شرکت گرمانیا پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320695973


شماره ثبت:
418628
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1390/8/15
آدرس:
خ بخارست خ 15 پ 15 ط پنجم 1513836811

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سید علی مشعلی 553776
آقای حسن عدل خواه 553782

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553776
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن عدل خواه به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۱۴۰۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور آمود راه سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر آقایی دوست به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۱۴۰۳۶ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۹۱۷۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 553782
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن عدل خواه به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۱۴۰۳۶ و شرکت مهندسین مشاور آمودراه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۹۲۰ با نمایندگی آقای منوچهر آقایی دوست و شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۲۳۵ با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۰۸۲۱ با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی تا تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ در تاریخ۲۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۲۹۱۶۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962982
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن عدل خواه به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۱۴۰۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه ساختمانی البرز تات سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا شیرانی چهارسوقی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور آمود راه سهامی خاص با نمایندگی آقای منوچهر آقایی دوست به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تجارت پیشه گان صنعت پرشین بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای محمدرضا محمودی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی مشعلی به شماره ملی ۰۰۳۰۷۱۴۰۳۶ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۶/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10876005
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ۵/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11111558
آگهی تغییرات شرکت گرمانیا پارس سهامی عام به شماره ثبت۴۱۸۶۲۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۹۵۹۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۹/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ بخارست خ ۱۵ پ۱۵ ط پنجم کدپستی۱۵۱۳۸۳۶۸۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۳/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه