شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320689841


شماره ثبت:
417446
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1390/8/8
آدرس:
تهران خيابان نلسون ماندلا (آفريقا) خيابان حميد طاهري نبش ايثارسوم پلاك56 طبقه اول 1966814191

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کامران خدائی 577120
خانم معصومه حبیبی کند بن 1584925
متولد مهدیشهر 1584925
آقای ابوالفضل دانشی 1584925
حامد هیئت داودیان 1720384
آقای عبدالحمید امامی 1720384
حبیب اله بیطرف 1720384
آقای عباس عبدلیان سرشکی 13270012
بهزاد شیری 13642346
کیان ایلکا 13642346
حمیدرضا خطیبی 13642346
آقای کریم آزادگان 13642346
آقای غلامحسین ویسی چقاکبودی 13642346
آقای علی صادقی 14192987
آقای پیمان کنعان 14192987
سید رضا خادمی 14192987
حسین آقامحمدی 14192987
علیرضا معلم 14192987

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577120
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۴۴۶و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۱۰۰۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 596208
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبینسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ خالد اسلامبولی ک سوم پ ۲۳ کدپستی ۱۵۱۳۶۴۷۷۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۶۹۳۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166572
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۹۹۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579669
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

شماره۱۳۹۳۳۰۴۰۰۹۰۱۰۳۴۴۷۹ ۱۶/۴/۱۳۹۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران خدایی به شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۷۷ شرکت پترو امید آسیا ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۶۰۵۹۳ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1584925
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمد عبدالحسینی به شماره ملی ۵۳۰۹۸۴۵۳۰۵ به نمایندگی از شرکت پترو امید اسیا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ به سمت رئیس هیات مدیره. خانم معصومه حبیبی کند بن به شماره ملی ۶۳۱۹۴۴۸۱۸۰ به نمایندگی از شرکت فلزات زرین ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۷۷به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای ابوالفضل دانشی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۳۵۳۷۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۲۱۶۶۲۴۴۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720384
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد هیئت داودیان کدملی ۱۳۷۸۹۳۱۹۳۹ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید ش م ۱۰۳۲۰۱۸۸۸۵۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای حبیب اله بیطرف کدملی ۴۴۳۲۱۳۳۲۹۵ به نمایندگی از شرکت پترو امید آسیا ش م ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای عبدالحمید امامی کدملی ۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶ به نمایندگی از شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان ش م ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۲۶۵۷۸۹۹۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073030
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آئین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کامران خدائی به شماره ملی۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763073
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) خیابان حمید طاهری نبش ایثار سوم پلاک۵۶ طبقه اول کدپستی ۱۹۶۶۸۱۴۱۹۱ تغییر یافت. پ۹۵۰۲۰۵۹۲۸۹۱۰۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016126
آگهی تغییرات شرکت زرین کالای مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. بانک سپه بشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲و بانک تجارت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰و شرکت پتروامیدآسیا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ و شرکت مدیریت انرژی تابان هوربشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ و شرکت چاپ و نشر سپه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۱۴۸۶۶۰۴۶۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123610
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «توسعه مولد نیروگاهی جهرم» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۸۲۲۷۷۷۲۸۷۳۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267933
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب اله بیطرف به شماره ملی ۴۴۳۲۱۳۳۲۹۵ بنمایندگی از شرکت بانک سپه بشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و بهزاد شیری به شماره ملی ۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷ بنمایندگی از شرکت پترو امید آسیا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم آزادگان به شماره ملی ۴۱۹۹۵۸۱۰۱۴ بنمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و عباس عبدلیان سرشکی به شماره ملی ۰۰۵۳۱۴۶۸۱۶ بنمایندگی از شرکت بانک تجارت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین ویسی چقاکبودی به شماره ملی ۳۳۴۰۸۶۸۵۵۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت انرژی تابان هور بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌های اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پ۹۵۱۱۰۲۸۵۷۹۱۱۲۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270012
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۲۰۷ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از سهامی خاص به سهامی عام ۱) نام و شماره ثبت شرکت: شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱ ۲) موضوع شرکت: سرمایه گذاری و مشاوره و اجراء کلیه پروژه‌های ساختمانی، عمرانی، صنعتی و کشاورزی و خدماتی مرتبط با موضوع شرکت و همچنین مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و خارجی و داخلی و دولتی و خصوصی در زمینه‌های مذکور، خرید و فروش، صادارت و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطاء نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و نیز اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و وام از کلیه بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و خصوصی و دولتی. ۴) مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت: (شرکت فاقد شعبه است) تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، کوچه حمید طاهری، نبش ایثار سوم، ساختمان سرمایه گذاری امید، پلاک ۵۶، طبقه اول، واحد ۱۱ کدپستی ۱۹۶۶۸۱۴۱۹۱ می‌باشد. ۵) سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: مبلغ ۲۴۱۴۵۳۳۲۰۸۲۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۱۴۵۳۳۲۰۸۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد. که کاملا تادیه شده است. ۶) سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز می‌باشد. ۷) اسامی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: حبیب اله بیطرف به شماره ملی ۴۴۳۲۱۳۳۲۹۵ بنمایندگی از شرکت بانک سپه بشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. بهزاد شیری به شماره ملی ۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷ بنمایندگی از شرکت پترو امید آسیا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره. کریم آزادگان به شماره ملی ۴۱۹۹۵۸۱۰۱۴ بنمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت مدیر عامل و عضوء هیئت مدیره. عباس عبدلیان سرشکی به شماره ملی ۰۰۵۳۱۴۶۸۱۶ بنمایندگی از شرکت بانک تجارت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت عضوء هیئت مدیره. غلامحسین ویسی چقاکبودی به شماره ملی ۳۳۴۰۸۶۸۵۵۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت انرژی تابان هور بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضوء هیئت مدیره. ۸) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: • اعلامیۀ خرید سهام، • گواهی نامۀ نقل و انتقال و سپردۀ سهام، • اصل ورقۀ سهام، • تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی. ۹) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: ۱. تصویب میزان سود تقسیمی شرکت در هر سال منوط به تصمیم سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد. همچنین به موجب مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. ۲. وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ۳. مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ۴. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های جاری و غیرجاری شرکت مبلغ ۴۹۸۹۴۵ میلیون ریال می‌باشد و شرکت فاقد هرگونه تعهدات، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد. ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۱۱۰۳۱۸۴۸۱۴۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486212
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۱۳۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۷/۳/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۰۴۰۴۱۸۹۶۵۶۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624434
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۷۰۲۵۵۴۶۰۰۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642346
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب اله بیطرف به شماره ملی ۴۴۳۲۱۳۳۲۹۵ بنمایندگی از شرکت بانک سپه بشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید رضا خطیبی به شماره ملی ۴۲۸۴۶۴۶۵۵۹ به جای بهزاد شیری به شماره ملی ۲۹۷۰۶۷۷۲۳۷ بنمایندگی از شرکت پترو امید آسیا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم آزادگان به شماره ملی ۴۱۹۹۵۸۱۰۱۴ بنمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کیان ایلکا به شماره ملی ۰۰۶۶۰۴۲۸۵۲ به جای عباس عبدلیان سرشکی به شماره ملی ۰۰۵۳۱۴۶۸۱۶ بنمایندگی از شرکت بانک تجارت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین ویسی چقاکبودی به شماره ملی ۳۳۴۰۸۶۸۵۵۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت انرژی تابان هور بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۱۵۷۳۲۷۶۶۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192953
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طرح و احداث و بهره برداری نیروگاه‌ها و تولید، توزیع، خرید و فروش انرژی برق، سرمایه گذاری در خرید نیروگاه‌ها، تامین مالی، احداث، راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری نیروگاه، صادرات و واردات برق مطابق قوانین و مقررات، شرکت در مناقصه‌های داخلی و خارجی پروژه‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق و اجرای آن‌ها. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌ها و ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید در داخل و یا خارج از کشور به تنهایی و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات، واردات کالا و خدمات نیروگاهی، استفاده از خدمات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از جمله پیمانکاران، مشاوران، شرکت‌ها، کارخانجات سازنده و واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات داخلی و خارجی جهت نیروگاه، استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه عملیات مجاز که برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌ها و ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید در داخل و یا خارج از کشور به تنهایی و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی، صنعتی و خدمات فنی و مهندسی و سایر خدمات، واردات کالا و خدمات نیروگاهی، استفاده از خدمات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی از جمله پیمانکاران، مشاوران، شرکت‌ها، کارخانجات سازنده و واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات داخلی و خارجی جهت نیروگاه، استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت، انجام کلیه عملیات مجاز که برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط پ۹۷۰۶۰۷۷۳۴۴۶۳۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192978
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۶ به تصویب رسید. بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲ و بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ و شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ و شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۶۰۷۳۴۲۱۶۸۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192987
آگهی تغییرات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۹۸۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی صادقی به کدملی ۵۲۰۹۸۱۲۹۹۵ به نمایندگی از شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ به سمت رئیس هیات مدیره و حسین آقامحمدی به کدملی ۰۰۴۵۸۴۶۹۵۲ به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و پیمان کنعان به کدملی ۰۶۸۱۷۶۲۴۵۴ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه به کدملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۳۳۶، به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علیرضا معلم به کدملی ۱۲۹۲۱۳۴۸۷۹ به نمایندگی از بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲، به سمت عضو هیات مدیره و سید رضا خادمی به کدملی ۲۲۸۱۰۷۶۵۱۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته بروات و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء مشترک دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره بر مبنای ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. پ۹۷۰۶۰۷۲۱۳۴۳۲۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه