شرکت گویا تجارت زمرد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320526771


شماره ثبت:
402298
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1390/2/7
آدرس:
تهران خيابان وليعصر نرسيده به ميدان ونك بعد از پل همت ساختمان عاج خورشيد طبقه 3 واحد 3 1435674173

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمدمسعود مرادزاده فهرجی 922811
خانم آزاده مراد زاده فهرجی 922823
آقای محمد جواد کرباسی راوری 1079626
خانم نرگس مراد زاده فهرجی 10378048
آقای محمدرضا خوئی 10959157
آقای محمدرضا فصیحی هرندی 10959157
خانم منصوره مراد زاده فهرجی 12649905
خانم انیس احمدی نژادبه 12765190
خانم مهین غلامشاهی نسب فهرجی 12765190

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 922652
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران م بهارستان خ ظهیرالاسلام پاساژ ظهیرالاسلام پ۳۱۵ کدپستی۱۱۴۶۸۳۵۴۷۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۵۴۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922811
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آزاده مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۰۳۲۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۱۰۷۹۶۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمسعود مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۱۰۹۸۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی۲۹۹۲۸۷۵۴۷۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۵۴۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922823
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا خوئی به شماره ملی۰۰۵۴۶۰۴۳۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا فصیحی هرندی به شماره ملی۳۰۵۱۲۴۰۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آزاده مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۰۳۲۷۶۳۷ و خانم نرگس مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۱۰۷۹۶۲۹ و آقای محمدمسعود مراد زاده فهرجی به شمارهملی۳۶۲۱۰۹۸۲۴۰ تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۵۴۳۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079626
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا خوئی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۰۴۳۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدجواد کرباسی به شماره ملی ۲۹۹۱۵۴۱۳۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۰۳۲۷۶۳۷ و خانم نرگس مرادزاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۷۹۶۲۹ و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی۲۹۹۲۸۷۵۴۷۳ تا تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۴ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۷۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079695
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۰۳۲۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس مرادزاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۷۹۶۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۲۸۷۵۴۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۲۸۷۵۴۷۳به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۸/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۷۴۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254051
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات و آورده نقدی طبق گواهی بانکی ۶۹۲۲۷۳۰۲۰۹ مورخ ۶/۶/۹۲ بانک تجارت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال منقسم به ۰۰۰/۶۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی بانام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۴/۹/۹۲ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۱۷۴۲۳۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580789
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان ولیعصر بالاتر از بهشتی کوچه نادر پلاک ۶ طبقه ۲ واحد جنوب شرقی کد پستی ۱۵۱۱۶۴۳۹۱۶ تغییر یافت. پ۹۳۰۵۲۹۸۹۸۶۸۴۸۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10378048
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمردسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم آزاده مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۰۳۲۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۱۰۷۹۶۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمسعود مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۱۰۹۸۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی۲۹۹۲۸۷۵۴۷۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10959157
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۱/۰۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا خوئی به شماره ملی۰۰۵۴۶۰۴۳۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا فصیحی هرندی به شماره ملی۳۰۵۱۲۴۰۰۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم آزاده مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۰۳۲۷۶۳۷ و خانم نرگس مراد زاده فهرجی به شماره ملی۳۶۲۱۰۷۹۶۲۹ و آقای محمدمسعود مراد زاده فهرجی به شمارهملی۳۶۲۱۰۹۸۲۴۰ تا تاریخ۰۱/۰۸/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۱/۰۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649905
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۰۳۲۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم انیس احمدی نژادبه شماره ملی ۲۹۹۲۸۷۵۴۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم منصوره مراد زاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۱۷۸۰۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهین غلامشاهی نسب فهرجی به شماره ملی ۳۵۹۱۲۶۹۴۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نرگس مرادزاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۷۹۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آزاده مراد زاده فهرجی بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منفردا یا مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۱۹۶۷۱۹۴۲۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765190
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ و تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۴۷۰۴/۱۲۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ماده ۱۱ تبصره به تصویب رسید. سرمایه شرکت مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۱۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد. موضوع فعالیت: صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز طبق مقررات جاری کشور و همچنین تولید انواع کالاهای مجاز با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشند: خانم آزاده مرادزاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۰۳۲۷۶۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم انیس احمدی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۲۸۷۵۴۷۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم منصوره مراد زاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۱۷۸۰۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مهین غلامشاهی نسب فهرجی به شماره ملی ۳۵۹۱۲۶۹۴۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نرگس مرادزاده فهرجی به شماره ملی ۳۶۲۱۰۷۹۶۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء آزاده مراد زاده فهرجی بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم انیس احمدی نژاد بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل منفردا یا مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه‌ی مجمع را خواهد داشت: ۱) اعلامیه خرید سهام ۲) گواهی نامه‌ی نقل و انتقال و سپرده سهام ۳) اصل ورقه سهام ۴) تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاد شرکت همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عادی و عادی بطور فوق العاده شرکتهای سهامی عام می‌باشد. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت به صورت زیر تشکیل می‌گردد: وضع اندوخته‌ی قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیه‌ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت ۹۸۴۹۵۶۴۴۳۵۶ ریال و بدهی‌های احتمالی۱۶۰۹۷۲۴۷۸۷۳۲در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ می‌باشد روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود وزیان آن مربوط به سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. پ۹۵۰۲۰۶۴۱۱۲۷۵۴۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13262391
آگهی تغییرات شرکت گویا تجارت زمرد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۲۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران: خیابان ولیعصر نرسیده به میدان ونک بعد از پل همت روبروی کوچه ۱۲ ساختمان عاج خورشید طبقه ۳ واحد ۳ کدپستی ۱۴۳۵۶۷۴۱۷۳ انتقال یافت. پ۹۵۱۰۲۸۳۳۵۲۲۰۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه