شرکت اطلس صنعت خودرو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320826236


شماره ثبت:
430799
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1391/7/30
آدرس:
تهران كيلومتر 5/9 جاده مخصوص روبروي شركت شهاب خودرو نبش خ نخ زرين پ35 1389745411

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدصادق هشیار 916497
حسین قائدی فر 916497
محمدرضا بسامی 916497
محمدرضا نادریان 916497
نیما پروانی 1499105
یحیی پروانی 1499105
خانم مژگان چشمی 13105698
آقای محمد مرادی 13105698
مصطفی صادقی 13105698
خانم الهام عاصی 13288257
گلفام عاصی 13288257

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 916497
آگهی تاسیس شرکت اطلس صنعت خودرو سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش لوازم خودرو و قطعات یدکی واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی بازاریابی مجاز غیرهرمی غیرشبکه ای و غیرالکترونیکی ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ هرگونه وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطای نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تولید ساخت و مونتاژ ماشین آلات صنعتی گشایش اعتبارات اسنادی سرمایه گذاری در شرکت های داخلی و خارجی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها برای شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور و سایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۵/۹ جاده مخصوص روبروی شرکت شهاب خودرو نبش خ نخ زرین پ ۳۵ ـ کدپستی ۱۳۸۹۷۴۵۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۶۲ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ نزد بانک سپه شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدصادق هشیار به شماره ملی ۲۷۰۹۲۷۳۷۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا بسامی به شماره ملی ۳۲۵۵۸۵۶۶۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای حسین قائدی فر به شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۵۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1499105
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای نیما پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای محمد مرادی کد ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای یحیی پروانی کد ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای حسین قائدی فر کد ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مصطفی صادقی کد ملی ۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان چشمی کد ملی ۰۰۷۰۳۵۱۲۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته‌ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۸۴۲۷۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105698
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نیما پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره وآقای محمد مرادی شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یحیی پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره وآقای حسین قائدی فر شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات وسفته‌ها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است خانم مژگان چشمی شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۱۲۷۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی صادقی شماره ملی۰۰۷۰۱۵۳۸۳۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۱۱۲۳۴۵۳۲۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13105769
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که تماما از محل آورده نقدی سهامداران تأمین گردیده افزایش یافت، و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۱۸۲۳۴۴/۹۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۵ بانک شهر شعبه آزادی واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۰۸۱۱۷۹۱۴۳۵۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13288257
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای نیما پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد مرادی شماره ملی ۰۰۸۱۱۵۳۹۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای یحیی پروانی شماره ملی ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم الهام عاصی شماره ملی ۰۰۶۹۱۴۶۳۸۱ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم گلفام عاصی شماره ملی ۰۰۶۷۳۳۵۸۰۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین قائدی فر شماره ملی ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۳۱۵۵۲۶۷۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13414601
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ و ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. پ۹۶۰۲۱۶۸۳۷۲۱۵۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440826
آگهی تغییرات شرکت اطلس صنعت خودرو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۵۹ و مجوز شماره ۱۸۶۴۹ , ۱۲۲ مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۵ماده و ۱۰تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. فرم اعلامیۀ تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام شرکت اطلس صنعت خودرو (سهامی خاص) ثبت شده به شمارۀ ۴۳۰۷۹۹ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶) نام و شمارۀ ثبت شرکت: اطلس صنعت خودرو به شماره ثبت ۴۳۰۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۳۶) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: «تولید و خرید و فروش لوازم خودرو وقطعات یدکی، واردات وصادرات وخرید وفروش کالاهای مجاز بازرگانی، بازاریابی مجاز غیرهرمی، غیر شبکه‌ای و غیرالکترونیکی، ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات داخلی کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی، اخذ هرگونه وام وضمانتنامه از بانکها و مؤسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی برای شرکت، و …») مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران کیلومتر۹/۵ جاده مخصوص کرج روبروی شهاب خودرو پ ۳۵ (فاقد شعبه)) مدت شرکت: نامحدود) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۰میلیارد ریال،) سهام ممتاز: ندارد) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت به طور کامل نیما پروانی محمدتقی ۱۵۷۶ ۴۵۹۱۲۶۰۷۹۸ رئیس هیئت مدیره محمد مرادی عزیزاله ۲۱۴۲۸ ۱۹۵۷۸۵۴۴۶۳ نایب رئیس هیئت مدیره یحیی پروانی محمدتقی ۱۲۵۲ ۴۵۹۱۲۴۱۹۷۱ عضو هیئت مدیره الهام عاصی مرتضی ۳۱۵۶ ۰۰۶۹۱۴۶۳۸۱ عضو هیئت مدیره گلفام عاصی مرتضی ۹۵۸۷ ۰۰۶۷۳۳۵۸۰۲ عضو هیئت مدیره حسین قائدی فر قاسم ۱۰۴۹ ۰۰۷۲۴۵۰۰۲۹ مدیرعامل (خارج از اعضا)) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود در چارچوب اختیارات مجمع عمومی سالیانه شرکت می‌باشد که توسط هیئت مدیره به مجمع پیشنهاد می‌گردد و مبلغ تقسیمی توسط مجمع تصویب می‌شود. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: ۵٫۳۷۱٫۹۴۵ ریال) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۱۵۲۷۸۹۳۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه