شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320684583


شماره ثبت:
14985
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1390/8/2
آدرس:
قم-شهر سلفچگان-منطقه ويژه سلفچگان-خيابان كارآفرين-كوچه كارآفرين2-پلاك 0-ساختمان 20/503-طبقه همكف 3746139386

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مسعود زاهدی اول 622645
آقای محمد هاشمی 622645
آقای محمدتقی عسکری 622645
آقای علی مشرقی آرانی 1761816
آقای سید محسن جهرمی 10117238
خانم زینب سادات جهرمی 10883771
آقای آرش گلرخیان 12680217
آقای مهدی زاهدی اول 12912385
مجتبی داستانی حسین آبادی 12912385
مهرداد توکلی ملایری 12912385
اسحق حیدری 12912385

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 622645
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپیدبا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محسن جهرمی به شماره ملی۰۰۷۴۸۰۵۴۸۷ به شماره شناسنامه۳۰۹۳ تاریخ تولد۱۷/۰۳/۱۳۶۲ فرزند سید محمد با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۱/۲۸۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۸ ریال افزایش داد. آقای محمد هاشمی به شماره ملی۵۶۵۹۴۲۱۵۴۷ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال افزایش داد. آقای مسعود زاهدی اول به شماره ملی۰۰۶۲۵۷۸۷۴۱ به شماره شناسنامه۲۴۱۶ تاریخ تولد۲۲/۰۵/۱۳۵۶ فرزند غلامرضا با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۹۹۸/۵۹۹ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون و دویست هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و دویست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن جهرمی به شماره ملی۰۰۷۴۸۰۵۴۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای مسعود زاهدی اول به شماره ملی۰۰۶۲۵۷۸۷۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , آقای محمد هاشمی به شماره ملی۵۶۵۹۴۲۱۵۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور , قراردادها , چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۲ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی عسکری به شماره ملی۰۰۸۳۴۳۲۲۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۹۶۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688705
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپیدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ۰۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان پاسداران بعد از گل نبی پ۵۲ واحد۴ کدپستی۱۹۴۷۹۴۷۵۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۶/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۰۴۰۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600378
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به سه میلیون سهم با نام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۶۳۴۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761801
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نام شرکت به «توسعه وپشتیبانی مه کامه سپید» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۳۱۰۱۳۶۱۲۴۱۳۸۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761816
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی باکدملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۱۰۱۳۹۰۴۵۶۵۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117238
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۰۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محسن جهرمی به شماره ملی۰۰۷۴۸۰۵۴۸۷ به شماره شناسنامه۳۰۹۳ تاریخ تولد۱۷/۰۳/۱۳۶۲ فرزند سید محمد با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۱/۲۸۸ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۸۸ ریال افزایش داد. آقای محمد هاشمی به شماره ملی۵۶۵۹۴۲۱۵۴۷ با پرداخت مبلغ۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ریال افزایش داد. آقای مسعود زاهدی اول به شماره ملی۰۰۶۲۵۷۸۷۴۱ به شماره شناسنامه۲۴۱۶ تاریخ تولد۲۲/۰۵/۱۳۵۶ فرزند غلامرضا با پرداخت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۹۹۸/۵۹۹ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون و دویست هزار سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون و دویست هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محسن جهرمی به شماره ملی۰۰۷۴۸۰۵۴۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای مسعود زاهدی اول به شماره ملی۰۰۶۲۵۷۸۷۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , آقای محمد هاشمی به شماره ملی۵۶۵۹۴۲۱۵۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره , آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور , قراردادها , چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۲ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدتقی عسکری به شماره ملی۰۰۸۳۴۳۲۲۴۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۷/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10338045
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده مورخ۰۹/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان پاسداران بعد از گل نبی پ۵۲ واحد۴ کدپستی۱۹۴۷۹۴۷۵۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۶/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883771
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت مه کامه سپیدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فو ق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به بامسئولیت محدود تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال می‌باشد، که تماما پرداخت گردیده است و اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمد هاشمی به شماره ملی۵۶۵۹۴۲۱۵۴۷ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۹۹۹/۲۹۹ ریال، خانم زینب سادات جهرمی به شماره ملی۰۰۸۳۳۶۰۷۳۵ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۲ ریال، آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ به میزان سهم الشرکه۰۰۰/۹۹۹/۲۹۹ ریال. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد هاشمی به شماره ملی۵۶۵۹۴۲۱۵۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم زینب سادات جهرمی به شماره ملی۰۰۸۳۳۶۰۷۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی زاهدی اول به شماره ملی۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد مالی و بانکی و رسمی و تعهدآور، قراردادها، چک و سفته و بروات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۸/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680217
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۹۱۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۴ ماده و ۹ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. طرح اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام بشرح ذیل میباشد: نام وشماره ثبت شرکت: توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۸۷۰ موضوع شرکت ونوع فعالیت آن: موضوع شرکت عبارتست از: واردات و صادرات و خرید و فروش تهیه تولید و توزیع و بسته بندی انواع مواد غذایی مجاز انواع نوشابه‌های غیر الکلی و انواع آبهای معدنی و انواع مواد گوشتی و پروتئینی و گیاهی و انواع مواد لبنی و انواع آبزیان و انواع سوسیس و کالباس تهیه و تولید و بسته بندی انواع خشکبار ادویه جات و حبوبات و انواع ترشیجات و شوریجات و راه اندازی فروشگاه زنجیره‌ای جهت خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در داخل و خارج از کشور و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا در زمینه موضوع شرکت و واردات انواع ماشین آلات مورد نیاز صنایع فوق و صادرات تولیدات شرکت به خارج از کشور کالا از کلیه کمرکات کشور شرکت در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصا انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و اعتبار به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشارکت و سرمایه گذاری در کلیه امور سود آور مجاز با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و کلیه فعالیتهای مجاز مرتبط با موضوع فعالیت. مرکزاصلی شرکت: مرکزاصلی شرکت شهرتهران پاسداران روبروی نگارستان ششم پلاک ۵۲ واحد ۴کدپستی ۱۹۴۷۸۱۸۱۱۵ شرکت فاقد شعب است مدت شرکت فعالیت شرکت: ازتاریخ تاسیس به مدت نامحدود سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (سی میلیاردریال) تماما پرداخت شده است شرکت فاقدسهام ممتازاست. هویت کامل رئیس واعضای هیئت مدیره ومدیرعامل: آقای مهدی زاهدی اول فرزند غلامرضا به ش ش ۳۵۵۶ با کدملی۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد توکلی ملایری فرزند عباسعلی به ش ش ۱۷۸ باکد ملی ۳۸۷۴۷۶۸۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای آرش گلرخیان فرزند محمدرضا به ش ش ۰۰۱۶۳۷۷۱۲۵ باکد ملی ۰۰۱۶۳۷۷۱۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن مظاهری نیا فرزند محمد باقر به ش ش ۱۱۸۰۷با کدملی ۰۰۳۰۱۱۷۹۳۳به سمت عضو هیئت مدیره آقای اسحق حیدری فرزند علی اصغر به ش ش ۱۱۲۱۹ با کد ملی ۰۰۶۵۲۲۸۱۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم میتواند شخصا، ویاوکیل یا قائم مقام قانون یاشخاص حقیقی ونماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضوربه هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهدداشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدارجدید با ارائه یکی از مدارک زیرحق حضوردرجلسه مجمع را خواهند داشت: مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعدازتصفیه: از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن طبق ماده ۱۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی برخلاف این امر باطل است. سود قابل تقسیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سال قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته‌های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. تقسیم سود و انوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه صاحبان سهام الزامی است. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات اساسنامه منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوط به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲۹/۱۲/۱۳۹۳: جمع بدهیهای جاری: ۹۵۰۸۳۶۰۸۹۳۱ ریال جمع بدهیهای غیر جاری: ۴۹۹۵۵۲۳۹۹۰ ریال جمع بدهیهای: ۱۰۰۰۷۹۱۳۲۹۲۱ریال روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه ابرار پ۹۴۱۲۰۸۴۱۹۷۳۶۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825335
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران پاسداران بعد از خیابان گل نبی روبروی نگارستان ششم پلاک ۵۲ طبقه ۴ واحد ۱۸ کدپستی ۱۹۴۷۸۱۸۱۴۳ منتقل شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۰۹۶۹۳۶۳۳۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12883824
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را ناشی از ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا، اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسۀ آنها، پ۹۵۰۴۰۹۵۸۰۵۸۳۵۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912385
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهدی زاهدی اول با کد ملی ۰۰۷۹۲۶۳۹۴۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و مهرداد توکلی ملایری با کد ملی ۳۸۷۴۷۶۸۶۵۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و مجتبی داستانی حسین آبادی با کد ملی ۰۰۵۹۸۵۹۸۲۲ به سمت عضو هیأت مدیره و آرش گلرخیان باکد ملی ۰۰۱۶۳۷۷۱۲۵ به سمت عضو هیأت مدیره و اسحق حیدری با کد ملی ۰۰۶۵۲۲۸۱۴۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و کلیه عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۴۲۶۲۰۳۵۳۶۶۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912404
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۴به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۴۲۶۴۴۴۶۱۵۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13393022
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۱۶۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۳۱۳/ ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۶۰۱۳۰۶۸۹۶۷۴۱۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565910
آگهی تغییرات شرکت توسعه و پشتیبانی مه کامه سپید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۸۳

درمرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح ذیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. به موجب نامه شماره ۷۴۲۸۴/۹۶ مورخ ۱۹/۰۴/۹۶ اداره ثبت شرکتهای سهامی و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت به نشانی: قم شهر سلفچگان منطقه ویژه سلفچگان خیابان کارآفرین کوچه کارآفرین۲ پلاک ۰ ساختمان ۵۰۳/۲۰ کدپستی ۳۷۴۶۱۳۹۳۸۶ انتقال یافت و درمرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قم تحت شماره ۱۴۹۸۵ به ثبت رسیده است. ش۹۶۰۵۲۸۲۲۵۲۴۱۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه