شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320719850


شماره ثبت:
419859
تعداد بازدید:
32
تأسیس:
1390/10/19
آدرس:
استان تهران ، شهرستان شميرانات ، بخش مركزي ، شهر تجريش، نياوران ، خيابان شهيد دكتر باهنر ، كوچه صالحي ، پلاك 0 ، طبقه هفتم 1971983105

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عباس هشی 1087759
آقای پیمان کریمی یگانه 12713190
آقای سیامک منصور افشار 12713190
آقای علی عبدالله زاده 12713190
حسن پلارک 12713190
آقای سید عبدالحسین ثابت 12814591
آقای خدارحم اله دینی 13371293
آقای سید حسام الدین عبادی 13625145
آقای مهدی محمد کریمی 13625145
آقای مجتبی احمدی 13795815
آقای محمد مهدی زردوغی 13795815
علیرضا بهروز 13795815

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586200
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امیدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۲۱۴۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1087759
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس هشی به شماره ملی ۱۲۸۸۵۶۹۹۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۹۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613113
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۶۶۲۳۸ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ به تصویب رسید. مؤسسۀ حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ شرکت توسعه تجارت زرین پرشیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ پ۹۳۰۶۲۳۶۹۶۵۱۱۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613114
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۷۰۴۴۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۳/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پلارک با کدملی ۳ ۱۹۱۰۱۶ ۳۰۵ به نمایندگی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حمید علیخانی با کدملی ۵ ۱۲۱۱۳۲ ۰۴۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای ایرج پور حسین اکبریه با کدملی ۰ ۲۰۰۹۷۹ ۰۰۴ به نمایندگی شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید عبدالحسین ثابت با کدملی ۳ ۱۶۱۷۸۴ ۱۲۶ به نمایندگی شرکت توسعه تجارت زرین پرشیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد علی احمد زاد اصل با کدملی۱ ۲۵۰۷۱۵ ۲۸۰ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۳۶۹۱۲۲۸۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713190
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۴۱۷۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالله زاده به شماره ملی ۴۹۲۹۸۸۷۵۶۹ به عنوان نماینده جدید شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ وآقای پیمان کریمی یگانه به شماره ملی ۴۱۳۲۴۲۷۵۷۹ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ معرفی. واعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند اقای حسن پلارک به شماره ملی ۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان رییس هیئت مدیره آقای پیمان کریمی یگانه به شماره ملی ۴۱۳۲۴۲۷۵۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ بعنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای سیامک منصور افشار به شماره ملی ۱۳۷۸۸۶۳۹۳۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل اقای عبدالحسین ثابت به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی عبدالله زاده به شماره ملی ۴۹۲۹۸۸۷۵۶۹ به نمایندگی از شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ به عنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و قراردادها به امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت صورت میگیرد. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱و۳و۴و۵و۷و۸و۹و۱۲و۱۳و۱۵و۱۶و۱۷و۲۱و۲۲و۲۳ از ماده ۴۱ اساسنامه در چارچوب آئین نامه‌های مصوب به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۴۱۲۲۵۱۷۲۳۲۳۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814579
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۴۱۷۸/۱۲۲مورخ ۱۹/۱۱/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ - شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ - شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ - شرکت پترو امید آسیا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ - شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید بشناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. - صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی بشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و موسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بشناسه ملی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۰۴۳۵۷۲۷۲۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814591
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ ومجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۷۱۵۰/۱۲۲مورخ ۲۲/۲/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن پلارک به شماره ملی ۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ بعنوان رئیس هیات مدیره - آقای پیمان کریمی یگانه به شماره ملی ۴۱۳۲۴۲۷۵۷۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای سیامک منصور افشار به شماره ملی۱۳۷۸۸۶۳۹۳۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل - آقای عبدالحسین ثابت به شماره ملی ۱۲۶۱۶۱۷۸۴۳ نماینده شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ بعنوان عضو هیات مدیره - آقای علی عبداله زاده به شماره ملی ۴۹۲۹۸۸۷۵۶۹ نماینده شرکت پترو امید آسیا به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ بعنوان عضو هیات مدیره - حق امضای اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت صورت میگیرد. - اختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای ۲۲، ۲۱، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۹، ۸، ۷، ۵، ۴، ۳، ۱ و۲۳ از ماده ۴۱ اساسنامه در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به مدیر عامل تفویض گردید. پ۹۵۰۳۰۴۵۹۷۱۲۳۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302990
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۱۷۱۱۳ , ۱۲۲ مورخه ۰۵/۱۱/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره به سه نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۱۲۳۳۶۰۱۷۱۴۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13322775
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره ۱۷۱۱۳ , ۱۲۲ مورخه ۵/۱۱/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه مدیریت سرمایه گذاری امید بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت مدیریت توسعه گوهران امید بشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس اصلی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و موسسه حسابرسی بهمند ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بشناسه ملی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۲۰۴۵۳۳۷۴۷۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13371293
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۰۸۷/ ۱۲۲ مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک منصور افشار با کدملی ۱۳۷۸۸۶۳۹۳۳ نماینده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای پیمان کریمی یگانه با کدملی ۴۱۳۲۴۲۷۵۷۹ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای خدارحم اله دینی با کدملی ۶۳۳۹۶۶۷۶۶۱ نماینده شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۶۳۰۴۴۲۶۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590193
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره۲۴۸۱۷ , ۱۲۲ مورخه ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید خالد اسلامبولی خیابان هفتم پلاک ۱۰ طبقه اول واحد شرقی کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۵۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح شد. سال مالی شرکت از روز یکم ماه شهریور هر سال آغاز و در روز سی و یکم مرداد ماه سال بعد به پایان می‌رسد. در نتیجه ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۶۰۶۱۱۴۴۴۶۲۸۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13625145
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۵۳۹ , ۱۲۲ مورخه ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی زردوغی به کدملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی شرکت شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد کریمی به کدملی ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فراور نمک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای سیدحسام الدین عبادی به کدملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۰۲۳۷۴۹۱۱۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678188
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع معدنی امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز سازمان بورس بشماره ۲۵۵۳۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۶/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۶۰۸۰۳۱۵۳۴۹۰۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754297
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۹۶۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت از ۳ به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. پ۹۶۰۹۲۰۶۵۹۹۸۸۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754304
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۹۶۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۸۳۸۶۶ شرکت آتیه امید توسعه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ شرکت توسعه صنعتی فراور نمک سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ پ۹۶۰۹۲۰۴۳۰۷۹۸۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13754308
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۹۶۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۹۲۰۲۲۹۱۲۲۶۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795815
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۱۳۵/۱۲۲ مورخ ۲۵/۹/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی زردوغی به کدملی ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ به نمایندگی شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد کریمی به کدملی ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعتی فراور نمک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مجتبی احمدی به کدملی ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علیرضا بهروز به کدملی ۳۷۸۲۴۱۵۳۹۶ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدحسام الدین عبادی به کدملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند‌های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ از ماده ۴۱اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. آقای سیدحسام الدین عبادی به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۶۱۰۱۲۷۹۶۱۲۰۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945997
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۲۰۰۹/۱۲۲مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از با سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴تبصره به تصویب رسید.) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا، ثبت شده به شماره ۴۱۹۸۵۹ ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع فعالیت‌های اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند: صنایع و معادن، تولید، خدمات، بازرگانی، بازار‌های پولی و مالی، بازار‌های اولیه و ثانویه، ابزارهای مالی، بورس‌های کالایی و اوراق بهادار داخل و خارج از کشور. انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق: ۱۲ خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۲۲ خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۳۲ انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۴۲ تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع ازجمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛ ۵۲ تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۶ ۲ شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری درخصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛ ۷۲ ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر. ۳ سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصرا به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند؛ ۱ ۳ خدمات موضوع بند ۲ فوق: ۲ ۳ حمل و نقل، انبار داری، بازار یابی، توزیع و فروش محصولات. ب) موضوع فعالیت‌های فرعی ۱ سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛ ۲ سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌ها ی سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه شخص حقوقی سرمایه پذیر در موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید. ۳ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد. ۴ سرمایه گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛ ۵ ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: ۱ ۵ پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه گذاری؛ ۲ ۵ تامین مالی بازارگردانی اوراق بهادار؛ ۳ ۵ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۴ ۵ تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ ۶ شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند. ۳) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران خیابان هفتم وزرا پلاک ۱۰، شرکت فاقد شعب است ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسه ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت به طور کامل سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران ۱۲۶۸۵۷ ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ حسام الدین عبادی سید احسان اله ۲۰۷ ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل طراحان توسعه آرمان اندیش ۴۳۴۹۷۳ ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ محمد مهدی زردوغی نورالدین ۱۷۴۲۸ ۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸ رئیس هیئت مدیره توسعه صنعتی فرآور نمک ۱۶۱۷۵۳ ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ مهد محمد کریمی محمود ۷ ۱۲۱۹۸۷۸۲۳۵ نائب رئیس هیئت مدیره توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه ۲۳۷۵۰۰ ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ مجتبی احمدی اسمعیل ۳۷۹۴ ۰۰۵۶۱۷۲۹۸۲ عضو هیئت مدیره آتیه امید توسعه ۴۰۳۱۴۷ ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ علیرضا بهروز محمد مهدی ۷۳ ۳۷۸۲۴۱۵۳۹۶ عضو هیئت مدیره ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، ماده ۲۱ شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره ۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج بورس، سهامدار یا وکیل یا نماینده وی علاوه بر مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر نیز حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، ۲ تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، مقررات اساسنامه در خصوص تقسیم سود: تقسیم سود بعد از مجمع عادی سالیانه مطابق قانون تجارت پرداخت می‌گردد. مقررات اساسنامه در خصوص تشکیل اندوخته: ماده ۵۷ اندوختة قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مقررات اساسنامه در خصوص تقسیم دارایی بعد از تصفیه: مادة ۵۹ موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیأت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیأت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیأت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مادة ۶۱ تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: براساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۹۶/۶/۳۱ جمع بدهی‌های شرکت مبلغ ۳۸٫۸۰۳ میلیون ریال بوده و همچنین شرکت فاقد بدهی‌های احتمالی می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: دنیای اقتصاد اساسنامه شرکت و دو تراز و حساب سود و زیان شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۶۱۲۲۳۸۵۲۸۶۰۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366686
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۹۸۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۷۱۶/۱۲۲ مورخه ۳/۹/۹۷ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک ۰، طبقه هفتم به کد پستی ۱۹۷۱۹۸۳۱۰۵ انتقال یافت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه