شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320688781


شماره ثبت:
417373
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1390/8/7
آدرس:
تهران خيابان وليعصر خيابان پروين كوچه ايثار 3 پلاك 2 طبقه دوم واحد 6 1966814161

اشخاص

عنوان طبق آگهی
احمد فیاض بخش 1252997
محمدعلی شکراللهی حسن باروق 1252997
آقای رضا معظمی 9941710

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 719823
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۷۶۴۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741866
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هورسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای حامد هیئتداودیان به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت خدمات آینده اندیشنگر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن علیزاده بسمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فیاضبخش به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شکراللهیحسنباروق به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا عبادزادهسمنانی به سمت عضو هیئتمدیره و آقای محمدعلی شکراللهیحسنباروق به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه سهامی خاص به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۸/۹۰ در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۵۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741944
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۵ ریال طی گواهی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۵/۵/۹۱ بانک سپه شعبه مستقل ممتاز نگین سپه توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۴۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049074
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۲۹۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049136
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۲۹۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150310
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۲۹ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. پ۱۶۹۲۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150374
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲ و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳. پ۱۶۹۲۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252997
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مدیریت توسعه گوهران امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به نمایندگی احمد فیاض بخش به شماره ملی ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به نمایندگی رضا عبادزاده سمنانی به شماره ملی ۰۰۹۴۱۷۸۶۸۲۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی ۱۵۸۱۱۷۷۴۰۲ به نمایندگی محمدعلی شکراللهی حسن باروق به شماره ملی ۰۰۳۹۱۱۰۶۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. پ۱۷۴۰۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516697
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۱۸۹۱۴۳۷۵۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406294
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در تاریخ فوق الذکر بابت افزایش سرمایه ذیل دفاتر ثبت تکمیل امضا گردید پ۹۳۱۱۰۵۱۹۴۶۷۵۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941710
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700656
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۹۵ ریال طی گواهی شماره ۴۲۹ مورخ ۱۵/۵/۹۱ بانک سپه شعبه مستقل ممتاز نگین سپه توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10918623
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هورسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام با نمایندگی آقای حامد هیئت داودیان به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسن علیزاده بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت توسعه گوهران امید سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد فیاض بخش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدعلی شکراللهی حسن باروق به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا عبادزاده سمنانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی شکراللهی حسن باروق به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۷/۸/۹۰ در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645310
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۴ و به موجب مجوز شماره ۲۷۸۵/۱۲۲مورخ ۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شامل ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۹۴۱۱۱۷۴۵۴۶۲۴۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12730994
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴، مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۱۱۷۳۷۶۸۳۱۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015060
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ ومجوز سازمان بورس و اوراق بها دار بشماره ۱۱۲۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۸/۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران بلوار نلسون ماندلا (خیا بان آفریقا) خیابان شهید طاهری نبش کوچه ایثار سوم پلاک ۲ طبقه دوم کدپستی ۱۹۶۶۸۱۴۱۶۱تغییر یافت. پ۹۵۰۶۲۱۵۵۰۶۰۴۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244613
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۰۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۹/۱۰/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس: تهران خیابان ولیعصر خیابان پروین کوچه ایثار۳ پلاک۲ طبقه دوم واحد۶ کدپستی ۱۹۶۶۸۱۴۱۶۱ تغییر یافت. پ۹۵۱۰۱۸۴۱۷۳۶۰۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13441757
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۷۶۵/ ۱۲۲/ مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ تصویب گردید. اشخاص حقوقی بعنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهامی عام ش م ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید سهامی عام ش م ۱۰۱۰۲۸۳۱۷۹شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه سهامی خاص ش م ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ شرکت پترو امید آسیا سهامی خاص ش م ۱۰۳۲۰۱۷۰۸۸۵ و شرکت خدمات آینده اندیش نگر سهامی خاص ش م ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ موسسه حسابرسی بهمند ش م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند ش م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ۹۶۰۳۰۲۴۴۷۷۱۱۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756152
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۶۹۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۷/۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد صباغی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ طی به سمت رئیس هیات مدیره. آقای حمید تیموری به نمایندگی از شرکت خدمات آینده اندیش نگر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای حسنعلی تقی زاده لنده به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای علی متدین روحی به نمایندگی از شرکت پترو امید آسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای علیرضا حمصیان اتفاق به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳ به سمت عضو هیات مدیره. هیات مدیره بر اساس ماده ۴۶ اساسنامه، قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر این که مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. ۳ تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. ۴ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه. ۶ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن‌ها. ۷ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های داخلی شرکت. ۸ همکاری با سازمان و بازرس برای اجرای وظایف خود. پ۹۶۰۹۲۱۱۴۳۴۸۷۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13829345
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۳/۹۶ و مجوز شماره ۳۳۱۴۴۵/۹۶۹ - ۰۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. مبلغ ۵۹۷۲۲۸۱۴۷۰۰ ریال به موجب گواهی شماره ۱۲۴۷ مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ بانک سپه شعبه میرداماد غربی واریز گریده است. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۶۱۱۰۱۱۲۳۴۹۸۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13981225
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز ۳۳۳۳۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند ش. م ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند ش. م ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۹/۹۶ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۱۲۷۱۳۱۱۱۰۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036945
آگهی تغییرات شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۷۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ ومجوز۳۴۲۲۳/۱۲۲مورخه ۱۰/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۷۰۲۲۹۱۵۶۳۷۲۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه