شرکت بیمه ما (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320591652


شماره ثبت:
407563
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1390/4/13
آدرس:
ميدان ونك خيابان ونك شماره 9 1994618317

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید محمدعلی علی پوریزدی 939269
محمدرضا نادریان 939304
محمدابراهیم پورزرندی 1512848
منوچهر کبیری 1512848
آقای حسین کریم خان زند 1512848
آقای فتحعلی خوشبین 1512848
آقای محمد آرام بن یار 10222976
آقای محمود رشیدی 10222976
آقای جعفر جعفری 10943170
آقای محمد خدابنده لو 10943170
علی رستگار 12719305
محمدتقی صمدی 12719305
حجت بهاری فر 13989309
حمید تاجیک باغخواص 14057860
آقای علیرضا هادی 14057860
مجید حسینی آملی 14345958
صالح شیری 14345958
امیرحسین قربانی 14345958
وحید وثوق آبکنار 14345958

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741870
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئتمدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابرهیم محمدپورزرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی بسمت عضو هیئتمدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید تاجیکباغخواص به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت عضو هیئتمدیره و آقای سید محمدعلی پوریزدی به شماره ملی ۰۳۸۴۴۰۸۲۴۹ (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها بروات سفتهها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۲۹۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741886
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۶۰۳ با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپورزرندی و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت به شماره ثبت ۱۷۵۳۲۶ با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی و شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شماره ثبت ۳۵۸۲۸ با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۸۰۷ با نمایندگی آقای حمید تاجیکباغخواص تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۲ در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۳۱۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746363
آگهی تغییرات شرکت بیمه ماسهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران میدان ونک خیابان ونک شماره۹ کدپستی۱۹۹۴۶۱۸۳۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۷۶۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939269
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپور زرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین کریمخان زند به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمد علی پور یزدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد علی پوریزدی به شماره ملی۰۳۸۴۴۰۸۲۴۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ امضا چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۲۴۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 939304
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۲۲۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181252
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۷۸۱۵ و مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۶۷۸۱۵ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۸۰۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1181253
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه چک‌ها تا مبلغ پنجاه میلیون ریال توسط رئیس شعبه به اتفاق کارشناس مالی شعبه و در صورت نبود کارشناس مالی به اتفاق کارشناس فنی شعبه همراه با مهر شرکت. تبصره: پرداخت‌های مقرر مربوط به پرداخت ویژه یا واریز به حساب مربوط به شعب توسط ستاد انجام و همچنین پرداخت‌های مربوط به مواردی که نیاز به دریافت مفاصا حساب دارد تا مبلغ پنجاه میلیون ریال در اختیار شعب قرار می‌گیرد و مازاد آن طبق روال جاری و اعلام شده در آئین نامه توسط مدیریت مالی انجام خواهد شد. امضا کلیه چک‌ها تا مبلغ دویست میلیون ریال توسط مدیر امور مالی یا معاون مدیر امور مالی به اتفاق معاون اقتصادی و سرمایه گذاری یا معاون فنی همراه با مهر شرکت. امضا کلیه چک‌ها تا مبلغ دو میلیارد ریال توسط معاون اقتصادی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی به اتفاق مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل، همراه با مهر شرکت. امضا کلیه چک‌ها بیش از مبلغ دو میلیارد ریال توسط مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت، همراه با مهر شرکت. انتقال وجوه میان حساب‌های شرکت در یک بانک و یا از یک بانک به بانک‌های دیگر با تائید و امضا معاون اقتصادی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی به اتفاق مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت. پ۱۷۰۸۰۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512848
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره۶۰۲/۱۶۱۱/۱ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به شماره ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به عنوان نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی علیپور یزدی به شماره ملی ۰۳۸۴۴۰۸۲۴۹ به عنوان نماینده تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۰۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین کریمخان زند شماره ملی ۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد تقی صمدی شماره ملی ۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹ به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۱۲۴۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای منوچهر کبیری به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فتحعلی خوشبین کلخورانی شماره ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه معین ملت و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا اختیارات تفویضی به شرح صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ وحدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۳/۸/۱۳۹۱ میباشد. پ۹۳۰۴۱۸۸۹۶۶۵۲۹۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512849
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ و مجوز شماره ۹۳/۶۰۲/۱۰۹۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۳/۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصاد گستر قهرمان شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۲۴۷۴ و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۰۴ و شرکت تدبیرگران بهساز ملت شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ به سمت عضو علی البدل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۱۸۷۳۲۷۳۹۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1522871
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ وصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۹۳/۶۰۲/۲۰۷۵۹ مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال منقسم به ۱ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران و از محل پرداخت نقدی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و مبلغ ۵۵۳ , ۶۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۶۵۲۸ , ۱۶۳ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۳ بانک ملت شعبه گاندی واریز گردیده و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردیده است. پ۹۳۰۴۲۲۱۱۶۶۸۲۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597308
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۲۵۳۸۴/۶۰۲/۹۳ مورخ ۱۸/۵/۹۳ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۰۹۵۲۱۳۳۹۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10222976
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: و آقای محمد آرام‎بنیار به شماره ملی ۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمود رشیدی بشماره ملی ۱۲۱۹۳۵۱۵۰۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره آقای جعفر جعفری بشماره ملی ۱۵۰۱۳۴۹۹۹۶ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل) و آقای محمد خدابنده‎لو به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۸۹۱۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره (بعنوان عضو علی‎البدل) و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمدعلی پوریزدی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید تاجیک‎باغخواص به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای سید محمدعلی پوریزدی بشماره ملی ۰۳۸۴۴۰۸۲۴۹ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۴/۹۲ در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10729562
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا نادریان به شماره ملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» و «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10829685
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۳/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت تعاونی معین آتیه خواهان با نمایندگی آقای محمدرضا ساروخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدابراهیم محمدپور زرندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین کریمخان زند به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید محمد علی پور یزدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد علی پوریزدی به شماره ملی۰۳۸۴۴۰۸۲۴۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ امضا چکها بروات سفته‌ها و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای قائم مقام و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943170
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: و آقای محمد آرام بنیار به شماره ملی ۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود رشیدی به شماره ملی ۱۲۱۹۳۵۱۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر جعفری به شماره ملی ۱۵۰۱۳۴۹۹۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمد خدابنده لو به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۸۹۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای محمدتقی صمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با نمایندگی آقای سید مهدی مقدسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید مصطفی میری چمیه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدعلی علی پوریزدی به شماره ملی ۰۳۸۴۴۰۸۲۴۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل تا تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۲. در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719305
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۶۰۱۶۰/۶۰۲/۹۴ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رستگار به شماره ملی ۴۵۶۹۳۰۸۸۰۵ نماینده شرکت تدبیرگران بهساز ملت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸ بعنوان رئیس هیات مدیره محمدتقی صمدی به شماره ملی ۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹ نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۲۴۷۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره منوچهر کبیری به شماره ملی۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱ نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ بعنوان عضو هیات مدیره حجت بهاری فر به شماره ملی ۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷ نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت می‌باشد. پ۹۵۰۱۰۷۴۹۷۸۱۳۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12849741
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۷۸۸۰/۶۰۲/۹۵ مورخه ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۰۴۰ شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۲۴۷۴ شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ شرکت تدبیرگران بهساز ملت با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸ شرکت اقتصاد گستر قهرمان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۶۹ و شرکت تعاونی معین آتیه خواه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۰۱۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. پ۹۵۰۳۲۴۲۷۱۳۶۲۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12894078
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۴۶۴۱/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب نمودند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۱۴۷۵۰۲۹۴۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13202085
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

پیرو آگهی مکانیزه به شماره ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۹۰۳۳ مورخه ۱۸/۰۳/۹۵ نام شرکت تعاونی معین آتیه خواهان به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۷۰۱۷ صحیح می‌باشد که بدینوسله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۱۰۰۱۶۰۵۹۱۲۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249148
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۴۳۶۵۲/۶۰۲/۹۵ مورخه ۰۷/۰۹/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدتقی صمدی به شماره ملی ۲۰۹۱۲۱۰۹۱۹ بنمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۲۴۷۴ بعنوان رئیس هیات مدیره - حجت بهاری فر به شماره ملی ۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و منوچهر کبیری به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱ بنمایندگی از شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ بعنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت می‌باشد. پ۹۵۱۰۲۰۹۸۴۲۰۷۲۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398445
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۵۸/۶۰۲/۹۶ مورخه ۱۶/۱/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا هادی ش ملی ۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت ش ملی ۱۰۱۰۲۱۷۷۰۴۰بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند پ۹۶۰۲۰۳۲۴۲۹۶۳۴۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13577269
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۰۵۷۹/۶۰۲/۹۶ مورخه ۱۸/۴/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت بیمه ما به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند - شرکت تدبیرگران بهساز ملت (اصلی) ۱۰۳۲۰۲۰۲۶۶۸ - شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر (اصلی) ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۶۹ - شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت (اصلی) ۱۰۱۰۰۸۱۲۴۷۴ - شرکت اقتصاد گستر قهرمان (اصلی) ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ - شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (اصلی) ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ - شرکت تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملت (علی البدل) ۱۰۱۰۲۱۷۷۰۴۰ - شرکت تعاونی معین آتیه خواهان (علی البدل) ۱۰۳۲۰۷۲۷۰۱۷ پ۹۶۰۶۰۴۸۲۱۴۷۱۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607300
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۲۴۹۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۲۷/۴/۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۶۰۶۲۲۲۵۹۶۹۳۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13989309
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۰۲۷۱۹/۶۰۲/۹۶ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر کبیری به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت بهاری فر به شماره ملی ۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علیرضا هادی دارنده شناسنامه شماره ۸۷ صادره از تهران به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸ به عنوان نماینده شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر با شماره ثبت ۴۴۴۱۶۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. نحوه امضا، اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره به اتفاق آرا اختیارات مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح بندهای ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ساختار سازمانی شرکت تا سطوح معاونتهای مدیرعامل و مدیریتهای اجرایی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود و تصمیم گیری راجع به سطوح پایین‌تر از موارد فوق الذکر و همچنین استخدام کلیه نیروهای مورد نیاز و تعیین حقوق و مزایا و دستمزد آنها در چارچوب آئین نامه مصوب شرکت به عهده مدیرعامل می‌باشد. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها و شعب شرکت در داخل کشور و پیشنهاد تاسیس شعب در خارج از کشور به هیئت مدیره جهت تصویب. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی، یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. امضاء چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۲۰۱۳۳۱۶۰۳۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993862
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

پیرو آگهی به شماره‌های مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۰۹۰۱۰۶۴۴۷۵ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اگهی‌های شرکت دنیای اقتصاد صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح می‌شود. پ۹۷۰۲۰۲۷۸۲۴۱۴۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057860
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ مجوز شماره ۵۴۱/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید تاجیک باغخواص به شماره ملی ۰۴۹۳۶۱۰۴۹۹ به عنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۱۲۴۷۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر کبیری به شماره ملی ۱۱۹۸۹۵۳۴۱۱ به عنوان نماینده شرکت اقتصاد گستر قهرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۶۵۶۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت بهاری فر به شماره ملی ۲۸۰۲۵۷۹۷۹۷ به عنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۶۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا هادی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۲۶۴۸ به عنوان نماینده شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۷۴۸۶۹ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. امضای قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تعهدآور و همچنین اختیارات مدیرعامل بر اساس مصوبه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶به قوت خود باقیست. پ۹۷۰۳۰۹۶۷۱۹۰۶۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14111425
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۱۲۳۷۶۷۹۵/۹۷۹ مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره ۲۹۸۵۵/۶۰۲/۹۷ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از طریق مطالبات حال شده و پرداخت نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۲۰۶۷۳۵۱۷۵۶۳۰ ریال طی گواهی شماره ۱۰۰۴/۱۳۹۷ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ بانک ملت شعبه ممتاز ونک تک پرداخت گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ۹۷۰۴۱۷۹۲۱۴۵۲۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14246602
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۳۳۷۰/۶۰۲/۹۷ مورخ ۲۹/۵/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۱۴۳۱۱۱۳۸۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14345958
آگهی تغییرات شرکت بیمه ما شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲

آگهی تغییرات شرکت بیمه ما سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۱۶۵۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۶۶۱۱۰/۶۰۲/۹۷ مورخ ۷/۸/۹۷ بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و همچنین کلیه چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ - کلیه بیمه نامه‌ها و حواله‌های خسارت بر اساس آیین نامه حدود اختیارات مصوب هیأت مدیره خواهد بود و در خصوص قراردادهای بیمه‌ای مطابق اختیارات تفویض شده از سوی هیأت مدیره با امضاء مدیر عامل و معاون فنی یا معاون شبکه فروش و توسعه بازار شرکت متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره و معاون فنی شرکت و در غیاب مدیرعامل و معاون فنی با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۳ - قراردادهای غیر بیمه‌ای نیز با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ - مطابق ماده ۴۴ اساسنامه شرکت امضاء مبالغ چک‌ها بر اساس سطوح ذیل به اشخاص تعیین شده تفویض اختیار گردید: ۴ - ۱ - امضاء کلیه چک‌ها تا مبلغ یک میلیارد ریال توسط معاون مالی و سرمایه گذاری و مدیر امورمالی متفقا و در نبود یکی از ایشان، با امضای مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت. ۴ - ۲ - امضاء کلیه چک‌ها تا مبلغ ده میلیارد ریال توسط معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی به اتفاق مدیرعامل یا در نبود مدیرعامل، یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت. ۴ - ۳ - امضاء کلیه چک‌ها بیش از مبلغ ده میلیارد ریال توسط مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت متفقا با مهر شرکت. ۴ - ۴ - انتقال وجوه میان حساب‌های شرکت در یک بانک و یا از یک بانک به بانک‌های دیگر با تأیید و امضاء مدیرعامل و معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی متفقا و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضای هیات مدیره و معاون مالی و سرمایه گذاری یا مدیر امور مالی متفقا و همراه با مهر شرکت. تبصره: در غیاب اشخاص خارج از هیات مدیره، شخص مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره دارای اختیارات قانونی نسبت به امضاء چکهای صادره خواهند بود. افراد مرتبط با بندهای فوق به شرح ذیل، توسط مدیر عامل با ذکر سمت سازمانی به بانکهای محال علیه معرفی شوند. مجید حسینی آملی به کد ملی ۰۰۵۷۰۶۱۷۸۵ معاون مالی و سرمایه گذاری - امیرحسین قربانی به کد ملی ۰۴۹۲۴۵۷۷۱۹ معاون فنی - صالح شیری به کد ملی ۱۵۵۱۳۸۴۹۲۲ معاون شبکه فروش و توسعه بازار - وحید وثوق آبکنار به کد ملی ۰۰۶۲۷۳۷۸۴۸ مدیر امورمالی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه