توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320702178
خ بخارست ( شهيد احمد قصير) - خ دوازدهم - پ 16- ط سوم 1514744717
14
افراد
16
آگهی‌ها
418751
شماره ثبت
1390/8/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 715532
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آتیهنگر به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامههای کثیرالانتشار «همشهری» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر اگهیهای شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۲۵۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748958
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلادسهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد آزاد به شماره ملی ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دیده ور به شماره ملی ۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نادری به شماره ملی ۵۳۸۹۵۱۵۵۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشیدخان حسامی به شماره ملی ۲۳۹۱۳۷۰۸۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عموزیدی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۰۹۸۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن الله بخشی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۹۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تشکری به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۵۱۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت جهان پروفیل پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت اله میراحمدپور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد مارشنان سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن عموزیدی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای بهروز زندی فر به شماره ملی ۱۲۹۰۴۸۸۰۶۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۲ ۲ کلیه چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۲۴۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196444
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۰۸۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277440
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا موذنی با کدملی ۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیأت مدیره)، آقای محمد نادری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی تشکری با کدملی ۰۰۷۱۲۵۵۱۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۰۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364807
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع فعالیتهای فرعی بند (ب) ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید: خرید و فروش سهام شرکت‌ها و استفاده از حق تقدم آنها، سرمایه گذاری در شرکت‌ها، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار، خرید و فروش محصولات پتروشیمی، و ماده مربوطه اصلاح گردید. پ۱۷۸۴۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546529
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۵۰۶۴۷۱۴۸۸۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9674549
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلادسهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۷۵۱و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ بخارست (شهید احمد قصیر) خ دوازدهم پ۱۶ ط سوم کدپستی ۱۵۱۴۷۴۴۷۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389096
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی حساب گستر پویا به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آتیه نگر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار «همشهری» و «دنیای اقتصاد» جهت نشر اگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863874
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد آزاد به شماره ملی ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین دیده ور به شماره ملی ۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نادری به شماره ملی ۵۳۸۹۵۱۵۵۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشیدخان حسامی به شماره ملی ۲۳۹۱۳۷۰۸۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن عموزیدی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۰۹۸۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن الله بخشی هفشجانی به شماره ملی ۴۶۲۲۴۰۹۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تشکری به شماره ملی ۰۰۷۱۲۵۵۱۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و شرکت جهان پروفیل پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت اله میراحمدپور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فولاد مارشنان سپاهان سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن عموزیدی به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای بهروز زندی فر به شماره ملی ۱۲۹۰۴۸۸۰۶۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۲ ۲ کلیه چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از نامبردگان با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13002975
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به ش. م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابگستر پویا به ش. م ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره برای دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: الف - اعضاء اصلی: آقای محمد آزاد به ک. م ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱ و آقای محمد سپاهی به ک. م ۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ و آقای کاظم فلاحتیان به ک. م ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵ و آقای جعفر کریمی جرنیانی به ک. م ۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴ و آقای محمد صادق چیت ساز به ک. م ۱۷۵۵۶۴۱۱۲۵ و آقای جمشید خان حسامی به ک. م ۲۳۹۱۳۷۰۸۱۴ و شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳ ب - اعضاء علی البدل: آقای محمد حسین دیده ور به ک. م ۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲ و آقای محمد نادری به ک. م ۵۳۸۹۵۱۵۵۰۱ پ۹۵۰۶۱۴۹۶۱۹۹۰۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003003
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد آزاد به ک. م ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره - آقای کاظم فلاحتیان به ک. م ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره - آقای جعفر کریمی جرنیانی به ک. م ۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴ به سمت عضو هیات مدیره - آقای محمد سپاهی به ک. م ۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ به سمت عضو هیات مدیره - آقای جمشید خان حسامی به ک. م ۲۳۹۱۳۷۰۸۱۴ به سمت عضو هیات مدیره - آقای محمد صادق چیت ساز به ک. م ۱۷۵۵۶۴۱۱۲۵ به سمت عضو هیات مدیره - شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳ به نمایندگی آقای رامین دیده ور به ک. م ۰۰۶۸۸۵۳۰۰۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای غلامرضا مؤذنی (خارج از اعضاء هیات مدیره) به شماره ملی ۲۲۹۵۹۴۳۲۸۰ به عنوان مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت به تنهایی معتبر است و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مشترکا با مهر شرکت معتبر است لکن در غیاب رئیس با امضای نایب رئیس و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره معتبر است. تأکید میگردد که یکی از دو امضای مشترک الزاما باید امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: طرح، تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت تصویب ساختار سازمانی، تعداد نیروی انسانی مورد نیاز، شرایط استخدام، سیستمهای انگیزشی و عزل و نصب و اعطای ترفیعات پیش بینی بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره در چارچوب آئین نامه معاملا ت شرکت تحصیل وام و تسهیلات از بانک‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و تصویب هیئت مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا با تصویب هیئت مدیره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعو ای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد با دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قرادادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داوردرخواست صدور برگاجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار درماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زبان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر ارائه صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ارائه صورت‌های مالی میان دوره‌ای و مقاطع۳ ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پ۹۵۰۶۱۴۴۳۹۵۱۴۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407230
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد آزاد به ک. م ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای کاظم فلاحتیان به ک. م ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای جعفر کریمی جرنیانی به ک. م ۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد سپاهی به ک. م ۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای جمشید خان حسامی به ک. م ۲۳۹۱۳۷۰۸۱۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد صادق چیت ساز به ک. م ۱۷۵۵۶۴۱۱۲۵ به سمت عضو هیات مدیره شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان به ش. م ۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳ به نمایندگی آقای رامین دیده ور به ک. م ۰۰۶۸۸۵۳۰۰۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد حسین دیده ور به شماره ملی ۲ ۸۹۰۳۰۰ ۰۵۵ به سمت مدیریت عامل این شرکت برای مدت باقی مانده تصدی هیات مدیره انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از نامبردگان با امضاء یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۰۲۱۰۲۶۳۸۹۵۶۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626640
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین و انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۰۳۹۱۳۴۸۴۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916722
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدآزاد ک. م ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کاظم فلاحتیان ک. م ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جعفر کریمی جرنیانی ک. م ۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴ به سمت عضوهیئت مدیره آقای رامین دیده ورک. م ۰۰۶۸۸۵۳۰۰۹ به نمایندگی از شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان ش. م ب۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد سپاهی ک. م ۰۰۷۵۷۸۱۸۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدصادق چیت ساز ک. م۱۷۵۵۶۴۱۱۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین دیده ور ک. م ۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، برای مدت زمان باقیمانده هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب هریک از نامبردگان با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۴۶۲۸۷۲۹۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230894
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. محمد آزاد به کدملی ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱ و شرکت تامین خدمات ساویس مایا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۹۳۶۹ و محمد حسین دیده ور به کدملی ۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲ و محمد صادق چیت ساز به کدملی ۱۷۵۵۶۴۱۱۲۵ و جعفر کریمی جرنیانی به کدملی ۰۰۴۲۲۹۸۷۸۴ و شرکت تامین فولاد رامین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۸۴۱۳ و شرکت مجتمع فولاد الیگودرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۶۲۸۸۷ و شرکت بازرگانی نویان ایده مهستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۶۰۱۵ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۳۲۴۴۹۰۹۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352672
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۲۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد آزاد به شماره ملی ۴۴۳۱۹۸۳۴۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت مجتمع فولاد الیگودرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۰۹۶۲ با نمایندگی آقای کاظم فلاحتیان به شماره ملی ۱۲۸۱۶۵۱۴۳۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسین دیده ور به شماره ملی ۰۵۵۸۹۰۳۰۰۲ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. هیات مدیره اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: طرح و تنظیم آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت ارائه و تصویب هیات مدیره پیشنهاد ساختار سازمانی و شرح وظایف و حدود اختیارات کارکنان، عزل و نصب و اعطای ترفیعات کارکنان، استخدام و بکارگیری کارکنان مورد نیاز و متناسب با ساختار سازمانی مصوب ارائه بودجه سالانه شرکت جهت بررسی و تصویب هیات مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر پس از اخذ مجوز هیات مدیره دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درمورد منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد پس از اخذ مجوز هیات مدیره و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت انجام امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت پس از اخذ مجوز هیات مدیره به امانت گذاردن هر نوع سند، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پس از اخذ مجوز هیات مدیره تحصیل وام و تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی پس از تصویب هیات مدیره رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با تصویب هیات مدیره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت و دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد با دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری پس از اخذ مجوز هیات مدیره و تعیین و گزینش داور منتخب اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای و مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی معتبر است و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چکها و قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۹۱۹۷۸۰۸۶۲۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک