بانک قوامین

شرکت بانک قوامین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320484367
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-الوند-كوچه برمك-خيابان آفريقا-پلاك 14-طبقه همكف- 1516634713
4
افراد
10
آگهی‌ها
397957
شماره ثبت
1389/12/4
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 703496
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۵/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و معاون مالی و منابع همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۷۵۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712597
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۱ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال بموجب گواهی شماره ۵۸۶/۴۵۰ مورخ ۶/۶/۹۱ بانک قوامین شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۳۳۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 914203
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ناجی پاس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۹۳۵ با نمایندگی آقای خلیل یسائی و بنیاد تعاون ناجا به شماره ثبت ۱۲۳۲۲ با نمایندگی آقای محمدجواد زاده کمند و شرکت سرمایه گذاری هتل‌های پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۶۴۷ با نمایندگی آقای احمدرضا خطیبی و شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۴۰۸ با نمایندگی آقای امیرحسین عباسی و شرکت سرمایه گذاری مهرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۰۳۶ با نمایندگی آقای ابوالفضل قنبرپور تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۳۳۹۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651704
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۵۵۶۴۰ مورخ ۹/۶/۹۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۱۲۱۱۳۲۱۲۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768694
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۹۴۰۱۶ مورخ ۱۷/۷/۹۳ بانک مرکزی و مجوز شماره۲۹۶۷۲۹ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۱۴۷ ماده و۲۲ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد. پ۹۳۱۰۱۷۵۰۵۸۴۲۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10731408
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۱ به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱ ریال که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال بموجب گواهی شماره ۵۸۶/۴۵۰ مورخ ۶/۶/۹۱ بانک قوامین شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881747
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و بروات و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106029
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۵ و مجوز شماره ۲۳۵۱۸۲/۹۵ مورخ ۲۶/۷/۹۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار بانک انتخاب شدند. افراد ذیل برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب شدند: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه به شماره ملی ۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ آقای جمال بحری ثالث به شماره ملی ۲۷۵۰۹۶۲۴۴۷ آقای حمیدرضا نجف پور کردی به شماره ملی ۴۹۸۸۹۳۳۵۵۵ آقای علی ابدالی به شماره ملی ۵۰۵۹۷۸۳۱۸۹ پ۹۵۰۸۱۱۸۶۴۵۷۲۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13216328
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۳ و نامه شماره ۰۷۱ ۱۸۱۵۷۹، ۹۵۹ مورخ ۲۴/۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۲۴۲۹۳۲/۹۵ مورخ ۲/۸/۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته و مبلغ ۳۰۳۸۱۹۰۸۸۳۰۹۸ ریال بموجب گواهی شماره ۱۷۳۰/۹۹۴۵۰ مورخ ۱۷/۸/۹۵ بانک قوامین شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۱۰۰۵۱۰۸۳۹۳۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904232
آگهی تغییرات شرکت بانک قوامین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کد پستی محل شرکت ۱۵۱۶۶۳۴۷۱۳ صحیح می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۹۵۱۸۲۲۴۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک