توسعه اقتصادی آرین

شرکت توسعه اقتصادی آرین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320504669
تهران شهر تهران-گاندي-خيابان آفريقا-خيابان پانزدهم-پلاك 15-طبقه دوم-واحد 4- 1517886115
9
افراد
11
آگهی‌ها
399331
شماره ثبت
1390/1/10
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1233828
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی سخن حق با ش م ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرادبا ش م ۱۰۸۴۰۰۷۹۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۳۲۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234023
آگهی تغییرات شرکت بانک الکترونیکی آرین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «شرکت توسعه اقتصادی آرین» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید شرکت مطابق اساسنامه فرمت سازمان بورس در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مبادرت به کلیه عملیات مجاز اداری خدماتی، مدیریتی، تجاری، بازاریابی و بازرگانی داخلی و خارجی به طور مستقیم و غیرمستقیم، سرمایه گذاری در تاسیس شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیر ایرانی واردات واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی، صنعتی و مواد اولیه، تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، تاسیس و اداره شرکتها یا کارخانجات صنعتی، واحدهای خدماتی، پیمانکاری و ساختمانی، مشارکت در کلیه پروژه‌های صنعتی، ساختمانی و تولیدی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، خرید سهام واحدهای تجاری، خدماتی، تولیدی و صنعتی، اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در زمینه‌های مختلف و هر نوع فعالیت مجاز و مرتبط با موضوع شرکت و موضوعات فرعی خرید و فروش هر گونه سهام، اوراق مشارکت، اوراق بهادار اعم از پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و غیره و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پ۱۷۳۲۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234037
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ با نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ک. م: ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ و شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی ک. م ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ و شرکت آتیه پردازش آریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰با نمایندگی آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی ک. م: ۲۰۶۳۶۲۰۰۵۹ و شرکت آریس پردازش آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ با نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی ک. م: ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و شرکت لفافهای چندلایه آرمن آپادانا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸ با نمایندگی آقای علی اصغر یامی ک. م: ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵. پ۱۷۳۲۸۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234040
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر پایین‌تر از پارک ساعی پلاک ۲۲۲۴ برج سرو ساعی واحد ۱۷۰۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. آقای علیرضا علائی رحمانی به کدملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ و آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ و آقای علی اصغر یامی به کدملی ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت لفاف‌های چند لایه آرمن آپادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۹۹۹۸ و آقای مجتبی صمیمی به کدملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۱۲۹ و آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی به کدملی ۲۰۶۳۶۲۰۰۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آتیه پردازش آریس و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۸۰۲۰. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۲۸۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622055
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیانسال مالی ۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی سخن حق شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۳۰۶۲۶۵۴۳۴۷۹۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716355
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۴و مجوز شماره۲۰۳۴۶۱۰۷۴/۹۴۹مورخ ۲۲/۱۲/۹۴سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ریالی۱۰۰۰ با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۱/۵۱۲/۵۲۳/۱ریال بموجب گواهی شماره ۶۴۶۳۲۵/۹۴/۱۲ مورخ۷/۱۰/۱۳۹۴ بانک ملت شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است و مبلغ ۱۱ , ۵۳۲ , ۲۰۰ , ۱۷۰ریال بموجب گواهی شماره ۸۴۱۶۷۰/۹۴/۱۲مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ بانک ملت شعبه بلوار کشاورز پرداخت گردیده است ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاءگردیده است. پ۹۴۱۲۲۶۵۵۹۱۵۴۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979473
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی دایا رهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۶۰۱۵۷۱۷۱۸۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541439
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. شرکت سهم یاسان بهداد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۰۹ پ۹۶۰۵۱۱۶۰۶۱۰۴۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572668
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جناب آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به شماره‌ی ملی ۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه‌ی ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وجناب آقای مجتبی صمیمی به شماره‌ی ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه‌ی ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای سیدمجید صانعی موسوی به شماره‌ی ملی ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه‌ی ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره جناب آقای بهروز زارع به شماره‌ی ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه‌ی ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به سمت رییس هیئت مدیره جناب آقای مجید نوروزی به شماره‌ی ملی ۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا به شناسه‌ی ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۰۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و تصویب شد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه‌ی ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، استخدام کارکنان و تعیین حقوق و مزایای آنها و عزل و نصب آنها و به طور کلی کلیه‌ی اختیارات لازم برای مدیریت منابع انسانی در چارچوب آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، پیش بینی و تنظیم بودجه‌ی سالانه و ارائه‌ی آن به هیئت مدیره جهت تصویب، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی پس از تصویب هیئت مدیره، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه‌ی ایقاعات در چارچوب آیین نامه‌های مربوطه با رعایت مقررات و تصویب هیئت مدیره، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پس از تصویب هیئت مدیره، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده‌ی دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه‌ی آن به بازرس و حسابرس پس از تأیید هیئت مدیره، تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه‌ی صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس قانونی پس از تأیید هیئت مدیره، حق امضاء از طرف شرکت در حدود اختیارات خود، دعوت از هیئت مدیره برای تشکیل جلسه‌ی هیئت مدیره در مواقع ضروری، ونیزکلیه‌ی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و قراردادهای استخدامی، با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به: تهران، خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۵، طبقه ۲، واحد ۴ کدپستی ۱۵۱۷۸۸۶۱۱۵ تغییر یافت. پ۹۶۰۵۳۱۹۳۳۹۰۷۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173562
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶به تصویب رسیدمؤسسه حسابرسی دایارهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه‌ی کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۵۲۵۶۱۹۶۷۳۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377769
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا معبودی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ به جای آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل بعنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین و در نتیجه سمت اعضای هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: - آقای بهروز زارع به شماره ملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمجید صانعی موسوی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. - آقای علیرضا معبودی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای مجید نوروزی به شماره ملی۰۶۰۰۱۲۹۷۰۵ به نمایندگی از شرکت امین رهیافت کوشا (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۳۲۱۰۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک