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440842
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص ذیل به مدت دو سال به عضویت هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. آقای یحیی پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد مرادی شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان عضوهیئت مدیره ومدیرعامل هیئت مدیره خانم الهام عاصی شماره ملی ۰۰۶۹۱۴۶۳۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم گلفام عاصی شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۵۸۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای نیما پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان نایب ریس هیات مدیره تعیین گردیدند. پ۹۶۰۳۰۱۷۹۰۶۵۹۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550194
آگهی تغییرات شرکت تجلی صنعت خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره د۲۱۷۹۹/۱۲۲مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل ۵۵ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت شرکت تجلی صنعت خودرو (سهامی خاص) به سهامی عام موضوع شرکت و نوع فعالیت: به شرح مندرج در ماده ۲ اساسنامه: «تولید و خرید و فروش لوازم خودرو وقطعات یدکی، واردات وصادرات وخرید وفروش کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی، غیر شبکه‌ای و غیرالکترونیکی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ هرگونه وام وضمانتنامه از بانکها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی برای شرکت» مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران کیلومتر۹/۵ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو پلاک ۳۵ (فاقد شعبه) مدت شرکت: نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰میلیارد ریال تماما پرداخت شده می‌باشد. سهام شرکت: منقسم ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی و فاقد سهام ممتاز می‌باشد اعضای هیئت مدیره: یحیی پروانی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه ۱۲۵۲ به کد ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ رئیس هیئت مدیره نیما پروانی فرزند محمدتقی شماره شناسنامه ۱۵۷۶به کد ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ نایب رئیس هیئت مدیره الهام عاصی فرزند مرتضی شماره شناسنامه۳۱۵۶به کد ملی ۰۰۶۹۱۴۶۳۸۱ عضو هیئت مدیره گلفام عاصی فرزند مرتضی شماره شناسنامه ۹۵۸۷به کد ملی ۰۰۶۷۳۳۵۸۰۲ عضو هیئت مدیره محمد مرادی فرزند عزیزاله شماره شناسنامه ۲۱۴۲۸ به کد ملی ۱۹۵۷۸۵۴۴۶۳ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود در چارچوب اختیارات مجمع عمومی سالیانه شرکت می‌باشد که توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد می‌گردد و مبلغ تقسیمی توسط مجمع تصویب می‌شود. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: ۵، ۳۶۵، ۹۴۵ ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ایران اساسنامه شرکت و دو تراز نامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۱و ۱۳۹۳ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۵۱۷۸۶۵۶۲۴۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه