شرکت بیمه آرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320718237


شماره ثبت:
419801
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1390/10/7
آدرس:
بلوار ميرداماد خ شمس تبريزي جنوبي پ4 1549856111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علیرضا بیانیان 13016414
آقای مجتبی صمیمی 13588565
سید مجید صانعی موسوی 13588565
هادی رئیس الذاکرین دهبانی 13588565
آقای محمد کاسبان 13602718

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 615125
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی نبش کوچه کاج پ ۴ کدپستی ۱۵۴۹۸۱۲۳۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۵۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753765
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمانسهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه خدمات حسابرسی رهبین به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۹۶۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859377
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ۲۶/۷/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۴۲۰۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962057
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی پ ۴ کدپستی ۱۵۴۹۸۵۶۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۷/۱۱/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۹۸۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205564
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۰۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۸۷۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570746
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۲۲۹۹ , ۱۲۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۵۸۶۸۰۰۴۰۹۲۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۵۴ مورخ ۷/۱/۱۳۹۳ بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ … … … … … … … … … … … … … … … … … … تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۳۰۵۲۲۶۹۵۴۵۴۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9686358
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت۴۱۹۸۰۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی پ ۴ کدپستی ۱۵۴۹۸۵۶۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۷/۱۱/۱۳۹۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831805
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار میرداماد خ شمس تبریزی جنوبی نبش کوچه کاج پ ۴ کدپستی ۱۵۴۹۸۱۲۳۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12879631
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۸۳۸/۶۰۲/۹۵ مورخه ۳۰/۳/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها – چک‌ها – سفته‌ها و بروات با امضای ۲ نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و سایر مکاتبات اداری با امضای رییس هیات مدیره به تنهایی و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین هیات مدیره بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را که شامل موارد زیر می‌باشد به رییس هیات مدیره تفویض نمود. همچنین رییس هیات مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات مزبور را به قائم مقام، معاونین، مدیران ستادی و روسای شعب شرکت و همچنین وکلای رسمی دادگستری تفویض نماید. - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطلاع و در خارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران. - تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. (طبق برنامه بودجه شرکت) - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پس از اخذ مصوبه هیات مدیره. - اتخاذ تصمیم در امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پ۹۵۰۴۰۸۶۴۶۹۱۱۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016414
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۸۱۳۱/۶۰۲/۹۵ مورخ ۶/۶/۹۵ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بیانیان به شماره ملی ۰۰۴۷۰۷۳۳۵۷ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۲۱۱۷۹۶۲۸۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13307782
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۵۵۶۸۱/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ و شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ و شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ و شرکت بانک ایران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ و شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت فراز پلیمر فردوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۷۱۵ و شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۲۵۵۳۹۳۳۵۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13588565
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۴۵۲/ ۶۰۲/ ۹۶ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید قربانی ش م ۱۲۸۷۹۹۲۲۲۶ به نمایندگی از بانک ایران زمین ش م ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی صمیمی ش م ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت نگین گردشگری ایرانیان ش م ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بیانیان ش م ۰۰۴۷۰۷۳۳۵۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره و آقای هادی رئیس الذاکرین دهبانی ش م ۰۹۳۹۸۸۸۰۸۴ به نمایندگی از شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان ش م ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ به سمت عضو هیات مدیره و دبیر جلسه انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چکها و سفته‌ها بروات و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۱۹۸۲۵۱۰۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602718
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

پیرو آگهی شماره مکانیزه۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۰۰۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاسبان با کدملی ۴۶۰۹۷۷۸۵۱۳ به نمایندگی از شرکت دلیران پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱ به عنوان عضو هیات مدیره از قلم افتاده است که مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۶۰۶۲۰۲۱۶۴۰۹۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916413
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز ۱۱۵۸۹۱ / ۶۰۲ / ۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۲۱۴۳۵۱۹۸۶۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975906
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۱۵۸۹۱/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاور مالی بهراد مشار شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۱۲۲۹۶۰۳۳۳۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312736
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۷/۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۴۰ - ۴۱۷۰۸۰ , ۹۷۷ مورخ ۱۹/۶/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۶۰۳۷۷/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۷/۷/۹۷ بیمه مرکزی و شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۰۰۹۰۱۰۸۹۸۵۲و در اجرای ماده ۱۷۶ لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی اصدار می‌گردد. پ۹۷۰۸۲۳۶۲۵۵۶۳۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328403
آگهی تغییرات شرکت بیمه آرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۷۴۱۵۶/۶۰۲/۹۷ مورخ ۲۹/۸/۹۷بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و مشاوره مالی بهرادمشار به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ وشناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۹۰۵۶۷۷۸۸۹۱۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه