گسترش صنایع و معادن ماهان

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320729135
تهران-شهر تهران-آفريقا-خيابان آفريقا-كوچه كمان-پلاك 10-طبقه ششم-- 1518715817
14
افراد
29
آگهی‌ها
421361
شماره ثبت
1390/11/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 655675
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهانسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۳/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود اسلامیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی بانک به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه اونیک پارسیان با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی بانک به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۹۴۹ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۱/۴/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۱۴۳۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724000
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهانسهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۳۶۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه اونیک پارسیان با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص با نمایندگی آقای ایرج پورحسین اکبریه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی بانک به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی بانک به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۸۶۴ به سمت مدیرعامل. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان شیخ بهایی ابتدای سئول کوچه ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه ۴ کدپستی ۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۲۸۹۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961939
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۲۴۷ با نمایندگی آقای مرتضی بانک و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۸۶۴ با نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه و شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۷۶۴ با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی تا تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۳. در تاریخ۳/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۹۴۰۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961940
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی بانک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی بانک به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۲۴۷ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و درغیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبراست. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۳/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۹۴۲۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992908
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. درتاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۰۹۶۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203320
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت توسعه امید بانک گردشگری به شماره شناسه ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی بانک به شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۶۳۵۴ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۸۶۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255295
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور با کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۴۱۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264236
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ۱۷۴۳۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303592
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۵۹۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1581783
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضا گلچین پوربه کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۰۱۸۲۶۸۲۱۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705663
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا گلچین پور به کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ پ۹۳۰۹۰۱۶۴۸۳۴۱۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705667
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای مرتضی بانک به شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۶۳۵۴ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حمید رضا آصفی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد رضا دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۱۸۳۴۲۸۳۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9772050
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۲۱۳۶۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۲۲۴۷ با نمایندگی آقای مرتضی بانک و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۳۸۶۴ با نمایندگی آقای ایرج پور حسین اکبریه و شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۷۶۴ با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی تا تاریخ۱۷/۵/۱۳۹۳. در تاریخ۳/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10611278
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و موسسه اونیک پارسیان با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص با نمایندگی آقای ایرج پورحسین اکبریه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی بانک به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی بانک به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۸۶۴ به سمت مدیرعامل. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان شیخ بهایی ابتدای سئول کوچه ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه ۴ کدپستی ۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۳ کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10822212
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۱۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۳/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه امید بانک گردشگری سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود اسلامیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری الوند رامیان سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی بانک به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه اونیک پارسیان با نمایندگی آقای ناصر سالار به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی بانک به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۹۴۹ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۱/۴/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066744
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۲۲۶۸ , ۱۲۲ مورخ ۶/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. "سرمایه گذاری در کلیه موسسات وشرکتهای ایرانی وخارجی سرمایه گذاری در خرید وفروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد توسعه تکمیل وواگذاری انواع واحدها وتاسیسات. سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد توسعه، تکمیل و واگذاری انواع کارخانه‌ها واحدها وشرکتهای فعال در بخش‌های تولیدی وخدماتی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی وساختمانی وهر گونه اموری که به نحوی از انحاءبا فعالیت‌های فوق مرتبط باشد در داخل وخارج از کشور. سرمایه گذاری در خرید، فروش، مشارکت، در اختیار گرفتن واگذاری ومعاملات کلیه اموال. واگذاری وعرضه واحدها وشرکتهای سرمایه پذیر پس از آماده سازی و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز از طرق مجاز وقانونی ساخت و اجرای پروژه‌های صنعتی، آب، برق، انرژی‌های نوین، نفت و گاز و پتروشیمی و احداث صنایع مرتبط و تهیه و خرید و فروش کالا و تجهیزات صنایع برق، آب، نفت وگازو پتروشیمی و صنایع وابسته در بخش انرژی و انجام مطالعات فنی، طراحی و مهندسی پروژه‌های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برق و نظارت بر اجرای پروژه‌ها در کلیه زمینه‌ها. استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری ایرانی وخارجی. انجام معاملات بازرگانی داخلی وخارجی وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز واخذ واعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی وحقوقی داخل وخارج کشور. تاسیس شعبه‌ها ونمایندگی‌ها برای شرکت در داخل وخارج از کشور. انجام سایر کارها وعملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم ومفید بوده ویا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ارائه انواع خدمات مشاوره در زمینه خدماتی وپیمانکاری وسرمایه گذاری. انجام اقدامات عمرانی وساخت وساز وامور فنی ومهندسی وطراحی. انجام کلیه امور در زمینه طراحی، مشاوره، نظارت فنی واجرایی کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و پالایشگاه‌ها و احداث نیروگاه‌های تولید برق و کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی، الکترونیکی، پایپینگ (لوله گذاری)، تاسیسات، تجهیزات، سیستمهای نفت و گاز و پتروشیمی و انجام عملیات کشتیرانی و احداث تاسیسات دریایی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و آب شیرین کن و تاسیسات مرتبط به خدمت گرفتن دکل حفاری در دریا و خشکی و نیز تولید و احداث تجهیزات و قطعات مربوط به تاسیسات دریایی. انجام اکتشاف معدنی از مرحله زمین شناسی واولیه وپی جویی تا مرحله اکتشاف ثانویه بهره برداری از معادن زیرزمینی روباز شامل تمام مراحل از آماده سازی معادن تاحمل مواد استخراجی فرآوری مواد معدنی تهیه اکتشاف، اخذ گواهی اکتشافات تکمیلی واخذ پروانه بهره برداری شامل مراحل خردایش، دانه بندی جدایش به روشهای مکانیکی، فیزیکی، شیمی فیزیکی وشیمیایی. ذوب وپالایش مواد معدنی فلزی. تولیدشیمیایی وترکیبی از مواد اولیه معدنی از جمله طلا، مس، سنگ آهن وروی وآلومینیوم و مواد معدنی غیر فلزی فرآوری سنگهای تزئینی وساختمانی از معدن تا تبدیل به پلاک وبسته بندی جهت عرضه به بازار. تولید پودر سنگهای معدنی جهت ارائه به بازار صنعتی وساختمانی. انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای پیمانکاری، بازرگانی، مدیریتی، نظارتی، فنی، مالی واقتصادی در امور صنایع معدنی. توسعه، تکمیل واگذاری واجاره انواع کارخانه‌ها، واحدها وشرکتهای فعال در بخشهای تولیدی، خدماتی وبازرگانی، صنایع در داخل یاخارج از کشور. خرید وفروش در زمینه صنایع معدنی در بخش تولید سنگ معدن وکنستانتره مواد معدنی فلزی وغیر فلزی در داخل یا خارج از کشور. اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی و نیز همکاری و مشارکت با شرکتهای بین المللی در زمینه صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی نوین. خرید و فروش محصولات و فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی همچنین تهیه و تامین مشتقات نفتی. انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا، تجهیزات و محصولات و ماشین آلات مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع وابسته در حوزه انرژی. ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌ی فنی، مهندسی، پیمانکاری، خدماتی، سرمایه گذاری تولید، توسعه و تکمیل واحدهاتهیه طرح توجیهی و بررسی اقتصادی و مالی پروژه‌ها وتهیه طرح کسب و کار. تاسیس، اداره، ایجاد توسعه، تکمیل وواگذاری انواع کارخانه‌ها واحدها وشرکتهای فعال در بخش‌های تولیدی وخدماتی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی وساختمانی خرید یا فروش سهام شرکتهای ایرانی وخارجی یا سایر اوراق بهاداروهر گونه اموری که به نحوی از انحاءبا فعالیت‌های فوق مرتبط باشد در داخل وخارج از کشور، تامین مالی پروژه‌ها واستفاده از ابزارهای تامین مالی. ایجاد ومشارکت شرکت‌های پیمانکاری ومشاوره جهت تاسیس کارخانجات وسایر امور مربوط به شرح وظایف شرکت. خرید وفروش وتاسیس شرکت در جهت احداث وبهره برداری صنایع ومعادن نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی و سایر فعالیت‌های اقتصادی مجاز. سرمایه گذاری در شرکت‌ها وخرید اوراق بهادار از هر نوع که باشد. سرمایه گذاری در دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی ساختمان وخدماتی، انواع فلزات سرمایه گذاری ومشارکت در تاسیس شرکت‌های مجاز. شرکت در زمینه مزایده ومناقصات دولتی، خصوصی داخلی وخارجی. احداث شعبه و کارخانجات تولیدی و صنایع تبدیلی در سراسر ایران و جهان کدپستی شرکت به ۱۹۹۴۸۱۴۸۷۱ اصلاح گردید. نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل واساسنامه شرکت مشتمل بر۶۳ ماده و ۱۳ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. متن اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل میباشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن: ماده ۱ نام شرکت نام شرکت عبارت است از شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان (سهامی عام) که در این اساسنامه از این پس شرکت نامیده می‌شود. ماده۲ موضوع شرکت سرمایه گذاری در کلیه موسسات وشرکتهای ایرانی وخارجی. سرمایه گذاری در خرید وفروش، اداره، در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد توسعه تکمیل وواگذاری انواع واحدها وتاسیسات. سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره در اختیار گرفتن، تاسیس، ایجاد توسعه، تکمیل و واگذاری انواع کارخانه‌ها واحدها وشرکتهای فعال در بخش‌های تولیدی وخدماتی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی وساختمانی وهر گونه اموری که به نحوی از انحاءبا فعالیت‌های فوق مرتبط باشد در داخل وخارج از کشور. سرمایه گذاری در خرید، فروش، مشارکت، در اختیار گرفتن واگذاری ومعاملات کلیه اموال. واگذاری وعرضه واحدها وشرکتهای سرمایه پذیر پس از آماده سازی و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز از طرق مجاز وقانونی. ساخت و اجرای پروژه‌های صنعتی، آب، برق، انرژی‌های نوین، نفت و گاز و پتروشیمی و احداث صنایع مرتبط و تهیه و خرید و فروش کالا و تجهیزات صنایع برق، آب، نفت، گازو پتروشیمی و صنایع وابسته در بخش انرژی و انجام مطالعات فنی، طراحی و مهندسی پروژه‌های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و برق و نظارت بر اجرای پروژه‌ها در کلیه زمینه‌ها. استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانک‌ها وموسسات مالی واعتباری ایرانی وخارجی. انجام معاملات بازرگانی داخلی وخارجی وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز واخذ واعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی وحقوقی داخل وخارج کشور. تاسیس شعبه‌ها ونمایندگی‌ها برای شرکت در داخل وخارج از کشور. انجام سایر کارها وعملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم ومفید بوده ویا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ارائه انواع خدمات مشاوره در زمینه خدماتی وپیمانکاری وسرمایه گذاری. انجام اقدامات عمرانی وساخت وساز وامور فنی ومهندسی وطراحی. انجام کلیه امور در زمینه طراحی، مشاوره، نظارت فنی واجرایی کلیه پروژه‌های عمرانی اعم از ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و پالایشگاه‌ها و احداث نیروگاه‌های تولید برق و کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی، الکترونیکی، پایپینگ (لوله گذاری)، تاسیسات، تجهیزات، سیستمهای نفت و گاز و پتروشیمی و انجام عملیات کشتیرانی و احداث تاسیسات دریایی مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و آب شیرین کن و تاسیسات مرتبط به خدمت گرفتن دکل حفاری در دریا و خشکی و نیز تولید و احداث تجهیزات و قطعات مربوط به تاسیسات دریایی انجام اکتشاف معدنی از مرحله زمین شناسی واولیه وپی جویی تا مرحله اکتشاف ثانویه بهره برداری از معادن زیرزمینی روباز شامل تمام مراحل از آماده سازی معادن تاحمل مواد استخراجی فرآوری مواد معدنی تهیه اکتشاف، اخذ گواهی اکتشافات تکمیلی واخذ پروانه بهره برداری شامل مراحل خردایش، دانه بندی جدایش به روشهای مکانیکی، فیزیکی، شیمی فیزیکی وشیمیایی. ذوب وپالایش مواد معدنی فلزی. تولیدشیمیایی وترکیبی از مواد اولیه معدنی از جمله طلا، مس، سنگ آهن وروی وآلومینیوم و مواد معدنی غیر فلزی فرآوری سنگهای تزئینی وساختمانی از معدن تا تبدیل به پلاک وبسته بندی جهت عرضه به بازار. تولید پودر سنگهای معدنی جهت ارائه به بازار صنعتی وساختمانی. انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای پیمانکاری، بازرگانی، مدیریتی، نظارتی، فنی، مالی واقتصادی در امور صنایع معدنی. توسعه، تکمیل واگذاری واجاره انواع کارخانه‌ها، واحدها وشرکتهای فعال در بخشهای تولیدی، خدماتی وبازرگانی، صنایع در داخل یاخارج از کشور. خرید وفروش در زمینه صنایع معدنی در بخش تولید سنگ معدن وکنستانتره مواد معدنی فلزی وغیر فلزی در داخل یا خارج از کشور. اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی و داخلی و نیز همکاری و مشارکت با شرکتهای بین المللی در زمینه صنایع معدنی، نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی نوین. خرید و فروش محصولات و فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی همچنین تهیه و تامین مشتقات نفتی. انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا، تجهیزات و محصولات و ماشین آلات مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و سایر صنایع وابسته در حوزه انرژی. ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌ی فنی، مهندسی، پیمانکاری، خدماتی، سرمایه گذاری تولید، توسعه و تکمیل واحدهاتهیه طرح توجیهی و بررسی اقتصادی و مالی پروژه‌ها وتهیه طرح کسب و کار. تاسیس، اداره، ایجاد توسعه، تکمیل وواگذاری انواع کارخانه‌ها واحدها وشرکتهای فعال در بخش‌های تولیدی وخدماتی اعم از صنعتی معدنی کشاورزی وساختمانی خرید یا فروش سهام شرکتهای ایرانی وخارجی یا سایر اوراق بهادار و هرگونه اموری که به نحوی از انحاءبا فعالیت‌های فوق مرتبط باشد در داخل وخارج از کشور، تامین مالی پروژه‌ها واستفاده از ابزارهای تامین مالی. ایجاد ومشارکت شرکت‌های پیمانکاری ومشاوره جهت تاسیس کارخانجات وسایر امور مربوط به شرح وظایف شرکت. خرید وفروش وتاسیس شرکت در جهت احداث وبهره برداری صنایع ومعادن نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی و سایر فعالیت‌های اقتصادی مجاز سرمایه گذاری در شرکت‌ها وخرید اوراق بهادار از هر نوع که باشد. سرمایه گذاری در دارایی‌های فیزیکی پروژه‌های تولیدی ساختمان وخدماتی، انواع فلزات سرمایه گذاری ومشارکت در تاسیس شرکت‌های مجاز. شرکت در زمینه مزایده ومناقصات دولتی، خصوصی داخلی وخارجی. احداث شعبه و کارخانجات تولیدی و صنایع تبدیلی در سراسر ایران و جهان. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی تهران میدان شیخ بهایی ابتدای سئول کوچه ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه ۴ کدپستی ۱۹۹۴۸۱۴۸۷۱ شرکت فاقد شعبه دیگر می‌باشد. ۴) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱۸۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: [مشخصات اعضای اصلی و علی البدل ثبت شده در ادارۀ ثبت شرکتها نیز مطابق جدول ذیل ذکر شود]، اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کدملی سمت به طور کامل شرکت توسعه امید افق گردشگری سهامی خاص ۴۱۲۷۶۴ ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ مهدی جهانگیری کوهشاهی حسن ۲۶۷ ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص ۳۶۳۸۶۴ ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ مرتضی بانک ابوالقاسم ۱۲۷۵ ۱۲۸۷۶۸۶۳۵۴ نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات سهامی خاص ۳۶۰۹۴۹ ۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸ حمید رضا آصفی رضا ۲۷۷ ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ عضو هیأت مدیره (غیر موظف) شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان سهامی خاص ۵۰۶۳۰ ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ محمدرضا دیانی عباس ۶۵۷۹ ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ عضو هیأت مدیره (غیر موظف) شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص ۳۴۲۲۴۷ ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ ابراهیم صادقی جان بابا ۳۵۹۹ ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ عضو هیأت مدیره ومدیرعامل (موظف) ۸) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلا بیش ازنصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد. مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی عادی توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظر خود را در جلسه‌ی مجمع اعلام کند. در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه‌ی یک آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رأی دهنده می‌تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس مجمع احراز می‌شود. بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده را بررسی ودر صورت عدم احراز رسمیت جلسه، نظرخود را در جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده اعلام کند. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر در جلسه‌ی رسمی، معتبر خواهد بود. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، با تصویب مجمع عمومی عادی و با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته و قابل پرداخت است. هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه‌ی قانون تجارت ومقررات جاری انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: [مجموع بدهی‌های کوتاه مدت، بلندمدت و بدهی‌های احتمالی به همراه مبلغ تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده]، جمع بدهی‌های جاری ۲٫۲۴۶٫۲۷۹٫۵۳۷٫۹۶۳ ریال جمع بدهی‌های غیر جاری ۳۰۰٫۹۴۱٫۶۴۸٫۷۲۴ ریال جمع بدهی‌ها مبلغ ۲٫۵۴۷٫۲۲۱٫۱۸۶٫۶۸۷ ریال تعهدات و بدهی‌های احتمالی شرکت به استثناء تضمین تعهدات کنسرسیوم خریدار مجتمع فولاد صنعت بناب یادداشت ۱ ۱۱ صورتهای مالی به مبلغ ۱۶۶٫۹۵۱٫۶۲۳٫۹۳۹ ریال و ضمانت شرکت ساختمانی معلم پرونده شماره ۲ ۲۷۴۵۴۴ ۴۰۰۰ ۱۱۲ به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان ان مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول ان در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان اماده میباشد. پ۹۵۰۷۱۸۷۶۱۲۹۳۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092187
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های مربوط به شرکت به عنوان روزنامه کثیر الانتشار تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۴۵۱۴۷۶۸۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240532
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: - شرکت توسعه امید افق گردشگری باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ - شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ - شرکت اورانوس صید به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۰۰۰۰ - شرکت طلایه داران تجارت کاسپین بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ - شرکت فراز عمران آریانا باشناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ پ۹۵۱۰۱۵۱۲۳۷۵۴۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240546
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری با شناسه ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ بسمت رئیس هیات مدیره. آقای حسن پلارک با کد ملی ۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران با شناسه ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای حمید رضا آصفی با کد ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ بسمت عضو هیات مدیره. آقای حمیدرضا چالاک قدیرلی با کد ملی ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ بنما یندگی از شرکت اورانوس صید سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۰۰۰۰ بسمت عضو هیات مدیره. آقای ابراهیم صادقی با کد ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا با شناسه ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۰۱۵۹۱۸۵۹۷۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293679
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود محمود زاده احمدی نژاد با کدملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا با شناسه ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ به جای آقای ابراهیم صادقی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده مدت تصدی منصوب گردید. پ۹۵۱۱۱۷۲۸۶۳۲۱۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13331601
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره حدود اختیارات در ماده ۴۲ اساسنامه بشرح بندهای ۱ ۳ ۴ ۷ ۸ ۹ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۲۲ را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ۹۵۱۲۱۰۷۲۲۳۲۹۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13333705
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ بسمت رئیس هیات مدیره. آقای حسن پلارک با کدملی ۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به شناسه ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ بسمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای حمید رضا آصفی با کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به شناسه ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ بسمت عضو هیات مدیره. آقای حمید رضا چالاک قدیر لی باکدملی۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ به نمایندگی از شرکت اورانوس صید به شناسه ۱۰۶۳۰۰۴۰۰۰۰ بسمت عضو هیات مدیره. آقای مسعود محمود زاده احمدی نژاد با کدملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت توسعه دل عالم پرشیا به شناسه ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۱۴۸۵۵۰۳۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350288
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه امید افق گردشگری سهامی خاص باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ شرکت اورانوس صید سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۰۰۰۰ شرکت طلایه داران تجارت کاسپین سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ شرکت توسعه دل عالم پرشیا سهامی خاص با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷ پ۹۵۱۲۲۲۳۴۵۱۳۳۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411337
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران از نشانی پیشین به: تهران، شهر تهران، آفریقا، کوچه کمان، پلاک ۱۰، طبقه ششم، کدپستی ۱۵۱۸۷۱۵۸۱۷ تغییر یافت. پ۹۶۰۲۱۲۵۶۷۳۶۵۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627895
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴بسمت رئیس هیات مدیره آقای ناصر تقی زاده با کدملی۰۹۰۱۰۴۹۸۱۶ (به جای آقای حسن پلارک) به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای حمید رضا آصفی با کدملی۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ بسمت عضو هیات مدیره آقای ابراهیم دراز گیسو با کدملی۲۱۲۰۴۹۸۷۶۸ (به جای آقای حمید رضا چالاک قدیر لی) به نمایندگی از شرکت اورانوس صید به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۰۰۰۰بسمت عضو هیات مدیره آقای مسعود محمود زاده احمدی نژاد با کدملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت توسعه دل عالم پرشیا به شناسه ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۳۲۲۵۳۱۵۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13686770
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۰۹۱۶۷۳۷۷۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14033570
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای مسعود محمود زاده احمدی نژاد با کدملی ۲۵۹۳۱۶۵۸۱۲ به نمایندگی از شرکت توسعه دل عالم پرشیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حمید رضا آصفی با کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴بسمت عضو هیئت مدیره. آقای سیدشمس الدین مومنی با کدملی ۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای ایمان عتیقی با کدملی ۳۰۷۱۱۳۸۹۹۷ به نمایندگی از شرکت اورانوس صید به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۰۰۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۲۶۶۴۱۲۵۹۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14183256
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۴۵ بسمت رئیس هیأت مدیره. آقای ایمان عتیقی با کدملی ۳۰۷۱۱۳۸۹۹۷ به نمایندگی از شرکت بام راه عرشیا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۷۴۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمدحسن تقوی آستانه با کدملی ۲۷۳۹۲۳۵۲۶۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای حمیدرضا آصفی با کدملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ بسمت عضو هیأت مدیره. آقای سیدشمس الدین مومنی با کدملی ۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ بسمت عضو هیأت مدیره به مدت دو سال منصوب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۰۳۳۳۰۵۳۷۹۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231823
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمون پردازایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۴۸۳۸۳۳۲۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک