توسعه مسیر برق گیلان

شرکت توسعه مسیر برق گیلان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10320476535
تهران، خيابان ملاصدرا، خيابان شيخ بهايي شمالي، كوچه شهيد معصومي، پلاك 9، طبقه چهارم، واحد13 1991734974
12
افراد
19
آگهی‌ها
397353
شماره ثبت
1389/11/25
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 571582
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۰۵۱۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969349
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۲۲۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021207
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۹/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672860
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر میرزاابوطالبی کد ملی ۰۳۲۱۲۳۸۷۲۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه گوهران امید (سهامی خاص) ش ملی ۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹ بسمت عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی انتخاب شدند پ۹۳۰۷۳۰۱۰۷۶۴۳۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10045684
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا عطوفی به شماره ملی ۴۱۳۲۰۸۰۷۴۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10200502
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۵۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ ۰۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11081870
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ شهرک غرب خیابان گل‎افشان شمالی کوچه دوازدهم پلاک یک طبقه اول کدپستی ۱۴۶۹۷۴۸۴۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842907
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، کوچه شهید معصومی، پلاک ۹، طبقه چهارم، واحد۱۳، کد پستی ۱۹۹۱۷۳۴۹۷۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۱۹۴۷۲۲۰۴۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12997719
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۴ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۰۰۷۴/۴۱ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۷۰ ۱ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۴ریال منقسم به ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰۰ ۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۶۱۰۳۱۹۱۹۷۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13009494
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوص سازی به شماره ۱۱۷۰۷/۴۱ مورخ ۶/۶/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سروش سالم به شماره ملی ۱۸۴۱۶۷۷۴۷۷ را به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به جای آقای علی اکبر افضلیان کد ملی ۴۴۳۲۶۲۱۳۱۱ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن تقی زاده لنده به شماره ملی ۵۵۰۹۷۰۹۳۳۲ نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۷۹۷۷۲۵۲۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13095547
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ و مجوز سازمان خصوصی سازی به شماره ۱۵۳۴۴/۴۱ مورخ ۲۴/۷/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید دبیریان به شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۰۲۷۸ به جای آقای حسنعلی تقی زاده لنده کد ملی ۵۵۰۹۷۰۹۳۳۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13221591
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۴۳۰/۴۱ مورخه ۲۴/۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی منتهی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۱/۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13357418
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۲۸۱۰۶/۴۱ مورخه ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸ شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲ شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۲۲۴۲۹۳۴۸۳۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13608866
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۵۵۰۶/۴۱ مورخه ۱۳/۳/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم خوش گفتار دارای کدملی ۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸ بعنوان رئیس هیات مدیره علی محمد نظرپور کاشانی دارای کدملی۱۲۶۲۲۱۳۰۲۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره محمد کاشانی دارای کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مدیریت و بازرگانی غدیر به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲ بعنوان عضو هیات مدیره سروش سالم دارای کدملی ۱۸۴۱۶۷۷۴۷۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ بعنوان عضو هیات مدیره مجید دبیریان دارای کدملی ۰۰۶۴۲۱۰۲۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ بعنوان عضو هیات مدیره محمود احمدیان مزرعه دارای کدملی ۰۰۴۹۲۸۷۰۲۸ بعنوان مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۲۱۶۶۶۸۴۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13664963
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۱۵۱۶۶/۴۱ مورخه ۴/۷/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف آرمودلی به شماره ملی ۲۶۴۹۰۶۱۹۸۷ به جای مجید دبیریان به شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۰۲۷۸ به عنوان نماینده شرکت مدیریت انرژی تابان هور با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۵۲۳۶۹۰۹۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764977
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۰۱۲۳ مورخه ۴/۹/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۹۲۶۵۸۴۷۴۶۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887394
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۶ ومجوزهای ۲۴۲۱۳ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ سازمان خصوصی سازی و۳۱۱۱۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. موضوع شرکت عبارت است از: الف موضوع اصلی: تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه برق. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی وتوسعه ظرفیت نیروگاه. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت. پیش فروش انرژی برق و همچنین اخذ وام تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی. برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر ونگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن‌ها ب موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه. انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام مشتمل بر نکات زیر می‌باشد: الف نام و شماره ثبت شرکت: توسعه مسیر برق گیلان (سهامی عام) به شماره ثبت۳۹۷۳۵۳ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ ب موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: الف موضوع اصلی: تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی. خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه برق. انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی وتوسعه ظرفیت نیروگاه. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی برق و سایر حامل‌های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت. پیش فروش انرژی برق و همچنین اخذ وام تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی. برون سپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر ونگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات). تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت. شرکت در کلیه مزایده و مناقصه‌های داخلی و خارجی و همچنین برگزاری آن‌ها. ب موضوع فرعی: سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه. انجام سایر فعالیت هایی که مستقیم و غیر مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد. همکاری و مشارکت با سایر شرکت‌ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ج مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران در استان تهران است انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین و تغییر نشانی در همان شهر بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت ه مدت شرکت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود خ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال میباشد که تماما" پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. و هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: شرکت سرمایه گذاری برق وانرژی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۰۵۳۸ با نمایندگی ابراهیم خوش گفتار به کدملی ۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی علی محمد نظرپور کاشانی به کدملی ۱۲۶۲۲۱۳۰۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به نمایندگی یوسف آرمودلی با کدملی ۲۶۴۹۰۶۱۹۸۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به نمایندگی سروش سالم به کدملی ۱۸۴۱۶۷۷۴۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت خدمات مدیریت وبازرگانی غدیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۵۵۴۲ به نمایندگی محمد کاشانی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷بسمت عضو هیئت مدیره محمود احمدیان مزرعه با کدملی ۰۰۴۹۲۸۷۰۲۸بسمت مدیرعامل ز شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی مطابق ماده ۱۹ اساسنامه در کلیه مجامع هر صاحب سهم یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل ورقه یا گواهی موقت سهم فقط یک رای خواهد داشت مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت که مطابق ماده ۸۸ اصلاحیه قانون تجارت عمل خواهد شد. تبصره ۱ حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل در کلیه مجامع عمومی ضروری است چنانچه هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد باید دلیل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعلام کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود تبصره در صورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه‌ی مجمع عمومی را خواهد داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۴ اصل ورقه سهام ط مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته: مطابق ماده ۳۷ اساسنامه پیشنهاد هیئت مدیره تقسیم سود از وظایف هیئت مدیره ومطابق ماده ۱۸ اساسنامه تصویب سود تقسیمی از وظایف واختیارات مجامع عمومی میباشد. مطابق ماده ۵۱ اساسنامه وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود مطابق ماده ۵۲ اساسنامه در خصوص موارد اختیاری انحلال مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهادهیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس به مجمع امکان پذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ در صد از دارندگان سهام رسمیت خواهد داشت. مابق ماده ۵۳ اساسنامه هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ی مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث: جمع بدهی‌های کوتاه مدت به ریال ۱۲۸۸۰۲۴۹۱۴۸۵۸ جمع بدهی‌های بلند مدت به ریال ۱۰۵۷۲۷۲۱۲۶۶۲۲ جمع کل بدهی‌ها به ریال ۲۳۴۵۲۹۷۰۴۱۴۸۰ بدهی‌ها وتعهدات احتمالی تضمین‌های اعطایی در خصوص بدهی‌های اشخاص ثالث ک روزنامه کثیر الانتشار شرکت: روزنامه کثیر الانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه اطلاعات می‌باشد. ضمنا اساسنامه شرکت ودو ترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به دوسال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت وهمچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها ودر مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. پ۹۶۱۲۰۲۹۹۴۹۹۴۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350988
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۹۱۸۳۷۷۲۵۷۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368568
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵
آگهی تغییرات شرکت توسعه مسیر برق گیلان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۶۵۳۵ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کاوس ضرغامی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۰۹۴۹۹ به عنوان نماینده شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۸۸۷۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک