شرکت تامین سرمایه امید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320701236


شماره ثبت:
418229
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1390/8/23
آدرس:
خ خرمشهر نبش ك شكوه پ 2 1557746511

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کوروش پرویزیان 1668271
آقای سیدمحسن فاضلیان 1668271
سید کامل تقوی نژاد 1668271
علی اکبر رضایی 1668271
آقای رحمان پلیمی 12941269
آقای سیدمهدی حسینی 13091170
حبیب رضا حدادی سیاهکلی 13091170
مهدی قلی پورخانقاه 13091170
آقای هادی اخلاقی فیض آثار 13091170
سید محمد مهدی بهشتی نژاد 13826970
مریم زمانی فریزهندی 13826970
خانم فاطمه رضایی 14177461
ابوالقاسم شمسی جامخانه 14177461

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 894808
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۰۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ خرمشهر نبش ک شکوه پ۲ کدپستی۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۵۸۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 970523
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) بشماره ثبت۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: شرکت سنگ آهن گل گهر سهامی عام با نمایندگی آقای کورش پرویزیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی عام با نمایندگی آقای مهدی قلی پور خانقاه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارفتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با نمایندگی آقای علی اکبر رضائی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو سهامی عام با نمایندگی آقای علیرضا برادران به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای محسن فاضلیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن فاضلیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۲۰۳۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999199
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران هدف به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۷۰۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999204
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیارد و پانصد میلیون سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره ۲۶۴۱۴۱۸۷۸۵ مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ بانک مسکن شعبه طالقانی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۵۶۸۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269967
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سنگ آهن گل گهر با نمایندگی کوروش پرویزیان بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با نمایندگی مهدی قلی پورخانقاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با نمایندگی علی اکبر رضایی بسمت عضو هیئت مدیره شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با نمایندگی سید کامل تقوی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با نمایندگی سید محسن فاضلیان بسمت عضو هیئت مدیره سید محسن فاضلیان، بسمت مدیرعامل شرکت. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۱۷۴۹۰۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269970
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۹۶۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۶۰ ریال بموجب گواهی شماره ۳۸۰۲/۹۲/۱۸۵۴ مورخ ۲۸/۷/۹۲ بانک سپه ممتاز بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۴۹۰۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402201
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸ بعنوان عضو علی البدل موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ بعنوان عضو علی البدل موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی ۱۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۰۴۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668271
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۶۲۰۵ , ۱۲۱ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید کامل تقوی نژاد به شماره ملی ۵۵۰۹۸۰۶۹۶۶ به نمایندگی از شرکت صنعتی ومعدنی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت رئیس هیأت مدیره؛ آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره؛ آقای کوروش پرویزیان به شماره ملی ۵۵۰۹۹۱۲۲۵۱ به نمایندگی از شرکت سنگ آهن گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای علی اکبر رضایی به شماره ملی ۰۰۵۴۲۸۴۵۲۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس اندازکارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره؛ آقای سید محسن فاضلیان به شماره ملی ۰۷۹۳۵۴۲۳۷۵ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل. امضای کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه عبارت است از: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طورکلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقع ضروری علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه از سوی هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روز رسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی وتصویب افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها، و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظوراطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۳۰۷۲۷۲۰۴۴۰۳۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10288086
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی فریوران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800825
آگهی تاسیس شرکت تامین سرمایه امید سهامی خاص

شرکت فوق در تاریخ۲۳/۸/۹۰ تحت شماره ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۸/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: الف ـ موضوع فعالیت اصلی عبارت است از پذیره‌نویسی و تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه. ب ـ موضوع فعالیت فرعی عبارت است از: ۱ـ ارایه مشاوره در زمینه‌هایی از قبیل: ۱ـ۱ـ روش بهینه و زمان‌بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز. ۲ـ۱ـ روش و پیشنهاد زمان‌بندی عرضه اوراق بهادار ۳ـ۱ـ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود. ۴ـ۱ـ فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن. ۵ـ۱ـ فرآیند واگذاری اوراق بهادار ۶ـ۱ـ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه. ۷ـ۱ـ ادغام، تملک، ساختار سازمانی و مالی شرکتها ۸ـ۱ـ امور مدیریت ریسک ۹ـ۱ـ آماده‌سازی شرکتها جهت رتبه‌‌بندی توسط موسسات رتبه‌بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها. ۱۰ـ۱ـ امور سرمایه‌گذاری. ۱۱ـ۱ـ خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار. ۲ـ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار. ۳ـ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن. ۴ـ ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکت‌ها. ۵ـ ارایه خدمات مدیریت دارایی‌ها. ۶ـ ارایه خدمات مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه‌گذاری در آنها. ۷ـ کارگزاری ۸ـ کارگزار/معامله‌گری ۹ـ سبدگردانی ۱۰ـ بازارگردانی ۱۱ـ سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپردههای سرمایه‌گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها. ۱۲ـ جلب حمایت بانکها، بیمه‌ها، موسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار. ۱۳ـ کمک‌ به شرکتها در تامین منابع مالی و اعتباری. ۱۴ـ کمک به شرکتها جهت صدور، تایید و قبول ضمانت‌نامه. تبصره۱: انجام فعالیت‌های سبدگردانی، خدمات صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری و بازارگردانی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکان‌پذیر است. تبصره۲: انجام فعالیت‌های کارگزاری و کارگزار/معامله‌گری صرفا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکان‌پذیر است. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا ـ خیابان آرش غربی ـ پلاک۱۲ ـ طبقه ۳ ـ کدپستی۱۹۱۷۷۴۴۳۵۸. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیارد سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیارد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۲۳ مورخ۹/۸/۹۰ نزد بانک سپه شعبه ممتاز بلوار اسفندیار۱۸۵۴ پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ شرکت سنگ آهن گل‌گهر سهامی‌عام به شماره ثبت۴۰۹ با نمایندگی آقای کورش پرویزیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها سهامی‌عام به شماره ثبت۲۲۸۸۲۵ با نمایندگی آقای مهدی قلی‌پور‌خانقاه به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ موسسه صندوق بازنشستگی وظیفه از کارفتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها به شماره ثبت۱۹۹۵۵۵ با نمایندگی آقای محمد سبزوی به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ شرکت صنعتی و معدنی چادرملو سهامی‌عام به شماره ثبت۱۴۵۸۵۷ با نمایندگی آقای علیرضا برادران به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰ با نمایندگی آقای سید محسن فاضلیان به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای سید محسن فاضلیان به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید سهامی‌عام به شماره ثبت۱۸۳۶۵۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی فریوران به شماره ثبت۳۳۰۹ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت۱۹۱۶ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745702
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۳۰/۹/۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به عنوان اعضای اصلی شرکت سیمان هرمزگان شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸ موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ به عنوان اعضای علی البدل پ۹۵۰۱۲۵۱۷۵۶۵۴۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941269
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۹۴۸۴ , ۱۲۲ مورخه ۲۶/۴/۹۵ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی اخلاقی فیض آثار به شماره ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، آقای سید محمدمهدی بهشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای رحمان پلیمی به شماره ملی ۱۹۵۰۰۶۵۶۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره، حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیرات مندرج بشرح زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقع ضروری. علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه از سوی هیأت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روز رسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه.. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۵۰۵۱۰۸۰۴۱۴۴۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091170
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۷/۱۳۹۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۴۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد مهدی بهشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم مریم زمانی فریزهندی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به جای آقای مهدی قلی پور خانقاه به شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رحمان پلیمی به شماره ملی ۱۹۵۰۰۶۵۶۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای سیدمهدی حسینی به شناره ملی ۰۴۹۱۵۰۵۲۵۶ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به جای آقای هادی اخلاقی فیض آثار به شماره ملی ۰۹۴۳۱۷۵۲۲۴) به سمت عضو هیات مدیره و آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همرا با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه به شرح ذیل تعیین گردید: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طور کلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چهارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیات مدیره برای تشکیل جلسه هیات مدیره در مواقع ضروری. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روز رسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۵۰۸۰۳۶۷۹۳۵۹۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187276
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ واجازه مجمع فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۵ومجوز شماره ۱۱۳۵۷۱/۱۲۲مورخ ۱۱/۸/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۱۷۶ (سه هزار و یکصد و هفتاد و شش) میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰۰ (چهار هزار) میلیارد ریال منقسم به ۴۰۰۰میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام عادی از محل آورده نقدی طی گواهی شماره ۴۹۱مورخ ۲۹/۸/۹۵بانک سپه شعبه آپادانا و مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه به شرح مذکور اصلاح شد و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ۹۵۰۹۲۲۶۶۰۸۰۹۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259924
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۱۴۶۲۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت تامین سرمایه امید (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از: موضوع فعالیت اصلی شرکت پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/اشخاص حقوقی واجد شرایط. موضوع فعالیت فرعی شرکت ۱) ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ - ۱ - روش بهینه و زمان بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز، ۱ - ۲ - روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار، ۱ - ۳ - قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می‌شود، ۱ - ۴ - فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن، ۱ - ۵ - فرآیند واگذاری اوراق بهادار، ۱ - ۶ - پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه، ۱ - ۷ - ادغام، تملیک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، ۱ - ۸ - امور مدیریت ریسک، ۱ - ۹ - آماده سازی شرکت‌ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها، ۱ - ۱۰ - امور سرمایه گذاری، ۱ - ۱۱ - خدمات مورد نیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار، ۲) بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار، ۳) انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن، ۴) ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها، ۵) ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، ۶) ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه گذاری و اداره صندوقهای مزبور و سرمایه گذاری در آنها، ۷) کارگزاری، ۸) کارگزار/ معامله‌گری، ۹) سبدگردانی، ۱۰) بازارگردانی، ۱۱) پردازش اطلاعات مالی، ۱۲) سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها، ۱۳) جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار ۱۴) کمک به شرکت‌ها در تامین منابع مالی و اعتباری، ۱۵) کمک به شرکت‌ها جهت صدور، تایید و قبول ضمانت نامه. سایر فعالیتها ۱) انجام فعالیتهای سبدگردانی، خدمات صندوقهای سرمایهگذاری، کارگزاری، کارگزار/ معامله‌گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه از سازمان امکانپذیر است ۲) انجام فعالیتهای کارگزاری و کارگزار/ معامله‌گری صرفا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه گذاری، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکانپذیر است. مرکز اصلی شرکت، نشانی شعب و کد پستی: به موجب ماده ۵ اساسنامه مرکز اصلی شرکت تهران، خیابان خرمشهر کوچه شکوه پلاک ۲ کد پستی ۱۵۵۷۷۴۶۵۱۱ می‌باشد. شرکت فاقد شعبه می‌باشد. مدت شرکت: مطابق ماده ۴ اساسنامه، فعالیت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود خواهد بود. سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مطابق ماده ۷ اساسنامه، سرمایه شرکت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل چهار هزار میلیارد ریال) است که به چهار هزار میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت صنعتی و معدنی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به نمایندگی سید محمد مهدی بهشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره - موظف و شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به نمایندگی رحمان پلیمی به کد ملی ۱۹۵۰۰۶۵۶۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره - غیرموظف و صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به نمایندگی مریم زمانی فریز هندی به کد ملی ۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱بسمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره - غیرموظف وشرکت صنعتی و معدنی گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰به نمایندگی سید مهدی حسینی به کد ملی ۰۴۹۱۵۰۵۲۵۶بسمت عضو هیئت مدیره - غیرموظف و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰به نمایندگی حبیب رضا حدادی سیاهکلی به کد ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - موظف شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: طبق مفاد ماده ۲۲ اساسنامه، هر صاحب سهم یا نمایندۀ شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقۀ سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، درکلیۀ مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیأت مدیرۀ شرکت که مطابق مادۀ ۸۸ اصلاحیۀ قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره۱: حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در کلیۀ مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع مادۀ ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نمایندۀ وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که براساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صادرمی گردد از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱) اعلامیه خرید سهام، ۲) گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، ۳) تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ۱) به موجب مفاد ماده ۲۱ اساسنامه، تصویب میزان سود تقسیمی شرکت در هر سال منوط به تصمیم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد. همچنین به موجب مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ۲) به موجب مفاد ماده ۵۹ اساسنامه، وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۳) به موجب مفاد ماده۶۰ اساسنامه، مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ۴) به موجب مفاد ماده ۶۲ اساسنامه، هرگاه شرکت طبق مندرجات موارد فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ مانده بدهی‌های شرکت جمعا مبلغ ۱٫۲۹۵٫۵۸۰ میلیون ریال مشتمل بر مبلغ ۱٫۰۸۹٫۷۶۸ میلیون ریال بدهی جاری و مبلغ ۲۰۵٫۸۱۲ میلیون ریال بدهی‌های غیر جاری می‌باشد. همچنین بدهی‌های احتمالی شرکت مبلغ ۲۷۳٫۳۵۰میلیون ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه‌ها و آگهی‌ها، روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دوسال قبل ازاتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارائی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. آگهی مذکور علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار شرکت در دو روزنامه کثیرالانتشار اگهی گردد. پ۹۵۱۰۲۷۳۰۲۵۷۱۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372890
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۰۹۰ , ۱۲۲ مورخه ۲۳/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی به راد مش ار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۱۱۶۶۹۰۲۳۲۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13528587
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ , و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۰۵/۹۵ ومجوز شماره ۲۲۸۰۶ , ۱۲۲ مورخه ۰۴/۹۶/ ۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ۴۹۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۴۹۰۰ میلیون سهم۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ۳۸۷۷۵۵۱۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره۱۷۳مورخ۲۴/۰۳/۹۶ بانک سپه شعبه آپادانا پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۵۰۲۳۸۴۲۴۰۸۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618373
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۲۴۹۱۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمان پلیمی به شماره ملی ۱۹۵۰۰۶۵۶۳۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم زمانی فریز هندی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی حسینی به شماره ملی ۰۴۹۱۵۰۵۲۵۶ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه عبارت است از: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طورکلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روزرسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت میتواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۶۰۶۲۸۷۳۰۶۵۰۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634210
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۵۶۷۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شدند: آقای رحمان پلیمی به کدملی۱۹۵۰۰۶۵۶۳۴به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نورکوثر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مریم زمانی فریز هندی به کدملی۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد به کدملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه رضایی به کدملی ۰۰۴۵۹۰۲۰۲۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حبیب رضا حدادی سیاهکلی به کدملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه تفویض گردید: اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طورکلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری. علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۱ اساسنامه از سوی هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روزرسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت میتواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۶۰۷۱۰۱۷۸۵۷۶۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13826970
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ و بموجب مجوز شماره ۲۹۷۱۲ , ۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم شمسی جامخانه به شماره ملی ۲۰۹۱۵۱۰۳۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره و مریم زمانی فریز هندی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وسید محمدمهدی بهشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و فاطمه رضایی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۰۲۰۲۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی ۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۴۷ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد. اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره. استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آن‌ها و عزل و نصب آن‌ها و به طورکلی کلیه اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آئین نامه‌های مصوب. دعوت اعضای هیات مدیره برای تشکیل جلسه هیات مدیره در مواقع ضروری. علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۷ اساسنامه، قسمتی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تهیه، تنظیم و به روزرسانی کلیه آیین نامه‌های شرکت و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه و آیین نامه معاملات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۱ اساسنامه. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۶۱۰۳۰۹۷۸۶۰۷۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078282
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۳۴۴۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۴/۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها با شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به عنوان اعضای اصلی و شرکت سیمان هرمزگان با شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸ موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۷۰۳۲۷۴۹۶۳۷۱۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177461
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه امید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۱۲۳۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۷۸۲۹ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالقاسم شمسی جامخانه به شماره ملی ۲۰۹۱۵۱۰۳۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم زمانی فریز هندی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۰۵۰۳۱ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمدمهدی بهشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و فاطمه رضایی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۰۲۰۲۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و حبیب رضا حدادی سیاهکلی به شماره ملی۲۶۴۹۸۱۳۲۱۰ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. علاوه بر اختیارات موضوع ماده ۴۸ اساسنامه، قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۴۳ اساسنامه از سوی هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. • اجرای مصوبات مجامع عمومی پس از ابلاغ مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده باشد. • دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آن‌ها. • تهیه، تنظیم و به روزرسانی کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. • تهیه و تنظیم بودجه سالانه، برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. • افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. • ایفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص دیگر و استیفای حقوق شرکت از سایرین. • تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت، • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری، وفق مفاد بند ۱۷ ماده ۴۳ اساسنامه. • استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت. • دعوت اعضای هیئت مدیره برای تشکیل جلسه هیئت مدیره در مواقع ضروری طبق ماده موضوع ۴۰ اساسنامه. مدیرعامل شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود، قسمتی از اختیارات فوق را به مسئولیت خود به مدیران شرکت تفویض نماید. پ۹۷۰۵۲۸۷۴۴۷۴۸۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه