شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320777461


شماره ثبت:
3403
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1391/3/7
آدرس:
كيلومتر هفت جاده امام صادق شهرك صنعتي نيروگاه سيكل تركيبي خرمشهر 6438193481

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مرتضی برومندفر 1140658
آقای عبدالکاظم ادیب 1398160
آقای جعفر گوبانی 1568024
علی نواصر زاده 1568024
آقای حسین مرسلی 1568024
آقای محمد علی ایمانیان پور 1610874
آقای رحمان آقاعلیخانی 1610874
امیرانوری سخویدی 14187505
مجید دربارپناه 14187505
آقای محمد ضیائی منش 14187505
سید محمد باقر موسوی هاشمی 14187505

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 963070
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای سیدنقی موسوی اوریمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برق و انرزی صبا سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدرضا رمضانی پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فرشادیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید کریمی بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد علیخانی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۹۶ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۳۷۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006362
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای سید نقی موسوی اوریمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص با نمایندگی اقای مهرداد علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید کریمی بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدعلی ایمانیان پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فرشادیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد علیخانی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۷۹۶ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله سفته و برات با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت و حساب‌های بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت و درغیاب مدیرمالی مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء خواهند نمود به هرصورت ترکیب امضاکنندگان سه از شش نفر با مهرشرکت خواهدبود ضمنا اوراق عادی با امضاء مدیرعامل با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۲۲۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140658
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی برومندفر به کدملی ۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴ بجای آقای مهرداد علیخانی بعنوان نماینده شرکت صنایع برق و انرژی صبا بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضا ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و حساب‌های بانکی شرکت با امضا مدیرمالی و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرمالی و مدیرعامل یا هر دو با امضا ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهدبود به هر صورت ترکیب امضا کنندگان ۳ از ۶ نفر با مهر شرکت می‌باشد ضمنا اوراق عادی با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۸۶۲۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250454
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس جدید استان خوزستان خرمشهر کیلومتر ۷ جاده امام صادق شهرک صنعتی کدپستی ۶۴۱۵۵۷۱۴ نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۳۸۹۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250455
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۳۸۹۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398160
آگهی تصمیمات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۷/۱۲/۹۲ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: شعبه‎ای از شرکت در محدوده آزاد اروند به نشانی خرمشهر کوی آریا بلوار مهر سمت راست تقاطع اول پلاک ۱۰۲۴ و کدپستی ۶۴۱۹۶۱۴۱۷۵ تاسیس و آقای عبدالکاظم ادیب با کدملی ۱۸۲۹۷۸۵۹۳۱ به سمت مدیر شعبه تعیین گردیدند. ش۱۷۹۵۶۲۷ اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1568024
آگهی تصمیمات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ و مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ که در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ واصل گردیده تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای مرتضی برومندفر با کدملی ۱۹۳۰۶۵۴۰۱۴ طی حکم شماره ۴۱/۱۰۸ به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا آقای علی نواصرزاده با کد ۰۰۶۳۰۷۶۰۶۳ طی حکم شماره ۱۰۵۱۴۷/۲/۱۰ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی آقای جعفر گوبانی با کدملی ۱۸۱۵۹۲۲۷۹۶ طی حکم شماره ۴۱/۱۰۸ به نمایندگی از کوثر بهمن آقای حسین مرسلی با کدملی ۰۰۷۷۲۰۲۸۳۱ طی حکم شماره ۱۰۳۷/۱۱۶ به نمایندگی از بنیاد علوی آقای محمد علی ایمانیان پور با کدملی ۱۰۹۱۴۸۸۷۱۱ طی حکم شماره ۱۰۷/۹۳ م س بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ آقای علی نواصر زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی برومند فر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای محمد علی ایمانیان پور و آقای حسین مرسلی و آقای جعفر گوبانی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله سفته و برات با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و حسابهای بانکی جاری با امضاء سرپرست یا مدیر امور مالی و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب سرپرست یا مدیر امور مالی سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر صورت ترکیب امضاء کنندگان سه از شش نفر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و ضمنا اوراق عادی با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ نام شرکت از تولید و گسترش برق و انرژی صبا به شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا تغییر و ماده یک اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش۱۸۵۸۴۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610874
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۳ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: ۱ آقای محمد علی ایمانیان پور با کد ملی ۱۰۹۱۴۸۸۷۱۱ طی حکم ۱۰۷/۹۳ م س به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا از سمت عضو هیئت مدیره خارج گردیدند و آقای رحمان آقا علیخانی با کد ملی ۰۳۲۰۳۹۵۲۰۰ طی حکم شماره ۱۵۲۴/۹۳ م س بسمت عضو هیئت مدیره بجای آقای محمد علی ایمانیان پور برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ش۱۸۶۶۶۹۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766087
آگهی تصمیمات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ بودجه و صورتهای مالی سال ۹۲ (شامل ترازنامه، صورتحساب سود و زیان و سود انباشته و صورت گردش جریان وجه نقد) مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی بشناسه ملی ۱۰۱۱۱۳۶۳۳۲ بسمت بازرس اصلی موسسه و حسابرسی و بازرسی هادی بینات به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۸۷۵۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۱۸۹۸۶۶۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170598
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۴۶۱۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با نمایندگی آقای سیدنقی موسوی اوریمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع برق و انرزی صبا سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد علیخانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدرضا رمضانی پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه گذاری سینا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فرشادیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید کریمی بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد علیخانی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷۹۶ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10353435
آگهی تاسیس شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا (سهامی‌خاص)

شرکت فوق در تاریخ۷/۳/۱۳۹۱ تحت شماره۴۲۴۶۱۰ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۷/۳/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: کلیه فعالیتهای مربوط به تامین و عرضه انرژی الکتریکی از طریق خرید و احداث نیروگاههای برق بهره‌برداری بهینه‌سازی توسعه تاسیسات تولید برق و فروش انرژی الکتریکی مدیریت در صنعت برق و تاسیسات مربوطه به انجام هرگونه فعالیت در راستای تامین برق مطمئن و اقتصادی برای کلیه خریداران اعم از سرمایه‌گذاری مدیریت و نظارت بر ایجاد توسعه و بهره‌برداری از تاسیسات تولید برق و انجام کلیه معاملات مربوط به برق که برای تحقق اهداف شرکت لازم باشد بررسی و تدوین پیشنهادهای لازم بر زمینه راهبردها و سیاستهای و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت صنعت برق و ارائه آن به مجمع شرکت تهیه طرح‌های لازم برای نگهداشت سطح و توسعه تاسیسات برق و ارائه آن به مراجع ذیربط سرمایه‌گذاری و اجراء طرح خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج از کشور پیش‌فروش انشعاب انرژی برق با رعایت قانون و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مجمع شرکت بررسی و مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فناوری انتقال دانش فنی و تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت برق توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کارکنان شاغل شرکت در زمینه‌های تخصصی مرتبط با صنعت برق و انجام پژوهش و توسعه منابع انسانی جهت پرسنل شرکت و سایر عوامل موثر در بهبود مدیریت و بهره‌وری صنعت برق تدوین دستورالعمل‌های لازم برای حسن اجرای امور و استفاده بهینه از امکانات و تاسیسات صنعت برق انجام هرگونه عملیات مالی معاملات مجاز و سرمایه‌گذاری که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت مقررات و مفاد اساسنامه شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، خ ولیعصر عج، بالاتر از میرداماد، ک قبادیان، پ۶۰، کدپستی۱۹۶۹۶۱۴۱۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم۰۰۰/۱ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۹۲۱۲۳ مورخ۲۰/۲/۱۳۹۱ نزد بانک سینا شعبه پارک ساعی کد۳۹۲ پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت۱۹۸۳ با نمایندگی آقای سید نقی موسوی‌اوریمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی‌خاص به شماره‌ثبت۲۳۶۷۹۶ با نمایندگی آقای عابدین عرب‌صادق‌آبادی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ موسسه بنیاد علوی با نمایندگی آقای محمدرضا رمضانی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ شرکت مادر تخصصی مالی سرمایه‌گذاری سینا سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سعید همتی‌پور به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری کوثر بهمن سهامی‌خاص به شماره ثبت۴۹۳۵۶ با نمایندگی آقای سعید کریمی‌بهبهانی به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۶ـ۵ـ آقای عابدین عرب‌صادق‌آبادی به نمایندگی از شرکت صنایع برق و انرژی صبا سهامی‌خاص به شماره ثبت۲۳۶۷۹۶ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150088
آگهی تغییرات شرکت تولید و گسترش برق و انرژی صبا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۳/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931273
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۰۴۱۶۲۴۳۵۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043859
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰/۱ میلیارد ریال به ۷۰۰/۲ میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲سهم عادی یک هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق بالا بردن تعداد سهام موجود افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش۹۵۰۷۰۷۶۶۰۴۶۷۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431549
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و سازمان حسابرسی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۲۵۳۵۱۲۷۰۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795140
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع برق و انرژی صبا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰. بنیاد علوی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳. شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶. شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷. صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۱۲۳۹۳۲۴۹۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187505
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علی نواصرزاده به شماره ملی ۰۰۶۳۰۷۶۰۶۳ به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت رئیس هیات مدیره و امیر انوری سخویدی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۹۸۷۴۲ به نمایندگی شرکت صنایع برق و انرژی صبا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۴۸۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و محمد ضیائی منش به شماره ملی ۰۰۷۳۷۹۵۷۹۸ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیات مدیره و مجید دربارپناه به شماره ملی ۰۷۳۱۷۱۹۳۸۷ به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به سمت عضو هیات مدیره و سید محمد باقر موسوی هاشمی به شماره ملی ۱۶۰۰۱۰۳۰۶۵ به نمایندگی بنیاد علوی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به سمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله؛ چک، سفته، برات و غیره به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب ایشان به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در غیاب مدیرعامل اسناد تعهدآور فوق به امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره که به صورت کتبی توسط مدیرعامل اعلام می‌گردد معتبر است. هیات مدیره بخشی از اختیارات تعیین شده خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۶۰۵۷۰۱۲۴۷۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14288111
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۷۴۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی فریوران راهبرد به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۸۰۶۲۶۱۵۸۱۶۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه