شرکت آرمان نیکو سگال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320772832


شماره ثبت:
426249
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1391/3/1
آدرس:
خ گاندي خ 15 پ17 ط 3 1517886311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای ایاز هزارخوانی 1127410
آقای قاسم تاج الدین 10633511

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 723836
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگالسهامی عام به شماره ثبت۴۲۶۲۴۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت رفاه تجارت امین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی لری امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه اقتصادی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سهم یاسان بهداد سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید قربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مشاوره‌ای و تامین منابع مالی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای هومن مهردادی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین سهامی خاص با نمایندگی خانم سمانه کتانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی ۰۰۵۱۱۹۵۱۲۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱/۳/۹۳. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای معتبر می‌باشد کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۸۳۵۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127410
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت رفاه تجارت امین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی لری امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سهم یاسان بهداد سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید قربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی خاص با نمایندگی خانم سمانه کتانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مشاوره‌ای و تامین منابع مالی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای قاسم تاج الدین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایاز هزارخوانی به شماره ملی ۰۵۸۹۴۷۱۰۱۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۸۰۳۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10633511
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال سهامی عام به شماره ثبت۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت رفاه تجارت امین سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی لری امینی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه اقتصادی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سهم یاسان بهداد سهامی خاص با نمایندگی آقای سعید قربانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدمات مشاوره‌ای و تامین منابع مالی سابین سهامی خاص با نمایندگی آقای هومن مهردادی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین سهامی خاص با نمایندگی خانم سمانه کتانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی ۰۰۵۱۱۹۵۱۲۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱/۳/۹۳. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و یا امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای معتبر می‌باشد کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076264
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۲۰۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۲۶۸۴۵۵۵۰۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه