مجاب کوثر

شرکت مجاب کوثر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320760591
تهران - بالاتر از ميدان وليعصر- كوچه روشن- پلاك 21- طبقه چهارم 1415855691
0
افراد
2
آگهی‌ها
423505
شماره ثبت
1391/2/12
تاریخ تأسیس

اشخاص مجاب کوثر

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 11160662
آگهی تغییرات شرکت مجاب کوثر سهامی عام به شماره ثبت۴۲۳۵۰۵و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۶۰۵۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ شهید بهشتی بعد از سهروردی خ صابونچی ک مبینی پ ۱۲ کدپستی ۱۵۳۳۶۶۵۴۶۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749390
آگهی تغییرات شرکت مجاب کوثر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۳۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۰۵۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۲۶۷۷۰۳/۱۵/۹۴۲مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۴اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران: بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه روشن - پلاک ۲۱ - طبقه چهارم کدپستی ۱۴۱۵۸۵۵۶۹۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۱۲۸۷۲۲۸۷۴۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک