شرکت اشکو پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320494492


شماره ثبت:
399440
تعداد بازدید:
22
تأسیس:
1389/12/17
آدرس:
تهران-شهر تهران-شهيد بهشتي-خيابان قائم مقام فراهاني-خيابان چهارم-پلاك 12-ساختمان 19-طبقه سوم-واحد 9- 1586833935

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی ملک شاهی 13175426
روح الله پورسالاری 13175426
آقای رضا سلمانی رحیمی 13175426
آقای علی کریمیان 13175426
آقای علیرضا اردشیری 13175426
آقای بابک حقیقی راد 13175426
آقای غلامحسین کاظم نیا 13175426

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13175426
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ملکشاهی به شماره ملی ۳۱۳۱۱۰۶۲۳۹ بسمت مدیرعامل ورییس هیئت مدیره و آقای علیرضا اردشیری به شماره ملی ۱۸۱۶۸۹۰۱۵۴بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله پورسالاری به شماره ملی۰۰۵۵۸۹۳۷۰۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای بابک حقیقی راد به شماره ملی ۱۳۸۰۲۸۲۵۸۶ بمست عضوهیئت مدیره و آقای رضا سلمانی رحیمی به شماره ملی۰۹۳۲۹۳۶۹۴۶ بسمت عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک وسفته وبروات قراردادها وعقوداسلامی باامضاء مدیرعا مل و یکی از اعضاء هئیت مدیره متفقاوهمراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. آقای غلامحسین کاظم نیا کدملی ۰۰۴۵۴۸۲۳۹۱ به سمت بازرس اصلی وآقای علی کریمیان کدملی۱۲۸۸۶۵۲۶۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارابرارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۹۱۷۴۹۳۳۶۴۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13259402
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۴۲ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردید: هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی از بین اعضای خود یا خارج از هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نماید و حدود اختیارات، مدت تصدی، حقوق و سایر شرایط استخدامی اورا تعیین کند. هیئت مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ را به مدیرعامل تفویض نماید. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد. در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت می‌تواند در صورت تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی در عین حال رئیس هیئت مدیره شرکت باشد. تبصره: نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه‌ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. پ۹۵۱۰۲۷۵۱۲۹۸۰۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411795
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهر تهران - شهید بهشتی - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان چهارم - پلاک ۱۲ - ساختمان ۱۹ - طبقه سوم - واحد ۹ - کدپستی ۱۵۸۶۸۳۳۹۳۵ تغییر یافت. پ۹۶۰۲۱۳۹۶۱۳۳۰۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476052
آگهی تغییرات شرکت اشکو پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۴۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۴۴۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراگیر اصول به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۳۶۱۵به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تراز نما همکاران به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۳۲۸۹۳۱۷۶۵۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه