شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320699470


شماره ثبت:
417593
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1390/8/21
آدرس:
خيابان ملاصدرا ، خيابان شيخ بهايي شمالي پايين تر از ميدان شيخ بهايي ، نبش كوچه مهران ، پلاك 99 1991781988

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدعلی یزدان جو 1512619
آقای محمد فطانت فرد حقیقی 1512619
علی شیخی 1512619
آقای مجید عشقی 1620237
سید محمدرضا صباغی 12811855
آقای کمال بیگدلی 12811855
آقای علی تیموری شندی 12831017
آقای مسعود غلام زاده لداری 12831017
آقای علی رضا مافی بالانی 12933393
آقای ابوالفضل شهرآبادی 12933393
امیر بهداد سلامی 13566420
مهدی محمودی 13566420
آقای حمید ابدالی 13566420
معراج بناگر 13566420
حسن کاظم زاده 13566420
آقای عباس خسروانی 14335844
علی صفر علی 14335844

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 669926
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار کشاورز جنب کوچه شهید شوریده پ ۵۳ ط ۲ کدپستی ۱۴۱۵۹۵۳۶۸۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۹۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014035
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مختار و همکاران به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی صالح اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۷۳۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212082
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۰۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212106
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۲۶۹۵۷/۱۲۱ مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام و از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۲۰۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221569
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بلوار فرحزادی خیابان ایوانک خیابان فلامک شمالی نبش کوچه درخشان برج آریو طبقه ۵ واحد ۹ کدپستی ۱۴۶۷۸۶۳۱۶۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. آقای محمدعلی یزدانجو با کد ملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر (بجای آقای علی بقایی) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا صباغی با کد ملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا (بجای آقای عیسی حسین پناه) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۵۴۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512617
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ و نامه شماره ۱۲۱/۲۴۸۹۷۲ مورخ ۹۲/۱۰/۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی به عنوان ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۴۱۸۱۸۵۷۶۲۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512619
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ و نامه شماره ۱۲۱/۲۷۲۴۰۷ مورخ ۹۳/۳/۲۸ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی یزدان جو به کدملی ۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سید محمد رضا صباغی به کدملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای علی شیخی به کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای کمال بیگدلی به کدملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمد فطانت فرد حقیقی به کدملی ۲۲۹۸۸۶۶۲۷۹ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره؛ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۴۱۸۶۵۳۴۲۷۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539651
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ و نامه شماره ۲۴۸۹۷۲/۱۲۱ مورخ ۱/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بانک پارسیان بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ شرکت مخابرات ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ گروه سرمایه گذاری تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ شرکت سرمایه گذاری سایپا بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ شرکت سرمایه گذاری سمند بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۲۶۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1540849
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ و نامه شماره ۲۶۶۴۰۶ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش وهمکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۵۰۱۴۹۲۴۶۸۹۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620237
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۸۰۵۰۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید عشقی با کدملی ۲۹۴۹۴۸۲۵۳۸ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر بجای آقای محمد علی یزدان جو به سمت عضو هیات مدیره و آقای عباس خسروانی با کدملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به نمایندگی از بانک پارسیان بجای آقای محمد فطانت فردحقیقی به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به عنوان مدیرعامل (خارج از شرکا و خارج از اعضا هیات مدیره) شرکت برای مدت باقیمانده از تصدی هیات مدیره تعیین گردید. هیات مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱و ۳و ۹و ۱۰و ۱۳و ۱۴و ۱۵و ۱۷و ۱۹و ۲۱و ۲۷و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۲۵۷۸۶۷۷۸۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072599
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار کشاورز جنب کوچه شهید شوریده پ ۵۳ ط ۲ کدپستی ۱۴۱۵۹۵۳۶۸۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12811855
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲/۲/۹۳ و مجوز شماره ۶۳۸۵ , ۱۲۲ مورخ ۱/۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس خسروانی با کدملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به نمایندگی از بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی به کدملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای کمال بیگدلی به کدملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای امیر بهداد سلامی با کدملی ۰۰۵۳۵۲۱۴۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۹ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۱ و ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۳۰۳۹۸۸۵۳۱۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831017
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ و بموجب مجوز شماره ۶۳۸۷ , ۱۲۲ مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل تعیین گردیدند. عباس خسروانی با کدملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. کمال بیگدلی به کدملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. مسعود غلام زاده لداری به کدملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امیر بهداد سلامی با کدملی ۰۰۵۳۵۲۱۴۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و ۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۵۰۳۱۲۲۲۶۷۴۸۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912124
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز سازمان بورس بشماره ۶۳۸۸ , ۱۲۲ مورخ ۱/۲/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۹۴ تصویب شد روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکارن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۴۲۶۶۶۱۳۳۰۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933393
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و تاییدیه شماره ۸۹۷۴ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل شرکت با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. چک، سفته، برات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کدملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کدملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقاین علی رضا مافی بالانی با کدملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰ یا معراج بناگر با کدملی ۰۰۷۶۲۰۳۰۹۳، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادهای ارائه خدمات و فروش تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان ابوالفضل شهرآبادی با کدملی ۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶ یا مهدی محمودی با کدملی ۰۰۶۵۸۴۲۶۴۲ یا حسن کاظم زاده با کدملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷، همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۰۵۲۶۴۹۴۶۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186102
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۴/۹۵ و مجوز شماره ۱۴۰۴۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۹۲۱۵۸۶۱۹۵۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461492
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۹۴۲۸ / ۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۱۷۳۶۶۲۶۲۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461502
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۷۶۸ / ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردید. پ۹۶۰۳۱۷۸۸۷۹۹۰۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566420
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۲۳۶۲۹/ ۱۲۲ مورخ ۳/ ۵/ ۹۶سازمان بوررس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید ابدالی با کد ملی ۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (بجای آقای مسعود غلام زاده لداری) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تعیین گردید در نتیجه آقای عباس خسروانی با کد ملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ به نمایندگی از بانک پارسیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کمال بیگدلی به کد ملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید ابدالی به کد ملی ۴۶۸۹۷۳۸۱۳۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امیر بهداد سلامی با کد ملی ۰۰۵۳۵۲۱۴۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی تیموری شندی با کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد چک، سفته، برات و اوراق پرداخت تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای علی تیموری شندی با کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ و آقای علی رضا مافی بالانی با کد ملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه قراردادهای خرید کالا و خدمات تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقایان علی رضا مافی بالانی با کد ملی ۰۶۲۰۷۶۸۱۵۰ یا معراج بناگر با کد ملی ۰۰۷۶۲۰۳۰۹۳ همراه با مهر شرکت معتبر میباشدکلیه قراردادهای ارائه خدمات مشاوره تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل وآقایان ابوالفضل شهرآبادی کد ملی ۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶ یا مهدی محمودی کد ملی ۰۰۶۵۸۴۲۶۴۲یا حسن کاظم زاده کد ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب وی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در بندهای ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۹، ۲۱، ۲۷ و۲۹ ماده ۴۱ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۵۲۸۶۹۲۷۲۹۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693493
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۸۹۵ , ۱۲۲ مورخه ۲۷/۷/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲، بانک پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱، شرکت مخابرات ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰، گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱، شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند پ۹۶۰۸۱۴۹۴۲۱۷۹۷۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198329
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۹/۲/۹۷ و مجوز شماره ۳۸۰۱۷ , ۱۲۲ مورخه ۹/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۶۱۲۲۸۳۲۰۴۴۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198344
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۳۶۳ , ۱۲۲ مورخه ۹/۴/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت روز نامه اطلاعات به عنوان روز نامه کثیر الانتشار برای درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و شماره ثبت ۱۳۹۹۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ یعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند پ۹۷۰۶۱۲۷۵۴۹۴۱۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335844
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۶۸۶ / ۱۲۲ مورخ ۰۶ / ۰۸ / ۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۷۰ ماده و ۲۷ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: ۱) نام و شمارۀ ثبت شرکت: نام شرکت عبارتست از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) با شماره ثبت ۴۱۷۵۹۳. ۲) موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه شرکت به شرح زیر میباشد: الف موضوع فعالیت اصلی: موضوع فعالیت اصلی عبارتست از پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه/ اشخاص حقوقی واحد شرایط ب موضوع فعالیت فرعی: ۱ ارائه مشاوره در زمینه هایی از قبیل: ۱ ۱ روش بهینه و زمان بندی تأمین مالی، همچنین مبلغ منابع مالی مورد نیاز؛ ۱ ۲ روش و پیشنهاد زمانبندی عرضه‌ی اوراق بهادار؛ ۱ ۳ قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود؛ ۱ ۴ فرآیند ثبت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه میشود؛ ۱ ۵ فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۱ ۶ پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورسها و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه؛ ۱ ۷ ادغام، تملیک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکتها؛ ۱ ۸ امور مدیریت ریسک؛ ۹ آماده سازی شرکت‌ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها؛ ۱ ۱۰ امور سرمایه گذاری؛ ۱ ۱۱ خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار؛ ۲ بازاریابی و یا مدیریت فرآیند واگذاری اوراق بهادار؛ ۳ انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن؛ ۴ ارائه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای شرکتها؛ ۵ ارائه خدمات مدیریت داراییها؛ ۶ ارائه خدمات مرتبط با صندوقهای سرمایه گذاری و اداره صندوق‌های مزبور و سرمایه گذاری در آنها؛ ۷ کارگزاری؛ ۸ کارگزار/ معامله‌گری؛ ۹ سبدگردانی؛ ۱۰ بازاریابی؛ ۱۱ پردازش اطلاعات مالی ۱۲ سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانکها؛ ۱۳ جلب حمایت بانکها، بیمه‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار؛ ۱۴ کمک به شرکت‌ها در تامین منابع مالی و اعتباری؛ ۱۵ کمک به شرکتها جهت صدور، تأیید و قبول ضمانتنامه. ج سایر فعالیتها: ۱ انجام فعالیتهای سبدگردانی، خدمات صندوقها سرمایه گذاری، کارگزاری، کارگزار/معامله‌گری، بازارگردانی و پردازش اطلاعات مالی با اخذ مجوز جداگانه ازسازمان امکانپذیر است. ۲ انجام فعالیتهای کارگزاری و کارگزار/معامله‌گری صرفا در راستای انجام فعالیت بازارگردانی، سبد گردانی، اداره صندوقهای سرمایه گذاری، تعهدپذیره نویسی وتعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه امکانپذیر است. ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مطابق بند مربوطه در اساسنامه تهران خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک ۹۹ کدپستی۱۹۹۱۷۸۱۹۸۸ شرکت فاقد شعب می‌باشد. ۴) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. ۵) سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال، ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: بانک پارسیان به شماره ثبت۱۷۸۰۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ با نمایندگی عباس خسروانی به شماره ملی ۰۳۲۲۵۱۸۲۸۸ رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران به شماره ثبت ۳۲۵۰۸۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۷۲۹۰ با نمایندگی کمال بیگدلیبه شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۸۰۵ نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ثبت ۱۴۷۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ با نمایندگی علی صفرعلی به شماره ملی ۰۵۳۴۰۳۰۴۳۲ عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱عضو هیات مدیره شرکت گروه مالی بانک پارسیان به شماره ثبت۴۵۳۹۲۳ وشناسه ملی۱۴۰۰۴۰۴۶۳۷۲با نمایندگی علی تیموری شندی به شماره ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳عضو هیات مدیره و مدیرعامل ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی، هر صاحب سهم یا نماینده شخص حقیقی صاحب سهم یا نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می‌تواند به شرط ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت سهام و مدرک هویت، وکالت یا نمایندگی، در کلیه مجامع عمومی، حضور یابد. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط رأی خواهد داشت، مگر در انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱: حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل بنا به یکی از مصادیق عذر موجه موضوع ماده۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی قادر به حضور در مجامع عمومی نباشد، باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود. تبصره۲: در صورت پذیرش شرکت در بورس یا بازار خارج از بورس، سهامدار یا نماینده وی به شرط ارائه مدارک هویتی و وکالت یا نمایندگی با ارائه مدرک مالکیت سهام که بر اساس مقررات بورس یا بازار خارج از بورس صارد میگردد از جمله یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ گواهی نامه نقل وانتقال و سپرده سهام، ۲ تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی یا جمعی ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه، تقسیم سود پس از تصویب مجمع عمومی عادی مطابق قانون تجارت میباشد. اندوخته قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام میشود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. موارد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیات مدیره میتواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهدآمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی‌های دیون شرکت بر اساس صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به۳۱/۰۴/۱۳۹۷ برابر مبلغ ۳ , ۱۵۸ , ۳۰۴ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال میباشد که شامل بدهیهای کوتاه مدت ۸۲۹ , ۷۴۶ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال و بدهی‌های غیرجاری ۲ , ۳۲۸ , ۵۵۸ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال میباشد. همچنین بدهیهای احتمالی شرکت برابر مبلغ ۴۹ , ۱۹۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال میباشد. ۱۱) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکت‌ها و در مرکز شرکت و برای مراجعه علاقه مندان آماده می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۰۲۴۶۵۴۳۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه