شرکت بانک قرض الحسنه رسالت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320730277


شماره ثبت:
420440
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1390/11/26
آدرس:
شهر تهران-سعادت آباد-خيابان گلستان-خيابان باغستان يكم-پلاك -15-طبقه همكف 1998634775

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید سعید شمسی نژاد 12811383
ابوذر سروش 12811383
علی سلطانی چاکینی 13332938
آقای مهدی یزدچی 13332938
رضا تویسرکانی 13332938
آقای محمدحسین حسین زاده 13332938

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1524765
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین حسین زاده بشماره ملی به سمت مدیرعامل جایگزین عزت اله وزیر ی گردید. پ۱۸۴۸۸۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406373
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۱ و مجوز بانک مرکزی بشماره ۲۴۱۴۴۱ مورخ ۰۹/۰۹/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۵۹۲۶۴۷۹۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811383
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۳۶۳۲۲۸/۹۴ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - آقایان محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱، رضا تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵، علی سلطانی چاکینی به شماره ملی ۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲، ابوذر سروش به شماره ملی ۳۱۴۹۶۰۱۵۵۱، مهدی یزدچی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و سید سعید شمسی نژاد به شماره ملی ۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۳۲۸۸۶۶۹۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811394
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۳۶۳۲۲۸/۹۴ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان: رضا تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره - علی سلطانی چاکینی به شماره ملی ۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - محمد حسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل - مهدی یزدچی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱ به عنوان عضو هیات مدیره - ابوذر سروش به شماره ملی ۳۱۴۹۶۰۱۵۵۱ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها به اتفاق امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیر عامل به اتفاق امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر می‌باشد و در صورت عدم دسترسی به رئیس هیات مدیره و مدیر عامل به اتفاق امضاء نایب رئیس هیات مدیره و هر یک از اعضای هیات مدیره به همراه مهر بانک معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی و اداری غیر تعهدآور با امضای مدیر عامل همراه با مهر بانک معتبر است. پ۹۵۰۳۰۳۱۱۴۹۲۴۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962821
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۳۹۱۳۴/۹۵ مورخه ۴/۵/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک‌ها ومؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک و دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای احکام نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت به هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس. پ۹۵۰۵۲۳۴۲۸۱۹۷۴۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332938
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ و به استناد مجوز شماره ۳۸۱۱۹۵/۹۵ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای ابوذر سروش از عضویت در هیئت مدیره و آقای سیدسعید شمسی نژاد به عنوان جایگزین آقای سروش و عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره اتخاذ گردید: آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سلطانی چاکینی به شماره ملی ۳۰۹۰۳۴۱۵۲۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ به سمت مدیرعامل آقای مهدی یزدچی به شماره ملی ۱۲۸۶۶۲۵۱۸۱ عضو هیئت مدیره آقای سیدسعید شمسی نژاد به شماره ملی ۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها به اتفاق امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل به اتفاق می‌باشد و در صورت عدم دسترسی به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به اتفاق امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و هر یک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بانک معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی و اداری غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است پ۹۵۱۲۱۰۸۳۰۲۰۳۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518598
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۵۶۱۸ / ۹۶ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۴۲۶۱۶۸۳۸۴۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202681
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۰۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۵۲۷۴۸ / ۹۷ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۱۴۹۲۹۵۶۰۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه