شرکت بورس انرژی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320798438


شماره ثبت:
428002
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1391/4/17
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله عباس آباد-انديشه-خيابان شهيد جواد سرافراز-خيابان شهيد استاد مطهري-پلاك 243-طبقه همكف- 1586817711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای شاپور محمدی 1200598
آقای سید علی حسینی 1671410
آقای محمد ملاکی 13205898
عباس علی آبادی 13205898
ایوب باقرتبار 13205898
سید حسین حسینی 13205898
علی نیازی 13205898
آقای دکتر علی متولی 13205898
غلامحسین نوذری 13274698

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1160748
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۹۷۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200598
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۷/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی حسینی کدملی۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ به جای آقای شاپور محمدی کدملی۴۳۷۱۰۹۰۴۲۷ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , قراردادها , عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است پ۱۷۱۶۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529983
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۷۳۸۱۹ , ۱۲۱ مورخ ۸/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بیات رایان سمت بازرس اصلی و موسسه هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت تامین سرمایه نوین (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت (سهامی خاص) به شماره شناسه ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲ شرکت پرشیان فولاد (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ به سمت اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۲۴۷۲۵۳۶۵۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671410
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۷۵۷۹ , ۱۲۱ مورخ ۲۳/۷/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به نمایندگی ازشرکت کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵ (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای سیدحسین حسینی به نمایندگی ازگروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای داود منظور به نمایندگی ازشرکت گروه گسترش نفت و گازپارسیان به کد ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ (سهامی عام) به عنوان عضوهیأت مدیره وآقای غلامحسین نوذری به نمایندگی ازگروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ (سهامی خاص) به عنوان عضوهیأت مدیره وآقای ولی نادی قمی به نمایندگی ازشرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به عنوان عضوهیأت مدیره وآقای شاهین چراغی به نمایندگی ازکانون کارگزاران بورس واوراق بهاداربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ به عنوان عضوهیأت مدیره وآقای مجیدشیخانی به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱به عنوان عضوهیأت مدیره و آقای سید علی حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ (خارج ازاعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند اختیارات مدیرعامل براساس اساسنامه شرکت، مصوبات و به شرح صورتجلسه تعیین شد. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی ازاعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۹۶۳۱۷۷۱۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989740
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۰۰۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هئیت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ شرکت گروه مالی سپهر صادرات به شماره شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تامین سرمایه نوین به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شرکت مدیریت شبکه برق ایران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۰۸۷ شرکت پرشیان فولاد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۰۶۹۹۳۶۹۶۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205898
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۳۴۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۹/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره و سیدحسین حسینی به شماره ملی ۰۴۵۲۹۶۶۳۷۱ به نمایندگی از شرکت گروه گسترش نفت و گازپارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و عباس علی آبادی به شماره ملی ۰۰۴۹۷۴۶۹۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ و علی نیازی به شماره ملی ۰۶۲۰۶۲۸۷۶۶ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و ایوب باقرتبار به شماره ملی ۲۰۶۰۵۶۶۲۲۳ به نمایندگی ازشرکت گروه مالی سپهر صادرات به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ و علی متولی به شماره ملی ۵۰۳۹۴۷۲۴۶۳ به نمایندگی از کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره و سید علی حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ (خارج ازاعضای هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور ازقبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیأت مدیره و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیأت مدیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی ازاعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۱۱۱۷۱۹۰۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274698
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۶۲۲ , ۱۲۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای غلامحسین نوذری به شماره ملی ۲۳۷۲۳۳۰۵۰۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۰۵۱۹۲۴۲۲۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653772
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ به استناد مجوز شماره ۲۲۸۴۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵به تصویب رسیدموسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۱۹۶۵۹۳۷۰۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202705
آگهی تغییرات شرکت بورس انرژی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۸۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۸۴۳۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۹۳۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی (ترازنامه، حساب سود وزیان) سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. (موسسه) کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ (موسسه) کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران (مؤسسه) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰ شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (شرکت سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ شرکت سرمایه گذاری اهداف (شرکت سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا (شرکت سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۱۱۹ شرکت سرمایه گذاری تدبیر (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان اعضای اصلی شرکت تأمین سرمایه تمدن (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴ شرکت پرشیان فولاد (شرکت سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰ به عنوان اعضای علی البدل انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۴۳۰۹۵۴۱۹۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه